.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 234/2561
รมว.ศธ.เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 (The 13th Conference on Science and Technology for Youths) "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน" พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่เวทีโลก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยมี ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท., ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา, คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาจากประเทศไทยและนานาประเทศ เข้าร่วมงาน

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า การปฏิรูปการศึกษาที่ดีควรมีข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยหนึ่งในข้อมูลเชิงประจักษ์ก็คือ การวิเคราะห์ผลการสอบ PISA วัดการนำความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่านไปใช้ในชีวิตจริง

ตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมทดสอบ PISA ยังมีความเหลื่อมล้ำในกลุ่มเด็กไทยเองประมาณ 7 ปีการศึกษา แม้จะมีเด็กเก่งได้รางวัลนานาชาติจำนวนมาก แต่ก็มาจากไม่กี่โรงเรียนเท่านั้น และทำคะแนนเทียบเท่ากับเด็กในประเทศที่เจริญ ซึ่งมีคะแนนสูงติดอันดับ 2-3 ของโลก แต่ในขณะเดียวกับเด็กที่ได้คะแนนเฉลี่ยในระดับต่ำจำนวนมาก และช่องว่างของเด็กเก่งกับเด็กอ่อนไม่เคยแคบลง ดังนั้น เราต้องหันกลับมามองเด็ก ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเมือง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยให้โอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ตลอดจนยกระดับความสามารถและศักยภาพให้สูงขึ้นด้วย สิ่งสำคัญคือ ทุกคนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และทำให้ครูเก่งมีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสอนเด็กที่อ่อนที่สุด และรักวิชาที่ตนสอน

ในส่วนของ สสวท. ซึ่งเป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมากว่า 40 ปี แล้ว การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ จึงขอฝากให้นำโครงการดี ๆ เช่นนี้ขยายไปถึงเด็กและเยาวชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับเด็กเยาวชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้สนใจได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่รายล้อมรอบตัวเราด้วย

ในส่วนของ ศธ. มีแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อสร้างคนที่มีความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมาย อาทิ มีจำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น, คะแนนเฉลี่ยของประเทศในวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์สูงขึ้น เป็นต้น พร้อมได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบกับในปัจจุบันนักเรียนและครูเองก็มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นมากขึ้น

เพราะโลกกำลังขับเคลื่อนด้วยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ หากเราไม่สร้างคนเพื่อให้มีองค์ความรู้ไปสู่การทำงานด้านวิทยาศาสตร์ และพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีได้ ประเทศก็หยุดอยู่กับที่ และเราก็จะต้องซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่เรื่อยไป แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ผู้เรียนต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมาก เพราะเรียนในสิ่งที่ยาก แต่เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะหางานได้ง่ายเพราะมีคนเรียนน้อยและจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงด้วย

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ กล่าวถึงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 รวมถึงนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ โดยถือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษามีความสนใจงานวิจัยและต้องการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งสร้างนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนักวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในส่วนของโครงการ พสวท. นั้น ได้เริ่มดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2527 โดยในระยะแรกเป็นความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., สกอ.และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาเอก เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพสูง สำหรับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ ได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมทั้งประดิษฐ์ คิดค้นผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม เชื่อมโยงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ปัจจุบันมีผู้รับทุน พสวท. ที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 1,672 คน และมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือบัณฑิต พสวท. จำนวน 1,324 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยภาครัฐทั่วประเทศ โดยมีผลงานในเชิงประจักษ์ เช่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ, รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อีกจำนวนมาก ตลอดมีผลงานได้รับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมากกว่า 200 เรื่อง และได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 7,200 เรื่อง

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  234 ศธ.ลงนามถวายพระพร
  222 ศธ-วธ ร่วมมือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมยุคดิจิทัล
  218 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ เข้าหารือ
  197 ลงพื้นที่ EEC ชลบุรี สร้างรร.เตรียมนวัตกร
  193 บทความปฏิรูปฯ6ด้าน รูปธรรมความสำเร็จการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
  187 หารือกับเอสโตเนีย
  185 ปลูกพลังบวกฯ สำหรับเด็กปฐมวัย
  173 ประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
  166 ติดตามงานการศึกษาเด็กปฐมวัยที่พิจิตร ก่อนประชุม ครม.สัญจร
  163 CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ