.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 170/2561
สกศ.จัดประชุม
สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ


ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในการประชุม "สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ย์ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาการ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานว่า จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 257 ได้กำหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย เพื่อให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุและการพัฒนาด้านจิตใจ ตลอดจนสังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ และประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ซึ่งด้านการศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูป

ประกอบกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำแผนและโครงการการปฏิรูปของหน่วยงานตลอดจนแผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน

โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกลไกสำคัญของการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ตามภารกิจการจัดการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศด้วย

สกศ. จึงได้จัดการประชุมสานพลังการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทิศทางการปฏิรูปประเทศแก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมจัดทำแผนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน

โดยมีกิจกรรมการนำเสนอสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสวนา ตลอดจนการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น

นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงเชื่อมั่นว่าทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจและต้องการให้อนาคตของประเทศดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการ ก็คือการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ เพราะการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และเป็นปัจจัยที่กำหนดอนาคตของประเทศ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว ที่จะต้องพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนที่มีคุณภาพ

แต่แม้ว่าที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีความพยายามที่จะพัฒนาการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน ก็ยังพบว่าหลายด้านต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพ การลดความเหลื่อมล้ำและการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ตลอดจนการสร้างความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างทักษะและคุณลักษณะ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ โดยผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรืออยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะต้องได้รับโอกาสทางการศึกษา เรียกได้ว่า “ความจนจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน” อีกต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อผลิตกำลังคนที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญหน้า ดังนั้น หากการประชุมเช่นนี้มีความต่อเนื่องและทุกหน่วยงาน “สานพลัง” กันอย่างจริงจัง ก็จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้กับลูกหลานและประเทศของเราอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ขอฝากให้พิจารณาถึงการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะเปรียบเสมือนการวางอิฐก้อนแรกเป็นรากฐานในระดับปฐมวัย ย่อมมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่อยอดไปยังระดับการศึกษาชั้นต่อ ๆ ไปได้ โดยเน้นการบูรณาการจริง ๆ ไม่มีสังกัด ไม่มีรัฐและเอกชน มีเพียงแต่กระบวนการทำงานและระบบคิด Mindset อย่างผสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน

สิ่งสำคัญคือ “กระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่เจ้าของการศึกษาทั้งประเทศ” จึงต้องการและเปิดรับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างจริงจัง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา และร่วมสานพลัง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาไปสู่คำว่า "คุณภาพ" และ "ประสิทธิภาพ" ทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  133 คกก.สภาการศึกษาอนุมัติเพิ่ม 36 สพม.
  021 ตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
  016 ประชุมสภาการศึกษา 1/2561
  514 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2560
  510 พิธีเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย
  456 การเสวนารวมพลังเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
  379 นายกฯ ประชุมซุปเปอร์บอร์ด-คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  337 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคเหนือ ที่เชียงราย
  307 ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ี่มหาสารคาม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ