.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 195/2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยกระดับคุณภาพของกลุ่ม รร.โครงการตามพระราชดำริ-รร.เฉลิมพระเกียรติ-พื้นที่สูง-เกาะ-พื้นที่พิเศษ


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนกำหนดทิศทางในการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะ และโรงเรียนพื้นที่พิเศษ" โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

รศ.นพ.โศภณ นภาธร กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยในภาพรวม ประกอบกับเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสังคม เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่มีคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ ประเทศ แม้จะมีทรัพยากรน้อย หรือมีข้อจำกัด แต่หากให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนากำลังคนอย่างรอบด้าน ก็สามารถจะสร้างคนให้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้ เช่น สิงคโปร์ นั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งทุกภาคส่วนด้วยเช่นกัน เพราะงานด้านการศึกษาไม่ใช่งานของกระทรวงหรือหน่วยงานใดเพียงลำพัง แต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด้วยคำหลักสำคัญคือ "ดำเนินการอย่างจริงจังและมีความต่อเนื่อง" เพราะงานการศึกษาเป็นงานที่มีความยาก เป็นงานที่หนัก แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นผลช้า โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับโครงสร้างของกระทรวงไปจนถึงโรงเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการศึกษา การยกระดับคุณภาพ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากเราได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางปฏิบัติ การปฏิรูปการศึกษาก็จะไปได้ถูกทิศทางมากขึ้น อาทิ ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู, พี่หรือเพื่อนที่เก่งกว่า ช่วยสอนน้องหรือเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่า, การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง-มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม-มีงานทำ มีอาชีพสุจริต-เป็นพลเมืองดี เป็นต้น

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวฝากให้ช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผนการทำงาน โดยมองภาพใหญ่ของกระทรวงเป็นหลัก และมีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น เพื่อรวมพลังจากทุกภาคส่วนให้มาร่วมปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อกำหนดเป้าหมายจัดการศึกษาให้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนโดยตรง ทั้งในเชิงความรู้ความสามารถ แข่งขันได้ มีคุณธรรมจริยธรรม

"โรงเรียน" ถือเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการศึกษา แต่มีความสำคัญสูงสุด เชื่อมั่นว่าผู้บริหาร ครู และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกพื้นที่ รวมทั้งบุคลากรจากโรงเรียนกลุ่มนี้ที่มีกว่า 600 แห่ง เป็นผู้ที่รู้ปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำไปสู่คุณภาพการศึกษาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุดที่สุด

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล บรรยายเรื่อง "นโยบายการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการฯ" ตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมาได้เฝ้าดูการทำงานของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนฯ มาโดยตลอด และส่งกำลังใจให้เสมอ เพราะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ด้วยความยากลำบากและความไม่พร้อมในหลายด้าน ซึ่งจากการลงพื้นเกาะที่จังหวัดสตูล ก็ได้รับทราบปัญหาตลอดจนสาเหตุของปัญหาที่ต้องแก้ไขส่วนหนึ่งแล้วด้วย

เป็นที่น่ายินดีว่า เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงสนพระทัยและห่วงใยพสกนิกร โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงงานเพื่อความเป็นอยู่เพื่อปากท้องของประชาชนคนไทยกว่า 4,000 โครงการ แม้ขณะที่ทรงประชวรก็ยังทรงงาน พร้อมมีดำริให้องคมนตรี (พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์, นพ.เกษม วัฒนชัย, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ดูแลเรื่องการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูให้ได้ ครูดูแลใส่ใจเด็กเหมือนเป็นลูกหลาน และยังทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ด้วย ทั้งนี้ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา พร้อมทั้งทรงนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคนของประเทศเยอรมนีมาปรับใช้กับประเทศไทย โดยเฉพาะการสร้างคนให้มีจิตอาสา ทำประโยชน์แก่ชุมชนสังคมที่อยู่ พร้อมแบ่งปันและเอื้ออาทรต่อกัน

นอกจากนี้ ยังทรงรับสั่งให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นระบบดิจิทัล โดยเริ่มต้นในระดับประถมศึกษาก่อน เพื่อจะทำให้การส่งสัญญาณดีขึ้น มีความเสถียร พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนที่รับสัญญาณ

สิ่งสำคัญที่ต้องการสื่อสารให้รับรู้ทั่วกันคือ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการเพื่อพัฒนางานไปพร้อม ๆ กับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะไม่หยุดพัฒนาอยู่เพียงแค่นี้ เพราะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องการจะทำ โดยมีสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญโดดเด่น อาทิ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบคูปองครู โดยเปิดประตูการพัฒนาครูรูปแบบใหม่ที่จะเปิดกว้างหลักสูตรจากทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และอื่น ๆ ในการฝึกอบรมให้กับครูโดยเน้นในเรื่องของคุณภาพ และมีความเข้มข้นตั้งแต่ขั้นตอนคัดเลือกหลักสูตร, การจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา เพื่อรองรับการคัดเลือกหลักสูตรพัฒนาครู ซึ่งมีการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาครู, ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมจัดการศึกษาในรูปแบบ “สานพลังประชารัฐ” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนประมาณ 7,000 แห่งทั่วประเทศ, การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ด้วยการอบรมหลักสูตรแบบเข้มของ British Council เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อให้พัฒนาเทคนิควิธีการสอนแนวใหม่ พร้อมจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) จำนวน 12 ศูนย์ทั่วประเทศ, ติวฟรีดอทคอม (Tuifree.com) ซึ่งเป็นครั้งแรกในการนำติวเตอร์ชื่อดังมาเปิดเผยเคล็ดลับและสอนเทคนิคในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.tuifree.com พร้อมจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการเตรียมตัวสอบ โดยนักเรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนและข้อสอบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม, การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยการคัดเลือกครูรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนดี เพื่อกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเอง เป็นการสร้างจูงใจให้คนดีคนเก่งเข้ามาสู่วิชาชีพครู และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ขอฝากให้ช่วยแชร์ข้อมูลระหว่างกัน เพื่อขยายผลโรงเรียนในเครือข่ายให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนากำลังคนให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรอบด้าน

โดยเฉพาะการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนนักศึกษาโดยตรง อาทิ การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ที่จะทำให้ครูและนักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับเด็กเยาวชน และประชาชน ในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะแก่งต่าง ๆ, การให้ความรู้เรื่องการสร้างอาชีพด้วยสื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างงานให้กับเด็กที่ต้องออกกลางคัน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ พร้อมเสริมความรู้เรื่องการใช้เงิน ตลอดจนความมีจิตอาสาบนพื้นฐานการมีคุณธรรมตามหลักศาสนา เพื่อนำทางชีวิตด้วย

ที่สำคัญหากเด็กต้องการเรียนต่อ ก็ควรจะสนับสนุนให้เรียนอาชีวะในระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ ด้วยการเรียนจากการทำงานไปพร้อมกัน ซึ่งสร้างรูปแบบการเรียนใหม่ ทำให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันก็เกิดทักษะจากการทำงานจริง ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนด้วย

นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญที่จะวางแผน กำหนดทิศทาง ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะและโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์หลักและตรงตามบริบทของพื้นที่

โดยเล็งเห็นความสำคัญว่า "การศึกษาคือชีวิต" และเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เต็มศักยภาพตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนประเทศ

สพฐ.จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของโครงการ การวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะและโรงเรียนพื้นที่พิเศษ

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักพระราชวัง สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้บรรยายเรื่อง "นโยบายการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการฯ" รวมทั้งคุณอนุชิต จุรีเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ฯลฯ

 


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  176 Thailand-Japan Student Science Fair
  167 คูปองครู
  160 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) เตรียม MoU กับ 11 ภาคเอกชน
  155 booking หลักสูตรอบรมครู สพฐ.
  148 ติดตามห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
  145 ตั้ง คกก.ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  136 ลงพื้นที่ KKU Smart Learning และห้องเรียนจีน ที่ขอนแก่น
  125 สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์
  121 รายชื่อ 40 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School)
  116 การประชุมใหญ่คณะทำงานสานพลังประชารัฐ E5
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ