.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 217/2561
กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จ.นราธิว่าส (อ.สุไหงโก-ลก)
โชว์ ช้อป เชิญ ชื่น ชิม" ผลผลิตเด็กไทย 4.0


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส (อำเภอสุไหงโก-ลก)" ภายใต้แนวคิด "โชว์ ช้อป เชิญ ชื่น ชิม" ผลผลิตเด็กไทยยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อนำเสนอผลงานเด่นและความสำเร็จการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า โครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส (อำเภอสุไหงโก-ลก) จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานเด่น และผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นราธิวาส เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 15, การศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ภายใต้แนวคิดกิจกรรม "5 ช." ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถอย่างรอบด้าน ได้แก่

  • โชว์: การจัดแสดงนิทรรศการผลงานหรือกิจกรรมเด่น

  • ช็อป: การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษา

  • เชิญ: การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน

  • ชื่น: กิจกรรมสะท้อนความสุข และความสำเร็จร่วมกันของทุกภาคส่วน

  • ชิม: การลิ้มรสและลงมือทำด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความรับรู้ถึงผลสำเร็จของการจัดการศึกษาต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน อันจะนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมและการบูรณาการในการจัดการศึกษาต่อไป

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีความสามารถ เพื่อไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศในอนาคต และในปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดให้เป็น "ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จากการดำเนินงานในหลายส่วน อาทิ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้, โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้, หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น และหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ, การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ, ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมทั้งโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาประเทศทุกมิติให้เจริญเติบโตไปพร้อมกัน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ซึ่งความก้าวหน้าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง

ในฐานะที่อำเภอสุไหงโก-ลก ได้รับการประกาศให้เป็น "เมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศ" (International Border City) ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จึงต้องวางแผนการดำเนินงานและจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่และความต้องการกำลังคนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน พื้นที่ และประเทศโดยรวม

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้กล่าวฝากให้ชาวสุไหงโก-ลก น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานข้อ 23 "รู้ รัก สามัคคี" ตลอดจนพระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ซึ่งทรงพระราชทานพระราโชบายด้านการศึกษาที่ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพสุจริต 4) เป็นพลเมืองดี

"ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักในการดำเนินงานด้านการศึกษาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และรณรงค์ให้ทำความดีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมดูแลสุขภาพและอนามัยของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อดูแล ป้องกัน รักษาและแก้ไขปัญหาด้านทันตกรรม ยาเสพติด และโรคระบาดต่าง ๆ โดยการรณรงค์การสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งในหมู่เด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนอย่างต่อเนื่อง" พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  214 การประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ ที่นราธิวาส
  204 พิธีมอบบันทึกความเข้าใจฯ ที่ ม.ฟาฏอนี ปัตตานี
  194 ผลสัมฤทธิ์นโยบายการศึกษาชายแดนใต้
  153 พบปะนักเรียนสานฝันฯ ที่นาทวีวิทยาคม สงขลา
  147 อนุญาตให้ นร.มุสลิมอนุบาลปัตตานีแต่งกายตามหลักศาสนา
  131 งานแสดงนวัตกรรมฯ ภาษาไทย จชต.ที่สงขลา
  110 ทรูมอบโน้ตบุ๊คสู่ 5 จชต.
  092 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาใน จชต.
 

072 อบรมความพร้อม รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ ที่สงขลา

  048 บรรยายคุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม ที่ มอ.ปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ