.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 252/2561
ผลประชุม ก.พ.อ. 5/2561


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

● แต่งตั้งศาสตราจารย์ 3 ราย

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้

รศ.พอพันธ์ อุยยานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.อานัฐ ตันโช ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 31 ราย ประกอบด้วยตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 4 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 27 ราย

● รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคุณวุฒิ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ ซึ่งได้พิจารณาคุณวุฒิของผู้ยื่นคำร้องที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ ศธ. ทั้งในส่วนของคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ระบบการศึกษา รายวิชา ระยะเวลาการศึกษา ตลอดจนจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร รวมไปถึงบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เกณฑ์การวัดผลการศึกษา และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาต่าง ๆ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิได้มีมติชะลอการรับรองคุณวุฒิ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ยื่นคำร้อง และแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษา เพื่อรับทราบมติการรับรองคุณวุฒิดังกล่าว ซึ่งเป็นผลการพิจารณาเฉพาะรายบุคคลเป็นรายกรณีไป


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  242 ปาฐกถาที่ มรภ.นครปฐม
  227 ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา
  212 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ
  203 มทร.ตะวันออกให้ความรู้สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  188 ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
  179 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  175 หารือการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
  172 วันสหกิจศึกษาไทย
  165 TCAS รอบ 3
  158 แนวทางตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ