.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 259/2561
รมว.ศธ. หารือ รมช.การค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ออสเตรเลีย


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr. Mark Coulton รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ จึงได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูง ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ในการเข้าร่วมจัดการศึกษากับไทยในสาขาวิชาที่มีความทันสมัย และสอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 อาทิ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา, National Taiwan University ไต้หวัน, National Institute of Technology (KOSEN) ญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อที่จะเป็นการเตรียมกำลังคนให้เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาประเทศ แต่ในขณะนี้ก็ยังต้องการความร่วมมือจากทั้งสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม สภาหอการค้าจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงออสเตรเลียด้วย เพื่อร่วมจัดการศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโรงเรียนนานาชาติจำนวนมาก ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน

ในส่วนของการพัฒนาครู กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายสำคัญ “โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร” (คูปองพัฒนาครู) โดยกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปถึงครูทุกคนโดยตรง เพื่อให้ครูได้เลือกหลักสูตรและลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตามความถนัดและความสนใจ พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งมีหลากหลายหน่วยงานมาร่วมจัดหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น ภายใต้กระบวนการประเมินหลักสูตรอย่างเข้มข้น มีการบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชากับหลักวิชาชีพครู สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายในปีแรก มีครูให้ความสนใจและร่วมลงทะเบียนเข้ารับการอบรมถึงกว่า 3 แสนคน

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับ British Council จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ผ่านศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่โดยวิทยากรชาวต่างชาติ เน้นการสื่อสารในชีวิตจริง ส่งผลถึงผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนรอบด้าน

รมช.การค้าฯ ออสเตรเลีย กล่าวว่า การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการที่จะเตรียมกำลังคน ให้มีทักษะสมรรถนะรองรับกับนโยบายของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านอาชีวศึกษาก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ซึ่งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย-ไทย ก็มีความร่วมมือร่วมกันในหลายด้าน ที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาในบริษัทภาคเอกชน หรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมของออสเตรเลียที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นทักษะสำคัญสำหรับนักเรียนนักศึกษาคือ ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ การบริการ การค้า ฯลฯ ดังนั้น การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ และยินดีที่กระทรวงศึกษาธิการไทยได้ให้ความสำคัญตามที่ได้จัดอบรม Boot Camp ให้กับครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศ


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  239 เยาวชน APYE เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
  228 ความร่วมมือไทย-โมร็อกโก
  226 หารือ ผช.ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  209 ปาฐกถา Education in THAILAND
  144 เยี่ยมชม Sendai KOSEN College ญี่ปุ่น
  142 หารือจัดตั้ง KOSEN ประเทศไทย ณ Tokyo KOSEN College ญี่ปุ่น
  129 หารือกับ JICA และเอกอัครราชทูตเวียดนาม
  123 ยกอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก
  105 ภารกิจที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
  104 หารือกับ KOSEN โตเกียว
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ