.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 205/2561
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รร.มัธยมวานรนิวาส สกลนคร


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน ดังนี้ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสในวันนี้

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอวานรนิวาส ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2509 ปัจจุบันเปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน รวมจำนวน 2,619 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 180 คน และมีว่าที่ร้อยตรี ชัยเดช บุญรักษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จนทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการบริหารและดำเนินการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศได้รับรางวัลโล่และเกียรติบัตรที่สำคัญ ๆ เป็นจำนวนมาก

สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เป็นอาคารเรียนแบบ 324ล/55 - ก ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงินจำนวน 24,100,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ใต้ถุนสูง ใช้เป็นอาคารเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยห้องเรียน จำนวน 24 ห้อง ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ และห้องดนตรีไทย ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ประดับที่ป้ายอาคารดังกล่าว

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาเบิกผู้มีอุปการคุณ จำนวน 120 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้นขอพระราชทานบังคมทูลเชิญ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


Written by อิทธิพล รุ่งก่อน
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  201 เตรียมพร้อม PISA
  199 บดินทร์พัฒนาโรงเรียน Smart School
  195 ยกระดับกลุ่มรร.พระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ พท.สูง เกาะ พท.พิเศษ
  176 Thailand-Japan Student Science Fair
  167 คูปองครู
  160 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) เตรียม MoU กับ 11 ภาคเอกชน
  155 booking หลักสูตรอบรมครู สพฐ.
  148 ติดตามห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
  145 ตั้ง คกก.ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  136 ลงพื้นที่ KKU Smart Learning และห้องเรียนจีน ที่ขอนแก่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ