.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 199/2561
รร.
บดินทรเดชาฯ
วางกลยุทธ์การพัฒนาสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพระยะ 5 ปี “SMART SCHOOL”


รร.บดินทรเดชาฯ วางกลยุทธ์การพัฒนาสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพระยะ 5 ปี “SMART SCHOOL” ปีการศึกษา 2559-2563 โดยปี 2559 SMART Management, ปี 2560 SMART Teachers, ปี 2561 SMART Students พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรครูที่ผ่านเกณฑ์อบรม Smart Teachers 80% จำนวน 181 คน โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศธ.เป็นประธานพิธี

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านประเมินในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ “SMART TEACHERS” ตามนโยบายการยกระดับโรงเรียนดีมีคุณภาพ “SMART SCHOOL” ปีการศึกษา 2560 จำนวน 181 คน  โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตลอดจนคณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและพิธีดังกล่าว

ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน กล่าวถึงการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ “SMART TEACHERS” ว่า เป็นไปตามนโยบายการยกระดับของโรงเรียนบดินทรเดชาฯ ให้มีคุณภาพสูงขึ้นระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 โดยได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพ “SMART SCHOOL” ด้วยรูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN: Strategic Development Model) ผ่านการขับเคลื่อนดำเนินงานในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

  • ปี 2559 SMART Management : ประกาศเป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ

  • ปี 2560 SMART Teachers : ประกาศเป็นปีแห่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

  • ปี 2561 SMART Students : ประกาศเป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ Learner Model ด้วยกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 KTPL (Knowledge, Thinking, Production, Leadership) และจะมีการประเมินการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

โดยตลอดปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาหลายหลักสูตรเพื่อนำไปสู่ SMART Teachers เช่น การจัดทำแผนการพัฒนาตนเองสำหรับครู (Individual Development Plan : ID Plan), การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้, การสัมมนาให้ความรู้เรื่องการจัดทำผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2561 และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาแล้วได้ประเมินผลการเข้าร่วมพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน โดยวางเกณฑ์ผ่านประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของการเข้าร่วมหลักสูตรทั้งหมด จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับเกียรติบัตรครูมืออาชีพเป็น SMART Teachers

ซึ่งผลการประเมินผลในปีการศึกษา 2560 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมินเข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้จำนวน 181 คน ส่วนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจะได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ "SMART Students" ที่กำหนดไว้ต่อไป

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวภายหลังพิธีมอบเกียรติบัตรว่า ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ส่งผลต่อระบบการศึกษาของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทั้งการเข้ามาของระบบเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด การจัดการศึกษาจึงต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในศตวรรษที่21 เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนของชาติให้เติบโตและดำรงชีวิตท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

โดยยกตัวอย่างแนวทางดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น

การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)  ด้วยการอบรมหลักสูตรแบบเข้มของ British Council เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงสอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ครูจะได้รับการพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะเกี่ยววิธีการสอนแนวใหม่ที่สร้างความสนุกสนานในชั้นเรียน ที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียนมากขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษยังเป็นปัญหาสำหรับการทำงานของคนไทยในภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม จึงต้องเร่งสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพื่อเป็นเส้นทางนำพาไปสู่การทำงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการค้าผ่านระบบ e-Commerce (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าทั่วโลกกว่า 6 หมื่นล้านคน

การเรียนการสอนในสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่จำเป็นในโลกยุคดิจิทัล  อาทิ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy), ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งเป็นภาษาใหม่ที่เด็กต้องเรียนรู้ตั้งแต่เล็ก ๆ หรือประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการกระตุ้นความสนใจในวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ พัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ และมีความสัมพันธ์อย่างชาญฉลาดกับเทคโนโลยี หรือในเรื่องของ STEM ที่ใช้หลักการบูรณาการและผสานทั้ง 4 วิชาเข้าด้วยกัน ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ขณะนี้มีความก้าวหน้าในโรงเรียนที่มีความพร้อมหลายแห่ง

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) เพื่อให้ครูได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาในรูปแบบใหม่ ที่เปิดกว้างหลักสูตรจากทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ

การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เป็นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ต้องการเรียนแล้วมีงานทำ หรือเรียนจากการทำงาน โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอาชีวะไม่ได้จัดการเรียนการสอนในสายช่างเท่านั้น แต่ได้นำรายวิชาใหม่ ๆ พร้อมใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาทิ รายวิชาที่สร้างกำลังคนรองรับอุตสาหกรรม First S-Curve, New S-Curve โภชนาการและการประกอบอาหาร, การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษาและเปิดโอกาสให้ฝึกงานในสถานประกอบการ เช่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้จากการทำงาน 5,000 คนต่อปี โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะการทำงานในหลากหลายด้าน ทั้งการค้าปลีก การเก็บคลังสินค้า การขนส่งสินค้า ระบบบัญชี ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำงานจริง มีรายได้ และมีงานทำเมื่อจบการศึกษา

โอกาสนี้ ม.ล.ปริยดา ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผู้บริหารและครูทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตร นับเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณค่ายิ่ง และหวังว่าจะรักษาความมีคุณภาพไว้ พร้อมกับต่อยอดความรู้เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องต่อไป


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  195 ยกระดับกล่มรร.พระราชดำริ เฉลิมะพระเกียรติ พท.สูง เกาะ พท.พิเศษ
  176 Thailand-Japan Student Science Fair
  167 คูปองครู
  160 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) เตรียม MoU กับ 11 ภาคเอกชน
  155 booking หลักสูตรอบรมครู สพฐ.
  148 ติดตามห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
  145 ตั้ง คกก.ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  136 ลงพื้นที่ KKU Smart Learning และห้องเรียนจีน ที่ขอนแก่น
  125 สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์
  121 รายชื่อ 40 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School)
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ