.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 173/2561
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ของสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย (Thailand Education Supervisor Association)


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย (Thailand Education Supervisor Association) โดยมี ดร.เจตนา เมืองมูล นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย, นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกสังกัดทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 200 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า การที่ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัดได้มาประชุมระดมความเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น จะส่งผลดีต่อนักเรียนที่เปรียบเสมือนตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยในภาพรวม ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจนัก ทั้งผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ในระดับชั้น ป. 6, ม.3 และ ม.6 รวมทั้งโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA)

ดังนั้น "ศึกษานิเทศก์" ถือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการทำหน้าที่นิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำ ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งยังมีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียน เพื่อให้ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบตามความถนัดและความสามารถของตนเอง อันจะส่งผลดีในการเรียน ต่อยอดสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพต่อไปได้

ดร.เจตนา เมืองมูล กล่าวว่า การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้ศึกษานิเทศก์สามารถปฏิบัติงานด้านนิเทศการศึกษาสู่โรงเรียนในความรับผิดชอบตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด อีกทั้งถือเป็นโอกาสในการต้อนรับศึกษานิเทศก์น้องใหม่ ซึ่งจะได้รับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ศึกษานิเทศก์ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยความมานะ อดทน และสร้างเกียรติยศให้แก่หน่วยงาน องค์กร และคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด

โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนหลายหน่วยงานเข้าร่วม เช่น คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.), สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นต้น

Written by อิทธิพล รุ่งก่อน
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  166 ติดตามงานการศึกษาเด็กปฐมวัยที่พิจิตร ก่อนประชุม ครม.สัญจร
  163 CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
  159 มาตรการป้องกันเล่นพนันบอลในสถานศึกษา
  151 ประชุมองค์กรหลัก 11/2561
  149 ยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
  140 ผลประชุมองค์กรหลัก 10/61
  132 ผลประชุม คกก.อำนวยการแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.
  127 ลงนามปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ชพค.
  124 ประชุมยกอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
  122 ประชุมองค์กรหลัก 9/2561
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ