.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 253/2561
รัฐบาลจัด
พิธีทำบุญ 5 ศาสนา และกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10


นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีทำบุญ 5 ศาสนา พร้อมจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนา มหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมนำคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร ข้าราชการ ภาคีเครือข่าย นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และบริเวณคลองเปรมประชากร

โดยพิธีทำบุญทางศาสนา มหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เป็นการประกอบพิธีทางศาสนาของผู้นำทั้ง 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ตามลำดับ โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.), ประธานศาลฎีกา, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ประธานศาลปกครองสูงสุด, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ, องค์กรอิสระ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร ข้าราชการ ภาคีเครือข่าย นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” บริเวณคลองเปรมประชากร ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานว่า กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี พ.ศ.2561 โดยกิจกรรมจิตอาสา เป็นกิจกรรมในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน

รัฐบาลจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทั้งในกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาค ตลอดจนต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรม Big Cleaning ครั้งแรก ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ในการทำความสะอาดพื้นที่คูคลองและพัฒนาปรับปรุงบริเวณริมคลองเปรมประชากร ตั้งแต่ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลไปจนถึงสะพานศรีอยุธยา บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร รวมถึงบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมตั้งแต่เทเวศร์ถึงริมคลองมหานาคด้วย และในส่วนการจัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 2 กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาฯ จะนำประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตลอดจนเอกอัครราชทูตและกงสุลประเทศต่าง ๆ จะได้พิจารณาร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสมในต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ หวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสืบสานตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดกิจกรรม ตลอดจนยังมีส่วนในการขยายโครงการจิตอาสาไปยังหน่วยงานราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนยาวนานสืบต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและร่วมกันปฏิบัติการจิตอาสาโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ แผ่ขยายโครงการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมรณรงค์และจิตอาสาในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ เพื่อร่วมกันปฏิบัติการจิตอาสาบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล โดยหวังว่าจะสามารถปฏิบัติการภารกิจตามกำลังความสามารถและความพร้อมของร่างกายด้วยความมีวินัย และขอให้งานต่าง ๆ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  240 ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา ศธ.ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา
  238 ไม่เห็นด้วยพักหนี้ครู
  236 ผลประชุมองค์กรหลัก 14/61
  222 ศธ-วธ ร่วมมือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมยุคดิจิทัล
  218 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ เข้าหารือ
  197 ลงพื้นที่ EEC ชลบุรี สร้างรร.เตรียมนวัตกร
  193 บทความปฏิรูปฯ6ด้าน รูปธรรมความสำเร็จการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
  187 หารือกับเอสโตเนีย
  185 ปลูกพลังบวกฯ สำหรับเด็กปฐมวัย
  173 ประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ