.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 230/2561
ผลประชุม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 7/2561


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรรมการเข้าร่วมประชุม ว่าที่ประชุมได้ให้ สพฐ.ไปปรับปรุงร่างแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปีให้เป็นรูปธรรม มีข้อมูลอ้างอิง เป้าหมายชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ให้เป็นระบบที่สามารถคัดเลือกคนดีที่สุด เหมาะสมกับพื้นที่ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี โดยที่ประชุมได้เข้าใจตรงกันตามแนวทางของรัฐบาลที่กำหนดให้ "ยุทธศาสตร์" เป็นแผนที่ใช้ในระดับชาติเท่านั้น ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทในการจัดทำ "แผนแม่บท" ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้วย

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปีแล้ว เห็นว่ายังเป็นเรื่องของนามธรรม จึงให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น มีข้อมูลอ้างอิงเพียงพอและเชื่อถือได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจน นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นอื่นที่สำคัญ คือ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่กว่า 4,000 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรมีแนวทางคัดเลือกในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะที่สนใจหลายประเด็น เช่น ไม่เห็นด้วยกับการสอบคัดเลือกและระบบการขึ้นบัญชีจำนวนมาก ซึ่งไม่ยืดหยุ่นต่อการบรรจุแต่งตั้งแทนตำแหน่งว่าง, การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เข้ามามีส่วนร่วมที่จะสรรหาคนได้เหมาะสมกับความต้องการพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น

ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านบุคลากร โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง พร้อมทำงานร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ เพื่อต้องการให้มีระบบการสรรหาคนที่ดีที่สุดมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและพื้นที่ด้วย

"หากจัดทำหลักเกณฑ์สำเร็จ ก็จะขยายหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปสู่การแต่งตั้งตำแหน่งอื่น ๆ รวมทั้งการโยกย้ายผู้บริหารด้วย โดยคาดว่าจะเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  219 นายกฯ ติดตามโครงการอาหารกลางวัน จ.ระยอง
  215 ประชุม Partnership School 6/61
  208 ติดตามห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  206 ศธ.ห่วงใยนักเตะเยาวชนติดถ้าหลวงเชียงราย
  205 พิธีเปิดอาคารฯ จ.สกลนคร
  201 เตรียมพร้อม PISA
  199 บดินทร์พัฒนาโรงเรียน Smart School
  195 ยกระดับกลุ่มรร.พระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ พท.สูง เกาะ พท.พิเศษ
  176 Thailand-Japan Student Science Fair
  167 คูปองครู
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ