.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 185/2561
ปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย


กระทรวงศึกษาธิการ หนุน สสส.และเครือข่ายงดเหล้า จัดกิจกรรม "ปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย" จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา พบเด็กและเยาวชนไทยอายุ 15-19 ปี มีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มเป็นประจำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 และใช้ชีวิตเสี่ยง ย้ำให้ครูทุกคนควรทำหน้าที่เตรียมความพร้อมสอนทักษะและวางรากฐานชีวิต สร้างสำนึก ภูมิคุ้มกัน พัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อให้เติบโตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

วันนี้ (15 มิถุนายน 2561) นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ณ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งด้านสาธารณสุขและการศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศในอนาคต สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ที่สำคัญ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้มีแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560-2564 โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน มีหลักสูตรสำหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

"สำหรับหน้าที่ของครู คือ ทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ของเราเติบโตเป็นคนดี เป็นคนมีคุณภาพของประเทศชาติ ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างให้เด็ก ๆ มีภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่ง สามารถเอาตัวรอดและดำรงชีวิตในสังคมได้ในทุกรูปแบบ เติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทั้งความรู้และทักษะชีวิตที่ดีด้วย" นายพีระ กล่าว

นางธนิมา เจริญสุข ประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า กิจกรรมการประชุมครั้งนี้ เริ่มจากโครงการ "เด็กไทยคิดได้ ต้านภัยสังคม" ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดี รักและเห็นคุณค่าในตนเอง โดยได้ดำเนินการวางพื้นฐานชีวิตเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นรากฐานการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

โดยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูปฐมวัย เพื่อใช้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กอายุระหว่าง 2 -6 ขวบ โดยจัดเป็นชุดการสอนกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ โดยใช้ชื่อชุด “ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย” ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเรื่องเหล้า จำนวน 6 กิจกรรมหลัก 29 กิจกรรมย่อย ชุดกิจกรรมบุหรี่ จำนวน 7 กิจกรรมหลัก 30 กิจกรรมย่อย ซึ่งครูสามารถนำชุดกิจกรรมนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินพัฒนาการของเด็กได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

นอกจากนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 5 ครั้งตั้งแต่ปี 2539-2550 พบว่า เยาวชนไทยอายุ 15-19 ปี มีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มเป็นประจำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 ในระยะเวลา 11 ปี จากร้อยละ 4.7 เป็นร้อยละ 8.0 หากอัตราการเพิ่มของนักดื่มประจำในกลุ่มอายุนี้ยังรักษาระดับอยู่เช่นนี้ ในอีก 40 ปีข้างหน้าเยาวชนอายุ 15-19 ปี จะกลายเป็นนักดื่มประจำถึงร้อยละ 67 ซึ่งเด็กปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่กำลังเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการวางพื้นฐานชีวิตที่ดี ดังนั้น การปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกัน พฤติกรรมเสี่ยง จึงต้องเริ่มตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงปฐมวัย เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน


Photo Credit คณะทำงานฯ
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
ขอบคุณภาพประกอบ pngtree.com

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  173 ประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
  166 ติดตามงานการศึกษาเด็กปฐมวัยที่พิจิตร ก่อนประชุม ครม.สัญจร
  163 CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
  159 มาตรการป้องกันเล่นพนันบอลในสถานศึกษา
  151 ประชุมองค์กรหลัก 11/2561
  149 ยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
  140 ผลประชุมองค์กรหลัก 10/61
  132 ผลประชุม คกก.อำนวยการแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.
  127 ลงนามปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ชพค.
  124 ประชุมยกอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ