.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 218/2561
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ หารือแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศกับ ศธ.


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารองค์กรหลัก ให้การต้อนรับและหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ ในการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศที่มีความเร่งด่วน (Quick Win) เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางดำเนินการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศที่มีความเร่งด่วน (Quick Win) โดยมีเรื่องสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คือ การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ มีเป้าหมายสำคัญคือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการมีส่วนร่วมของรัฐ สื่อมวลชน เอกชน และประชาชน ในการร่วมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ

โดยขอให้ ศธ. วางแผนจัดกิจกรรมตามแผนที่มีความเร่งด่วน เช่น การบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นวิชาพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.), กรมประชาสัมพันธ์, กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ชัดเจน

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กล่าวว่า หลังจากนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดนี้ ซึ่งเป็น 1 ใน 11 ชุดของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จะได้ร่วมทำงานกับ ศธ. เพื่อยกระดับ 3 เรื่องที่สำคัญคือ 1) ยกระดับกิจกรรม/โครงการที่ ศธ.ดำเนินการอยู่แล้วให้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น 2) ยกระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ 3) ยกระดับสิ่งที่ ศธ.ดำเนินการไปแล้วให้สามารถขับเคลื่อน Quick Win ใน 2-8 เดือนข้างหน้าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะมีการเชิญหน่วยงานใน ศธ.มาหารือในรายละเอียดร่วมกันต่อไป

สำหรับการประชุมหารือครั้งนี้ มีข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมหลากหลาย อาทิ ปัจจุบันประชาชนสามารถเป็นได้ทั้งผู้บริโภค (Consumer) และผู้ผลิต (Producer) สื่อ จึงต้องการให้ ศธ. พิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 3 ด้าน คือ 1) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ทางสังคมให้แก่ประชาชน 2) จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์ ครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ในการบริโภคสื่อ อารมณ์สื่อ สื่อที่มีความสุนทรีย์ การเสพสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 3) จัดหลักสูตรให้ครูอาจารย์ทุกวิชาเกิดความตระหนักรู้ และผู้เรียนตระหนักเรียนเกี่ยวกับสื่อ

นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงมีปัญหา เพราะนักประชาสัมพันธ์กว่าร้อยละ 80 ไม่ได้จบมาทางด้านประชาสัมพันธ์โดยตรง จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ที่ต้องการให้มีการจัดอบรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ ศธ.จะจัดอบรมนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทั่วประเทศ โดยจะบรรจุเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรม และวางแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นกรอบการทำงาน ตามเป้าหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  197 ลงพื้นที่ EEC ชลบุรี สร้างรร.เตรียมนวัตกร
  193 บทความปฏิรูปฯ6ด้าน รูปธรรมความสำเร็จการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
  187 หารือกับเอสโตเนีย
  185 ปลูกพลังบวกฯ สำหรับเด็กปฐมวัย
  173 ประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
  166 ติดตามงานการศึกษาเด็กปฐมวัยที่พิจิตร ก่อนประชุม ครม.สัญจร
  163 CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
  159 มาตรการป้องกันเล่นพนันบอลในสถานศึกษา
  151 ประชุมองค์กรหลัก 11/2561
  149 ยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ