.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 249/2561
โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ


กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ "โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ" ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งเพจ "ศธ.360 องศา" และ "กระทรวงศึกษาธิการ"

 

 
 

 
 

 
  โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ริเริ่มขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการนี้เป็นการยกระดับความร่วมมือที่ต่างไปจากโครงการโรงเรียนประชารัฐเดิม เพราะมีความร่วมมืออย่างเข้มข้น โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการโรงเรียน

หลักการสำคัญของโครงการ Partnership School เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีความคล่องตัวและสามารถบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคต พร้อมกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชน โดยมีความอิสระ 3 ส่วน คือ

1. อิสระในการออกแบบหลักสูตรเอง ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาเรียน ซึ่งจะทำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะสร้างอนาคต สร้างอาชีพให้กับนักเรียน เชื่อมโยงและร่วมแก้ปัญหาของชุมชน

2. อิสระในการออกแบบจัดการเรียนการสอนเอง โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ครูต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องหมั่นตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด ให้นักเรียนมาเรียนของจริง ในสถานที่จริง

3. อิสระในการบริหารจัดการเอง โดยรูปแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนามีความพิเศษคือ ขึ้นตรงกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง มีการปลดล็อคระเบียบต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากผู้แทน 4 ฝ่ายเข้ามาช่วยบริหารจัดการ คือ ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง โดยมีผู้แทนภาคเอกชนเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา เพื่อจะได้นำแนวคิดการทำงานแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การเริ่มต้นโครงการ โดยคัดเลือกโรงเรียนตามความสมัครใจในปีแรก 50 แห่ง ใน 30 จังหวัด โดยมีภาคเอกชนชั้นนำ 12 หน่วยงาน เข้ามาร่วมสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน โดย ศธ.ปลดล็อคกฎระเบียบทุกอย่างเท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวย เพื่อให้โครงการเดินหน้าได้อิสระมากขึ้น เช่น ให้ภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อช่วยกำหนดนโยบายและแผนงานบริหารโรงเรียน ทั้งเรื่องของบุคลากร การจัดการเรียนการสอน และการเงิน, การกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนที่พึงประสงค์ โดยภาคเอกชนร่วมสนับสนุนค่าตอบแทนต่าง ๆ, การกำหนดเป้าหมายหรือจุดเน้นของโรงเรียนตามบริบทในแต่ละพื้นที่ อาทิ Smart Farming นักนวัตกร พยาบาล เป็นต้น

ขณะนี้ได้เริ่มต้นแล้ว 50 โรงเรียน ตั้งแต่เปิดเทอมภาคเรียนนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ซึ่งแต่ละแห่งจะมีหลักสูตรและการบริหารจัดการจะแตกต่างกันออกไป เช่น

     - โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสวรรค์) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา มีกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เข้ามาช่วยสนับสนุน เน้นหลักสูตรด้าน Smart Farming โดยจัดหลักสูตรให้นำนักเรียนไปศึกษาดูงานบริษัทใกล้เคียงโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนจากของจริงทุกวันศุกร์ ไม่ใช่เรียนแต่ในห้องเรียนเท่านั้น โรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เพื่อต้องการสร้างโรงเรียนต้นแบบตามโครงการที่มีการร่วมพัฒนากับทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เชื่อมโยงไปสู่ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตามโครงการอาชีวะและบัณฑิตพันธุ์ใหม่

     - โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ตลอดจนมีวัดปลักไม้ลายเป็นศูนย์รวมในการส่งเสริมคุณธรรมประเพณี ทำให้นักเรียนเติบโตเป็นกำลังคนที่มีความรู้ทางวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนทักษะชีวิต

    - โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมิตรผล โรงเรียนมีจุดเด่น คือ โครงสร้าง นโยบาย และบทบาทที่ชัดเจน มีเทคโนโลยีสนับสนุนการสอน ภูมิทัศน์สะอาด และกว้างขวางเอื้อต่อการจัดกิจกรรมของชุมชน สิ่งสำคัญคือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครองเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนยังมีแผนที่จะพัฒนาอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำวิจัยและนวัตกรรมในชั้นเรียน, การพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ต้องการการสนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากรเฉพาะทาง ในส่วนของนักเรียน เน้นส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดทุนสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส

ด้วยรูปแบบโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบขยายไปสู่ 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ และกระจายให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมดูแลจัดการศึกษาในพื้นที่ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้กระทรวงเล็กลง โดยกระทรวงจะตามในเรื่องคุณภาพการศึกษาเท่านั้น เพราะกระทรวงไม่ใช่เจ้าของการศึกษา หากแต่เจ้าของที่แท้จริงคือ ประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Written by นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit สุรัตน์ ภู่สุวรรณ, ปกรณ์ เรืองยิ่ง
Rewriter บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  241 ตรวจเยี่ยม รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่นครปฐมและราชบุรี
  233 ลงพื้นที่ จ.ตาก
  232 ตรวจเยี่ยม รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่อยุธยา
  230 ประชุม กพฐ.
  219 นายกฯ ติดตามโครงการอาหารกลางวัน จ.ระยอง
  215 ประชุม Partnership School 6/61
  208 ติดตามห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  206 ศธ.ห่วงใยนักเตะเยาวชนติดถ้าหลวงเชียงราย
  205 พิธีเปิดอาคารฯ จ.สกลนคร
  201 เตรียมพร้อม PISA
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ