.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 261/2561
รมว.ศธ.ให้โอวาทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกลุ่มแรก 3 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการเยาวชน AFS


เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอวาทแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกลุ่มแรกที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study: KLYES) ก่อนเดินทางไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ สหรัฐอเมริกา โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, น.ส.จิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) รวมทั้งผู้บริหาร ครูผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมจำนวน 25 ราย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนเอเอฟเอส เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งต้องถือว่าการดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะในประเทศที่เจริญแล้ว จะมีการวางระบบการดูแลผู้คนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการเยาวชนเอเอฟเอสในอดีตที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนมักได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งในความเป็นจริงยังมีวัตถุประสงค์หลักอีกประการที่เป็นจุดเน้นของโครงการ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนได้ตระหนักอยู่เสมอว่า “เราเป็นนักเรียนทุน เป็นคนไทย ที่เปรียบเสมือนทูตและตัวแทนของประเทศไทย ที่ชาวต่างชาติจะคอยมองผ่านนักเรียนกลุ่มนี้” จึงควรแสดงศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยวและเรียนรู้สิ่งดี ๆ ตลอดจนประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และสิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้คือ ต้องช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีงามของประเทศไทยให้ต่างชาติรับรู้ พร้อมกับพยายามรักษาชื่อเสียงของประเทศในนามของคนไทยไว้ให้ได้

ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ที่ได้เริ่มประวัติศาสตร์ของการให้โอกาสแก่นักเรียนผู้บกพร่องทางร่างกายครั้งสำคัญนี้ และขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในระหว่างพำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา พร้อมเตรียมการต่อยอดและถ่ายทอดประสบการณ์ภายหลังกลับมา เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. และมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกกว่า 50 ประเทศ ดำเนินโครงการนี้ โดยมุ่งหวังการสร้างความเข้าใจอันดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ สหรัฐอเมริกา

ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่มีนักเรียนพิการบกพร่องทางการได้ยิน จากโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ผ่านการคัดเลือกเป็น “นักเรียนทุนโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562)” ณ สหรัฐอเมริกา ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ราย ได้แก่

- นายชยากร สาครเสถียร ชั้น ม.4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
- นางสาววชิราภรณ์ ทองจำนง ชั้น ม.4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
- นางสาวภูริชญา บุญเสริม ชั้น ม.6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า มูลนิธิฯ เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร และไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมือง ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมติคณะรัฐมนตรี 2505 โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมแก่เยาวชน นักการศึกษา ครูอาจารย์ และอาสาสมัคร กับนานาชาติมากกว่า 50 ประเทศ มาเป็นระยะเวลากว่า 57 ปี มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อเรียนรู้เข้าใจและยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความรักและสันติสุขของโลก

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2548 และได้ส่งนักเรียนเดินทางไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ สหรัฐอเมริกาแล้ว จำนวน 202 คน

โดยในปี 2561 ได้ขยายการจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษอย่างดียิ่ง ทั้งในการรับสมัครนักเรียน และส่งบุคลากรช่วยเหลือในการคัดเลือกนักเรียนพิการ ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายรอบสุดท้าย จำนวน 6 คน จนถึงขั้นตอนการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกาของคณะกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 3 คน

ซึ่งนักเรียนทั้ง 3 คน มีกำหนดจะเดินทางร่วมกับนักเรียนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีก 13 คน เพื่อไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์พร้อมเข้าศึกษาในโรงเรียน ณ สหรัฐอเมริกา ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 และมีกำหนดการเดินทางกลับประมาณช่วงเดือนมิถุนายน 2562

ทางมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย มีความคาดหวังว่านักเรียนจะเป็นนักเรียนพิการรุ่นแรก ที่จะนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับมาแบ่งปันให้กับนักเรียนพิการเฉพาะทางอื่น ๆ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในกับนักเรียนรุ่นต่อไป


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  249 บทความ: Partnership School
  241 ตรวจเยี่ยม รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่นครปฐมและราชบุรี
  233 ลงพื้นที่ จ.ตาก
  232 ตรวจเยี่ยม รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่อยุธยา
  230 ประชุม กพฐ.
  219 นายกฯ ติดตามโครงการอาหารกลางวัน จ.ระยอง
  215 ประชุม Partnership School 6/61
  208 ติดตามห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  206 ศธ.ห่วงใยนักเตะเยาวชนติดถ้าหลวงเชียงราย
  205 พิธีเปิดอาคารฯ จ.สกลนคร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ