.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 172/2561
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ภายใต้คำขวัญ "หลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี" เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมี รศ. นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา, คณาจารย์, สถานประกอบการ, เครือข่ายวิชาชีพ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

รศ.นพ.โศภณ นภาธร กล่าวรายงานว่า จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของโลกในยุคปัจจุบัน ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นจะพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 สถาบันอุดมศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล

การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย จึงเป็นภารกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ตามนโยบายรัฐบาล ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถทำงานได้ดี

หลักสูตรสหกิจศึกษา เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2536 ในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยมีสถานประกอบการ (ในฐานะหน่วยงานผู้ใช้) ทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ที่จะช่วยให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างแท้จริง ซึ่งวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ได้รับการกำหนดให้เป็นรายวิชาหนึ่งตามมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย พร้อมกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง ทั้งในระบบทวิภาคและไตรภาค ภายใต้การดูแลของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดด้วย

ดังนั้น สหกิจศึกษา จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญยิ่งในบริบทของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่จะต้องเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพวัยแรงงานให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งสู่เป้าหมาย “การพัฒนาประเทศให้หลุดกับดักรายได้ปานกลาง” จึงเชื่อว่า สหกิจศึกษา จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนารูปแบบการศึกษา เชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษากับภาคผู้ใช้บัณฑิตในการร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในแต่ละพื้นที่ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

สำหรับปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรสหกิจศึกษา จำนวน 118 แห่ง มีนักศึกษากว่า 40,000 คน และมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 แห่ง ซึ่งจากผลการประเมินการทำงานภายหลังจบการศึกษา พบว่า บัณฑิตสหกิจศึกษาจะมีงานทำในเวลาอันรวดเร็วและมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ สถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะบัณฑิตมีคุณสมบัติที่ดี เป็นผู้มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง กล่าวตอนหนึ่งว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณสมาคมสหกิจศึกษาไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือการอุดมศึกษาของไทยมาโดยตลอด เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการสร้างคนให้มีความรู้ มีทักษะที่ตรงตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์การทำงานจริง ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ สร้างทักษะก้าวทันเทคโนโลยีทั้งในบริบทของประเทศไทยและในระดับสากล ตลอดจนรู้เท่าทันข้อมูลความต้องการ (Demand) และเป้าหมายของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งผลต่อการเชื่อมโยงข้อมูลทิศทางความต้องการสู่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นฝ่ายผลิต รวมทั้งทักษะและคุณลักษณะสำคัญของกำลังคนที่จะสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

ซึ่งต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาบัณฑิตยังไม่สามารถทำงานตรงตามสาขาที่เรียนได้ เนื่องจากยังขาดทักษะการปฏิบัติงานในสาขาที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ทำให้สูญเสียโอกาสในหลากหลายด้าน ดังนั้น ในอนาคตจะขยายผลหลักสูตรสหกิจศึกษาไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและยกระดับทักษะกำลังคนได้ตรงจุด และสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความท้าทายด้านทรัพยากรมนุษย์และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับโลกยุคโลกาภิวัตน์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งในเมืองและชนบท พร้อมส่งเสริมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้กำลังคนที่อยู่ในระบบสามารถเข้าทำงานและได้รับค่าตอบแทนตามความสามารถและความเชี่ยวชาญมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากอัตราการเกิดลดลง

ในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนกำลังคนวัยแรงงานน้อยลง การเตรียมความพร้อมและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและทักษะตรงกับความต้องการจึงเป็นเรื่องสำคัญ และขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญกับโลกยุคดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา อุตสาหกรรม สาธารณสุข เป็นต้น หากสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อการวางแผนออกแบบการทำงานเชิงสร้างสรรค์ หรือเพื่อควบเครื่องจักร ห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนการค้าขายและการประเมินความเสี่ยง ก็เป็นการดีต่อการปรับทิศทางหลักสูตรและวางแผนผลิตกำลังคนรองรับได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เรื่องการศึกษาไม่ใช่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ที่จะช่วยกันสร้างคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม รองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาจุดแข็ง ที่จะนำพาคนไปไทยเดินไปด้วยกัน ไม่มีใครตกขบวนอยู่ข้างหลัง

โอกาสนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้มอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 15 รางวัล ประกอบด้วย สถานศึกษาดีเด่น, สถานศึกษาดาวรุ่ง, สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น, สถานประกอบการดีเด่นขนาดใหญ่และขนาดกลาง/ย่อม, ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาและสถานประกอบการดีเด่น, โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์, โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์, โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

 

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  165 TCAS รอบ 3
  158 แนวทางตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ
  146 นโยบายการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
  113 ติดตามโครงการ KKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  098 นายกฯ ปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  096 องคมนตรีประชุมร่วมกับผู้บริหาร ศธ. และนายกสภา มรภ.
  065 มหกรรมอุดมศึกษา
  064 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สมุทรสาครและเพชรบุรี
  060 ผลประชุม ก.พ.อ.2/2561
  053 บรรยายมหาวิทยาลัย 4.0 ที่ ม.ศิลปากร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ