.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 176/2561
Thailand - Japan Student Science Fair 2018


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2018 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารจาก National Institute of Technology (KOSEN) คณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วประเทศ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2018 ในครั้งนี้

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของนานาชาติ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลกต่อไปในอนาคต

งานประชุมวิชาการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มโรงเรียน Super Science High School ประเทศญี่ปุ่น และนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น (KOSEN) จำนวน 324 คน นำเสนอโครงงานและร่วมกิจกรรมทางวิชาการ โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานประชุมวิชาการนี้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,200 คน ซึ่งการประชุมวิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2561 โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

   1) กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของนักเรียนไทย และนักเรียนจาก Super Science High School และสถาบัน KOSEN
   2) กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
   3) กิจกรรมการบรรยายพิเศษของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
   4) กิจกรรมวิทยาศาสตร์ Science Walk Rally
   5) กิจกรรมดาราศาสตร์
   6) กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก, ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกและวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
   7) กิจกรรมสัมมนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของครูและผู้บริหารโรงเรียน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2018 เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคล แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป จากนั้น ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ แนะนำการประชุมวิชาการ Thailand - Japan Student Science Fair 2018 และการแสดงชุดฟ้อนอวยพรของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตลอดจนขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกตัวนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น กราบบังคมทูลเสนอโครงงาน จำนวน 2 โครงงาน เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกตัวนักวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นบรรยายพิเศษ ขอพระราชทานพระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงงานนักเรียนแบบ Poster จำนวน 30 โครงงาน ณ อาคารหอสมุด เป็นลำดับต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

รมช.ศึกษาธิการ เผยภายหลังพิธีเปิดการประชุมฯ ว่า ไทยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาประเทศญี่ปุ่น ในการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครูอาจารย์ รวมทั้งจัดประชุมวิชาการร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการส่งเสริมให้เด็กมีแนวคิดด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่า สร้างรายได้ให้กับประเทศ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในการประชุมวิชาการครั้งนี้ คือ การนำเสนอโครงงานด้านเกษตร นวัตกรรม ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนไทยและญี่ปุ่น ซึ่งนำเสนอได้ดีมาก เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีระบบความคิด การตั้งคำถาม ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบ ผสานเข้ากับความคิดเชิงสร้างสรรค์ เชื่อว่าจะช่วยจุดประกายให้เด็กนักเรียนไทยที่เข้าร่วมงาน ได้เรียนรู้และต่อยอดสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยต่อไป

ซึ่งต้องยอมรับว่า โลกในยุคปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นหลัก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้วางพื้นฐานเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษามาโดยตลอด อาทิ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นต้น พร้อมมีแนวทางที่จะขยายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ในรูปแบบ STEM Education ด้วยการตั้งคำถามเพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์และหาคำตอบ หรือค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ด้วยหลักเหตุผลตามแนวทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการดำเนินเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลานานกว่าจะเห็นผล จึงจำเป็นต้องวางรากฐานและปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก และหากดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะช่วยปรับเปลี่ยนการเรียนจากการท่องจำแล้ว ยังทำให้เด็กคิดเป็นและสามารถวิเคราะห์ได้อีกด้วย เท่ากับว่าจะส่งผลต่อความเข้มแข็งและคุณภาพของการศึกษาไทยในทุกพื้นที่ในอนาคต

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ถือเป็นการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยขณะนี้มีนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้ทุนจากรัฐบาลไทย จำนวน 11 คน เพื่อศึกษาต่อที่สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเปิดสอนอยู่กว่า 50 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นแหล่งผลิตวิศวกร นวัตกร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างไม่หยุดยั้ง ในส่วนของประเทศไทย ก็มีแนวคิดในการจัดตั้งสถานศึกษาในลักษณะดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มจัดตั้งโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และอาจตั้งชื่อว่า "โรงเรียนเตรียมนวัตกร"


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  167 คูปองครู
  160 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) เตรียม MoU กับ 11 ภาคเอกชน
  155 booking หลักสูตรอบรมครู สพฐ.
  148 ติดตามห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
  145 ตั้ง คกก.ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  136 ลงพื้นที่ KKU Smart Learning และห้องเรียนจีน ที่ขอนแก่น
  125 สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์
  121 รายชื่อ 40 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School)
  116 การประชุมใหญ่คณะทำงานสานพลังประชารัฐ E5
  101 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ