.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 203/2561
มทร.ตะวันออก จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้าง "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" สู่มหาวิทยาลัย 4.0


เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง "มหาวิทยาลัยในยุค Thailand 4.0 กับการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่" ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตร กรรมการหลักสูตร หัวหน้าสาขา ตลอดจนนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 500 คน

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ โดยได้อนุมัติโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (อาชีวะพันธุ์ใหม่ปี 2561-2565 และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี 2561-2569) พร้อมจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 1,396 ล้านบาท ส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ปลดล็อคหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ การเปิดหลักสูตรโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงาน แต่มหาวิทยาลัยก็ต้องรับผิดชอบต่อการผลิตกำลังคนอย่างเต็มที่เช่นกัน

โดยในส่วนของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทและภารกิจหลักในการ "สร้าง" และ "พัฒนา" กำลังคนตอบโจทย์ประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องคำนึงถึงแนวโน้มของตลาดแรงงานที่มีความต้องการกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น สิ่งสำคัญคือ มหาวิทยาลัยต้อง "คิดเอง ทำเองให้ได้" โดยตั้งเป้าหมายผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง มีการศึกษาวิจัย ตลอดจนมีองค์ความรู้ที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ พร้อมเปิดหลักสูตรระยะสั้นและปรับตัวเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนไทยทุกช่วงวัย เพื่อช่วยให้คนไทยมีคุณภาพและสร้างนวัตกรรมได้ ต่อยอดเศรษฐกิจที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 และสังคม 4.0 ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเอื้ออาทรต่อกัน

จากการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ ถือว่าการต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่มาถูกทางแล้ว แต่ก็ต้องการให้เร่งความเร็วมากขึ้น เพื่อสร้างคนให้เป็นแก่นในการพัฒนาประเทศจริง ๆ เป็นคนไทย 4.0 ที่มีคุณภาพ มีทักษะสมรรถนะชั้นสูง มีพื้นฐานเทคโนโลยียุคดิจิทัล โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม First S-Curve และ New S-Curve ตลอดจนมีทักษะ Global Citizen สามารถออกไปทำงานกับสถานประกอบการต่างชาติ ทั้งพื้นที่ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียจนถึงทั่วโลก

ซึ่งต้องยอมรับว่า การจะสอนเด็กในยุคปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Generation Z ครูอาจารย์ต้องทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กกลุ่มนี้ให้มาก ๆ เพราะพวกเขาเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี มีความคิดแบบ 4D ฉลาดรอบคอบ สื่อสารได้ดี มีความเป็นผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกันก็มีความนอบน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อความสำเร็จ ดังนั้นครูอาจารย์ต้องปรับการสอนให้โดนใจเด็ก ด้วยสื่อและแพลตฟอร์มที่ทันสมัยเพื่อดึงความสนใจเด็กให้ได้ พร้อม ๆ กับการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ปรับตัวตามโลกให้ทัน มีความมุ่งมั่นที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบและพัฒนาในสิ่งที่ขาด ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาให้เกิดสมรรถนะและทักษะที่จะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่และประเทศ มากกว่าการให้เฉพาะความรู้อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวฝากให้มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเครือข่ายในการทำงาน หรืออาจแบ่งกลุ่มในการพัฒนา (Cluster) พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ ครูอาจารย์ และทรัพยากรร่วมกัน ตลอดจนทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและปรับภาพลักษณ์ หาจุดเด่นที่จะดึงดูดคนให้เข้ามาเรียนและมาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นที่พึ่งพิงในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ การดูแลช่วยเหลือด้านองค์ความรู้หรือวิชาการร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวนมาก แต่ก็พบว่ายังมีงบประมาณเหลือจ่าย จึงต้องการย้ำไปยังมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้เรียนที่มีศักยภาพ และเป็นแหล่งวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทหน้าที่หลักอย่างเต็มที่ด้วย

รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวต้อนรับว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายรัฐบาลในการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โดยในส่วนของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย ด้วยหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร กรรมการหลักสูตร หัวหน้าสาขา ตลอดจนนักศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน” มีวิทยาเขตในสังกัด 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และมีสถาบัน 1 แห่ง คือสถาบันเทคโนโลยีการบิน ซึ่งได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน 9 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, คณะเทคโนโลยีสังคม, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยมีแผนพัฒนาการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี สำหรับรองรับการพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ระยะ ดังนี้

   - ระยะเร่งด่วน : พัฒนากลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงาน เพื่อปรับเปลี่ยน เพิ่มสมรรถนะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์สถานประกอบการและอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้รับใบรับรอง (Certificate) ตามความสามารถ และนำผลการเรียนรู้มาสะสมหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาได้ภายหลังเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
   - ระยะที่สอง : พัฒนานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีสุดท้าย เพื่อเข้าเรียนต่อจนจบระดับปริญญาตรีเป็นเวลา 2 ปี และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 เพื่อต่อยอดในหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์วิชาการและการปฏิบัติที่ใช้ทักษะชั้นสูงในสาขาวิชาที่ต้องการเร่งด่วน
   - ระยะที่สาม : พัฒนานักศึกษาใหม่ในหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษ และสอดแทรกวิชาการบริหารธุรกิจเป็นฐานในทุกหลักสูตร

สำหรับจุดเน้นและผลการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขา อาทิ การเตรียมปั้นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่สำคัญของประเทศใน อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นต้น, ผลิตวิศวกรสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่มีความสามารถในการออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยเรียนพร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อให้ได้วิศวกรที่มีความพร้อมทำงานจริงหลังจบการศึกษา, การศึกษา คิดค้น และรวบรวมสายพันธุ์บัวพื้นเมืองจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อการอนุรักษ์ ของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก จนได้รับฉายาว่า “สถาบันการศึกษาบัวพันธุ์พื้นเมืองมากที่สุดในโลก”

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  188 ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในอนาคต
  179 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  175 หารือการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
  172 วันสหกิจศึกษาไทย
  165 TCAS รอบ 3
  158 แนวทางตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ
  146 นโยบายการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
  113 ติดตามโครงการ KKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  098 นายกฯ ปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  096 องคมนตรีประชุมร่วมกับผู้บริหาร ศธ. และนายกสภา มรภ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ