.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 170/2561
สกศ.จัดประชุม
สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ


ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในการประชุม "สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ย์ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาการ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานว่า จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 257 ได้กำหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย เพื่อให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุและการพัฒนาด้านจิตใจ ตลอดจนสังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ และประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ซึ่งด้านการศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูป

ประกอบกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำแผนและโครงการการปฏิรูปของหน่วยงานตลอดจนแผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน

โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกลไกสำคัญของการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ตามภารกิจการจัดการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศด้วย

สกศ. จึงได้จัดการประชุมสานพลังการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทิศทางการปฏิรูปประเทศแก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมจัดทำแผนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน

โดยมีกิจกรรมการนำเสนอสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสวนา ตลอดจนการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น

นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงเชื่อมั่นว่าทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจและต้องการให้อนาคตของประเทศดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการ ก็คือการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ เพราะการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และเป็นปัจจัยที่กำหนดอนาคตของประเทศ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว ที่จะต้องพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนที่มีคุณภาพ

แต่แม้ว่าที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีความพยายามที่จะพัฒนาการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน ก็ยังพบว่าหลายด้านต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพ การลดความเหลื่อมล้ำและการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ตลอดจนการสร้างความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างทักษะและคุณลักษณะ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ โดยผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรืออยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะต้องได้รับโอกาสทางการศึกษา เรียกได้ว่า “ความจนจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน” อีกต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อผลิตกำลังคนที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญหน้า ดังนั้น หากการประชุมเช่นนี้มีความต่อเนื่องและทุกหน่วยงาน “สานพลัง” กันอย่างจริงจัง ก็จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้กับลูกหลานและประเทศของเราอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ขอฝากให้พิจารณาถึงการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะเปรียบเสมือนการวางอิฐก้อนแรกเป็นรากฐานในระดับปฐมวัย ย่อมมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่อยอดไปยังระดับการศึกษาชั้นต่อ ๆ ไปได้ โดยเน้นการบูรณาการจริง ๆ ไม่มีสังกัด ไม่มีรัฐและเอกชน มีเพียงแต่กระบวนการทำงานและระบบคิด Mindset อย่างผสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน

สิ่งสำคัญคือ “กระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่เจ้าของการศึกษาทั้งประเทศ” จึงต้องการและเปิดรับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างจริงจัง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา และร่วมสานพลัง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาไปสู่คำว่า "คุณภาพ" และ "ประสิทธิภาพ" ทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  167 คูปองครู
  160 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) เตรียม MoU กับ 11 ภาคเอกชน
  155 booking หลักสูตรอบรมครู สพฐ.
  148 ติดตามห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
  145 ตั้ง คกก.ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  136 ลงพื้นที่ KKU Smart Learning และห้องเรียนจีน ที่ขอนแก่น
  125 สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์
  121 รายชื่อ 40 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School)
  116 การประชุมใหญ่คณะทำงานสานพลังประชารัฐ E5
  101 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ