.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 242/2561
รมช.
ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ปาฐกถา "การปฏิรูปหลักสูตร : ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต" ที่ มรภ.นครปฐม


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การปฏิรูปหลักสูตร : ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต" ในโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ท่ามกลางกระแสความท้าทายที่การอุดมศึกษากำลังเผชิญอย่างมากมายนั้น แต่การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษายังไม่รวดเร็วเท่าที่ควร โดยเฉพาะอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัยที่จะตอบโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ จึงต้องการให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ของประเทศและมหาวิทยาลัยร่วมกัน

ำหรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครปฐม ให้ตรงกับโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนั้น เห็นว่าสามารถปรับตัวได้ทันต่อพฤติกรรมผู้เรียนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคน Generation Z โดยขอให้ทวงคืนความเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบผลิต “ครู” ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคนี้ ดังเช่นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เพราะคำว่า “ครู” หรือที่ในมหาวิทยาลัยเรียกว่า “อาจารย์” นั้น มีส่วนสำคัญต่อการนำนโยบายและแผนงานด้านอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ ก็คือการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา โดยควรเน้นหลักสูตรที่จะสร้างผลกระทบให้กับผู้เรียนมากกว่าผลการเรียน พร้อมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Module และสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนมากขึ้น ทั้งในลักษณะสื่อแบบออฟไลน์และสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะเป็นการสร้างทักษะและสมรรถนะด้วยหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น รู้หลายศาสตร์ ตลอดจนสั่งสมการเรียนรู้และประสบการณ์จากข้อเท็จจริง การทำงานจริงในสถานที่จริง มิใช่เพียงการนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น พร้อม ๆ กับการปรับบทบาทการเป็น "มหาวิทยาลัยตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย” อย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วย

สิ่งสำคัญอีกประการที่จะขอฝากไว้คือ การคำนึงถึงแนวโน้ม (Trend) ของอาชีพในโลกยุคใหม่ ที่ครูอาจารย์จะต้องตระหนักรู้ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าตลอดเวลา เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้าง Module ตอบโจทย์การมีงานทำและสามารถแข่งขันได้ของกำลังคนระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต ทั้งการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม, การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มฐานความรู้แก่สินค้าและนวัตกรรมต่าง ๆ, การแทนที่คนด้วย Automation และ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) พบว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงที่คนและงานจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ถึง 72% ในหลากหลายสาขาอาชีพ

ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวถึงโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวโน้มทิศทางการปฏิรูปหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก บูรณาการในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจากการปฏิบัติจริง


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
สุรัตน์ ภู่สุวรรณ
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  227 ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา
  212 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ
  203 มทร.ตะวันออกให้ความรู้สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  188 ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
  179 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  175 หารือการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
  172 วันสหกิจศึกษาไทย
  165 TCAS รอบ 3
  158 แนวทางตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ
  146 นโยบายการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ