.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 229/2561
ผลประชุมสภาการศึกษา 3/2561


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกันพร้อมการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปและความก้าวหน้างานในหลายส่วน โดยเฉพาะการพิจารณาเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและสร้างเสริมธรรมาภิบาลของระบบการศึกษา โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของข้อเสนอการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และให้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นนำไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 9 คณะ ดังนี้

  • คณะอนุกรรมการด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่ปฏิบัติ ได้มีการประชุมพิจารณาความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับแผนขององค์กรหลักและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมจะศึกษาวิเคราะห์ และติดตามการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพรองรับนโยบาย THAILAND 4.0 ตลอดจนเตรียมตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่มเติมให้ครบทุกจังหวัดได้อย่างเหมาะสม

  • คณะอนุกรรมการด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ได้มีการประชุมหารือถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหน่วยการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบรายงานสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้กรอบตัวชี้วัดตามแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ.2560-2579 ตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มสภาวการณ์การศึกษา และการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการสาขาอาชีพจำเป็นในตลาดแรงงานไทยและสากล ทั้งนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดระดับนานาชาติ ในโครงการ World Education Indicators ของยูเนสโก สำหรับใช้ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกด้วย

  • คณะอนุกรรมการด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา ได้มีการหารือถึงปัญหาด้านการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเสนอให้มีการรวบรวมและศึกษาข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สรุปเป็นกรอบในการดำเนินงาน อาทิ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ เป็นต้น ที่จะช่วยปรับระบบจัดสรรงบประมาณผ่านตัวผู้เรียนและเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากขึ้น ส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพ พร้อม ๆ กับเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมระดมทุนเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ ได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มาใช้วิเคราะห์แนวทางการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความพร้อมเป็นโรงเรียนศูนย์กลางให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยคำนึงถึงการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะช่วยให้รัฐนำงบประมาณไปพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนได้มากขึ้น

  • คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... พร้อมกำหนดมาตรฐานในแต่ละระดับการศึกษาว่าต้องรู้และสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desires Outcomes of Education: DOE) คือคุณลักษณะของคนไทยสำหรับประเทศไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีคุณลักษณะบุคคลผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งมีคุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้และชีวิต ทักษะทางปัญญา ความรู้ ตลอดจนธำรงความเป็นไทย และแข่งขันได้ในเวทีโลก ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างมาตรฐานการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  • คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผลการศึกษา ได้ประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งในแนวทางที่ยังเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและเป็นหน่วยงานภายนอก พร้อมให้เร่งจัดทำกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 62 ที่ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก

  • คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายการศึกษา ได้พิจารณาทบทวนกฎกระทรวงตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จำนวน 6 ฉบับ ตลอดจนศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลกฎกระทรวงที่จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน จำนวน 2 ฉบับ

  • คณะอนุกรรมการด้านการวิจัยการศึกษา ได้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัย ซึ่งมีความเห็นพ้องกันที่จะให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำงานวิจัยเพื่อหาแนวทางนำนโยบายสู่การปฏิบัติและประเด็นปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนเสนอให้มีการวิจัยที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยอาจจะทบทวนและจัดทำวิจัยเอกสารจากผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว ในประเด็นการศึกษาที่สำคัญ อาทิ การกระจายอำนาจ การนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ การเรียนการสอน การผลิตครู รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาตลอดชีวิต เป็นต้น

  • คณะอนุกรรมการด้านบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษา เตรียมที่จะจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาทางเลือก, บ้านเรียน (Home School) ซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัว, การศึกษาชนเผ่า, ท้องถิ่นเพื่อการศึกษา, การศึกษาเพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, การศึกษาเอกชน และการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณร

  • คณะด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวคิดการบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา สู่หลักสูตรการเรียนการสอนในกรอบภารกิจทั้ง 5 ด้าน พร้อมการเตรียมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษา เพื่อนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่จะเป็นการสร้างมาตรฐานเด็กไทยที่มีคุณภาพทั้งเรียนเก่งและเป็นคนดีในอนาคต


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  213 การศึกษาเพื่อนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
  170 สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
  133 คกก.สภาการศึกษาอนุมัติเพิ่ม 36 สพม.
  021 ตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
  016 ประชุมสภาการศึกษา 1/2561
  514 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2560
  510 พิธีเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย
  456 การเสวนารวมพลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
  379 นายกฯ ประชุมซุปเปอร์บอร์ด-คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  337 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคเหนือ ที่เชียงราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ