.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 263/2561
ศธ.-ทปอ.ประชุมได้ข้อสรุปและแนวทาง TCAs ปีการศึกษา 2562


ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการประชุมหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลของนักเรียนในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS'62) โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS'62, ผู้แทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ (สทศ.), ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบ TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดย ทปอ. ได้ถอดบทเรียนและจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน และวางแผนปรับปรุงการดำเนินการในปีการศึกษา 2562

โดยมีข้อสรุปเป็นรูปธรรมในหลายประเด็น อาทิ

  • การส่งคะแนน GPAX ของนักเรียนชั้น ม.6 ให้ ทปอ. ควรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

  • การจัดทำใบ ปพ.1 ซึ่งเป็นหลักฐานการสำเร็จการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  • การจัดทำ Big Data ข้อมูลของนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

  • กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา” พร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร, สถานศึกษาเอกชน เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลของนักเรียนมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ส่งให้ ทปอ. ประมวลผล โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาทำหน้าที่รับผิดชอบการส่งข้อมูลให้ทันตามเวลาที่กำหนด

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทปอ. ได้คิดและวิเคราะห์ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 อย่างละเอียดแล้ว เพียงแต่ต้องปรับปรุงข้อบกพร่องทางเทคนิคอีกเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งระบบ และขณะนี้ ทปอ. รู้ปัญหาและพร้อมหาแนวทางปิดช่องว่างต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในปีการศึกษา 2562 จึงคิดว่า TCAS ยังคงเป็นระบบที่ดีสุดในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ เวลานี้

ส่วนประเด็นการออกข้อสอบ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ที่จะเน้นการวัดความถนัดและสมรรถนะ โดยไม่เน้นเนื้อหาวิชาการมากเกินไป เพื่อให้เด็กได้ทดสอบความถนัดของตนเอง อาทิ การทดสอบ GAT/PAT เป็นต้น และควรจะมีการหารือและบูรณาการความร่วมมือกับ สทศ. เพื่อการออกข้อสอบที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติด้วย อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เชื่อว่าจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกระบวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างจริงจัง เชื่อมโยงกับกระทรวงและหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาอย่างครบวงจร

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการและ ทปอ. มีแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทยด้วยการจัดระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบ TCAS ซึ่งเป็นระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนชั้น ม.6 ได้อยู่ในห้องเรียน และจบการศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ก็ต้องยอมรับว่าการดำเนินงาน TCAS ในปีการศึกษา 2561 ยังพบปัญหาในหลายจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคัดเลือกรอบ 3 ที่เป็นการรับตรงร่วมกัน

จากนั้น ทปอ.จึงได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมถอดบทเรียนและประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นกับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยยึดหลักนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายของการสมัครสอบให้มากที่สุด โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการทำงานในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือก TCAS ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธาน 2) คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นประธาน 3) คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ TCAS ปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เป็นประธาน

โดยประเด็นสำคัญที่ ทปอ. เร่งระดมความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การปรับระบบคัดเลือก TCAS รอบ 3 ในปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนสามารถเลือกได้ 6 อันดับ แบบเรียงลำดับ โดยสาขาวิชาภายในกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เป็น 1 ใน 6 ตัวเลือกด้วย และจะประกาศผลเพียง 1 อันดับเท่านั้น ส่วนการดำเนินงานในรอบอื่น ๆ ยังคงเดิม ซึ่ง ทปอ. จะประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับ TCAS ปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสต่อไปWritten by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  252 ผลประชุม ก.พ.อ.5/61
  242 ปาฐกถาที่ มรภ.นครปฐม
  227 ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา
  212 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ
  203 มทร.ตะวันออกให้ความรู้สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  188 ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
  179 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  175 หารือการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
  172 วันสหกิจศึกษาไทย
  165 TCAS รอบ 3
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ