.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 222/2561
ศธ.ร่วมมือ วธ. ส่งเสริมเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในยุคดิจิทัล


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือระดับกระทรวง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในยุคดิจิทัล โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองกระทรวง ร่วมประชุมหารือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องศรีอยุธยา สำนักหอสมุดแห่งชาติ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ 42 แห่ง โบราณสถานทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุ 20 แห่ง ฯลฯ พร้อมพัฒนารูปแบบการให้บริการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความทันสมัยขึ้น อาทิ ระบบสืบค้นหนังสือออนไลน์, ระบบ QR Code หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR : Augmented Reality Technology) ในการนำชมพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมเวทีระดับนานาชาติและระดับโลก

จึงต้องการที่จะร่วมมือกับ ศธ. เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ให้เด็กรักความเป็นไทย และรู้ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กได้เข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมในเวทีสากล และเชิญชวนสถานศึกษานำเด็กไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และใช้บริการองค์ความรู้ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เข้ากับเด็กไทยในยุคดิจิทัลมากขึ้น

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลแสดงศิลปะระดับโลกเป็นครั้งแรก ชื่องานว่า "เทศกาลการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์ เบียนนาเล่ 2018 (Thailand Biennale 2018)" โดยหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจคือ ถนนสายศิลปะ ซึ่งมีศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมแสดงผลงานกว่า 70 คน รวมทั้งศิลปินไทยระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง จึงขอเชิญชวนให้นำผลงานของเด็กและเยาวชนของไทยมาร่วมจัดแสดงด้วย

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เราทุกภาคส่วนควรหันกลับมามองและใส่ใจกับการบ่มเพาะศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ซึ่งในระยะหลังถูกละเลยและเจือจางไปมาก เพราะกระบวนการรับรู้ การเรียนรู้ รวมทั้งวิธีคิดของผู้คน เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่การจะสอนให้คนรุ่นใหม่รู้จักศิลปวัฒนธรรมไทย รักและหวงแหนรากเหง้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของเราเอง อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งดีงามอันดับต้น ๆ ของโลก ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการดำเนินการในหลายส่วน ทั้งการบรรจุเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไว้ในหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อบ่มเพาะและเชื่อมโยงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่เล็กไปจนโต พร้อมส่งเสริมการทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ ทั้งโบราณสถาน แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นต้น

ดังนั้น จึงมีแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณีและความเป็นไทย ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ อาทิ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จัดมากว่า 20 ปีแล้ว เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษา โดยล่าสุดจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ ยังมีงานดนตรีไทยอุดมศึกษา จัดมาตั้งแต่ปี 2509 ซึ่งเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนจากของจริง การทำจริง และเข้าร่วมกิจกรรมจริง ที่จะช่วยให้เกิดการซึมซับศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องจัดกิจกรรมใหญ่อะไร อาจจัดในลักษณะงานย่อยแต่ละมหาวิทยาลัยหรือระดับภูมิภาคก็ได้

ทั้งสองกระทรวงจะตั้งคณะทำงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน โดย วธ. จะเน้นการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้น ที่จะเปิดโอกาสและเชิญให้เข้าใกล้ศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว ส่วน ศธ. จะเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาผลิตสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการผลิตสื่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีงบประมาณปีละ 300 ล้านบาท โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์ความเป็นไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งแก่นแท้ของศิลปวัฒนธรรม และที่สำคัญคือสามารถดึงใจวัยรุ่นสมัยใหม่ได้


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit สุรัตน์ ภู่สุวรรณ
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  218 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ เข้าหารือ
  197 ลงพื้นที่ EEC ชลบุรี สร้างรร.เตรียมนวัตกร
  193 บทความปฏิรูปฯ6ด้าน รูปธรรมความสำเร็จการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
  187 หารือกับเอสโตเนีย
  185 ปลูกพลังบวกฯ สำหรับเด็กปฐมวัย
  173 ประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
  166 ติดตามงานการศึกษาเด็กปฐมวัยที่พิจิตร ก่อนประชุม ครม.สัญจร
  163 CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
  159 มาตรการป้องกันเล่นพนันบอลในสถานศึกษา
  151 ประชุมองค์กรหลัก 11/2561
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ