.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 179/2561
รมช.ศธ."นพ.อุดม คชินทร" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 ก่อนประชุม ครม.สัญจร ที่นครสวรรค์


ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการอุดมศึกษา โดยตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดคลองคาง เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2  (นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี ณ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

  • ตรวจเยี่ยม ม.เจ้าพระยา "สถาบันแห่งโอกาส สร้างกำลังคนภาคเหนือตอนล่าง"

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, อ.ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ข้าราชการ และนักศึกษา ร่วมรับฟังนโยบาย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของจังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามเจตนารมณ์ของการเป็น "มหาวิทยาลัยผู้ให้" ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี-โท-เอก โดยมีหลักการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ประการ คือ

1) ส่งเสริมให้ลูกหลานของประชาชนได้รับการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยไม่แลกความสำเร็จในชีวิตกับความทุกข์ยากของพ่อแม่ กล่าวคือ ความยากจนไม่ใช่อุปสรรคของการเรียน ดังนั้น จะไม่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่ออกกลางคันเนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินหรือไม่มีเงินเรียนหนังสือ โดยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและพันธมิตรได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปีละประมาณ 16 ล้านบาท ถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

2) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีเครือข่ายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและพันธมิตรระดับโลกที่เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษา อีกทั้งยังสามารถรองรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษาได้

3) ดูแลลูกหลานนักศึกษาเสมือนดูแลลูกของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีนโยบายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ช่วยเหลือและดูแลลูกศิษย์ให้เหมือนการดูแลลูกของตนเอง จึงทำให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา และส่งผลให้จัดการศึกษาได้ง่ายขึ้น

4) ตั้งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยของคนต่างจังหวัดเพื่อสร้างเด็กต่างจังหวัดให้เป็นมีความเป็นสากล มีความพร้อมทั้งในโลกของการเรียนและการทำงาน รวมทั้งสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

จากการที่ได้รับฟังข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานั้น ขอชื่นชม ม.เจ้าพระยา ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยของคนในท้องถิ่น โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่เริ่มต้นจากคำว่า "ผู้ให้" ม.เจ้าพระยะจึงกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ อีกทั้งผู้บริหารและครูอาจารย์ต่างเข้าใจและตั้งใจดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลานตนเอง ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานที่งดงามมาก เป็นสิ่งมีค่าที่เด็กได้รับมากกว่าการศึกษา เพราะนี่คือหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันการศึกษาในการสร้างคนเก่ง คนดี และเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาที่ไม่ควรมีเส้นแบ่งเขตระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เนื่องจากต้องยอมรับว่าโลกในยุคปัจจุบัน เรากำลังเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ มากมาย สถาบันการศึกษาเองก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น อัตราการเกิดน้อยลงส่งผลให้จำนวนนักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยลดลงตามลำดับ รูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น หากสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนไม่ร่วมมือกันก็จะทำให้การบูรณาการด้านต่าง ๆ ทำได้ยากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต

ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบันนั้น เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านโลกออนไลน์ และเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้การเรียนการสอนแบบเป็นทางการในทุกระดับลดความสำคัญลง มหาวิทยาลัยจึงต้องคิดทบทวนว่าจะถ่ายทอดหรือบ่มเพาะเด็กให้สามารถเปลี่ยนชีวิตตนเองได้อย่างไร เพื่อให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งมีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นได้ ตลอดจนมีความร่วมมือกับผู้อื่นและร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ติดตัวผู้เรียนไปตลอด

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เปลี่ยนระบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการเรียนของจริงสถานที่จริงให้มากขึ้น ไม่ใช่เรียนแต่ในห้องเรียน กล่าวคือ สถาบันการศึกษาต้องผสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนับสนุนสถานที่ฝึกประสบการณ์และการทำงาน เช่น หลักสูตรสหกิจศึกษา การเรียนแบบ Work Integrated Learning (WIL) นอกเหนือจากความร่วมมือกับภาคเอกชนแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องรู้ตัวตนว่ามีจุดแข็งหรือมีความเป็นเลิศด้านใด และนำสิ่งนั้นมาเป็นจุดขาย เพื่อเชิญชวนให้เด็กเข้ามาเรียนมากขึ้น


  • ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ

นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการกระจายตัวในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเขื่อมโยงกับท้องถิ่นได้ดี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส เกี่ยวกับแนวทางเรื่องการศึกษาหลายเรื่อง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยทรงมีพระราชกระแสแนะนำผ่านองคมนตรี ในการส่งเสริมพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นไปตามปรัชญา คือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ช่วยพัฒนาท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ถือเป็นเป้าหมายสำคัญ และยังทรงย้ำว่า การศึกษาหลายเรื่องต้องมีการวิเคราะห์ มีข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงพระองค์ยังทรงเน้นย้ำให้แก้ปัญหาด้วยปัญญา ซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า พระองค์ทรงใส่พระทัยเรื่องนี้มาก

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องทบทวนการจัดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับพลวัตโลกในศตวรรษที่ 21

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องการจัดการศึกษาของประเทศ คือ ต้องจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อยกระดับให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หลุดกับดักประเทศรายได้ปานกลางโดยเน้นการพัฒนาการผลิตกำลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่า (Thailand 4.0: Value-based Economy) โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตให้ทำงานได้จริง คิดเป็น สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการออกแบบหลักสูตรและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรให้ผลิตกำลังคนที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญ คือ การพัฒนาการผลิตครูให้มีคุณภาพอย่างเข้มข้น เพราะครูมีบทบาทสำคัญ ในการผลิตเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพในการยกระดับประเทศต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ ยังได้กล่าวถึงแนวทางการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ว่า ขณะนี้ใกล้จะเสร็จแล้ว เตรียมนำเสนอ ครม.โดยเดิมออกแบบให้เป็นกระทรวงที่มีขนาดเล็ก เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการแต่ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานด้านการวิจัย โดยใช้ชื่อว่า”กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยนวัตกรรม” เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยเพื่อต่อยอดนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจของ Thailand 4.0


ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดคลองคาง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มหาลัยเป็นที่พึ่งพิงในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ เป็นหน้าที่โดยตรงของมหาวิทยาลัยที่ต้องเชื่อมโยงกับท้องถิ่น ร่วมกันคิดวิเคราะห์พัฒนาด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างคนเก่งและคนดี ช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัด และประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นตัวอย่างที่ดีแห่งหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือชุมชน ทำให้เกิดกิจกรรมหลายอย่างที่มีประโยชน์ ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือ เกิดการพัฒนาในมิติต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดคลองคาง ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ด้วยแนวคิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามหลักสากล พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรท้องถิ่นให้สอดคล้องและสามารถปรับตัวได้สำหรับคนในชุมชน โดยชุมชนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน 7 ด้าน คือ กลุ่มสมุนไพรและการแปรรูป, กลุ่มเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว, กลุ่มแปรรูปฝรั่ง, กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าดินแดงและกลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลา, กลุ่มผลิตภัณฑ์ดินเดิมและกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ และกลุ่มทอผ้าไหม


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, อิชยา กัปปา
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  175 หารือการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
  172 วันสหกิจศึกษาไทย
  165 TCAS รอบ 3
  158 แนวทางตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ
  146 นโยบายการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
  113 ติดตามโครงการ KKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  098 นายกฯ ปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  096 องคมนตรีประชุมร่วมกับผู้บริหาร ศธ. และนายกสภา มรภ.
  065 มหกรรมอุดมศึกษา
  064 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สมุทรสาครและเพชรบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ