.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 260/2561
ศธ.จับมือภาคเอกชนและสภาหอการค้าประเทศชั้นนำของโลก ร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ


เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

"การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คือ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับประธานและผู้แทนสภาหอการค้าของต่างประเทศในประเทศไทย คือ เยอรมนี, ออสเตรเลีย, จีน, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เกาหลีใต้ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจชั้นนำ อาทิ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG,  รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ กรรมการกลุ่มมิตรผล, น.ส.ศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, Dr Hua Xie CEO, TCC BUSINESS CENTER เป็นต้น"

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าของต่างประเทศในประเทศไทย

โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ

     1) แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ
     2) ประกาศหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เพื่อให้สถาบันอาชีวศึกษาที่สนใจสามารถนำหลักสูตรนานาชาติดังกล่าวไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้ เช่น หลักสูตร Business and Technology Education Council: BTEC ของ Pearson ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากอังกฤษ

ที่สำคัญคณะกรรมการชุดนี้จะช่วยพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย อาทิ การบริหารจัดการ การวางระบบสถานศึกษา การฝึกหัดครู การประสานกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการจ้างงานผู้จบการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีวศึกษาครั้งสำคัญที่จะได้เรียนรู้รูปแบบอาชีวศึกษาจากหลากหลายประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้าและภาคเอกชนหลายประเทศชั้นนำของโลก ยินดีที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้มีความเป็นสากล โดยแต่ละประเทศไม่ได้เข้ามาเพื่อแข่งขันกัน แต่เข้ามาช่วยเหลือการศึกษาของไทยอย่างแท้จริง

"จึงขอเชิญชวนทุกประเทศที่มีหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ดี ได้เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติร่วมกัน หากหลักสูตรของบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศใดมีศักยภาพ ก็ให้ประเทศนั้นตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณาประกาศหลักสูตรนั้นได้ โดยเป็นการประกาศให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรอาชีวศึกษาที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างและผู้ประกอบการ" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การประชุมครั้งแรกนี้ได้หารือร่วมกันถึงบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกัน เช่น เยอรมนีต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมการวางแผนอบรมพัฒนาครูและผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรปกติ ให้รองรับกับการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาของประเทศต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ซึ่งที่ผ่านมามีความร่วมมือกับไทยมาโดยตลอด

"ภาคเอกชนเหล่านี้พร้อมเข้ามาร่วมจัดหลักสูตร ในรูปแบบเดียวกับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ในสถาบันอาชีวศึกษาของไทย เพื่อป้อนผู้เรียนอาชีวะของไทยไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศชั้นนำเหล่านี้ได้ทันที ซึ่งหลังจากนี้ผู้แทนแต่ละประเทศจะไปจัดทำข้อมูลรายละเอียดเพื่อกลับมาเสนอต่อที่ประชุมวางแผนร่วมกันต่อไป" เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวWritten by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  243 มอบนโยบายในการประชุม อ.กรอ.อศ.
  196 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตฯ กำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่
  189 ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมภาคกลาง จ.ปทุมธานี
  154 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตฯ กำลังคนอาชีวศึกษาภาคตวอ.เฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด
  141 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตฯ กำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง สมุทรปราการ
  097 งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมฯ ที่ชลบุรี
  093 E2E เฟส 3
  082 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาฯ
  080 ตรวจเยี่ยม วท.สกลนคร
  063 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สมุทรสงคราม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ