.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 162/2561
ผลการประชุม คกก.บห.กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 1/2561


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2661 รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ผลงานการดำเนินงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2561  ไตรมาสที่ 1-2 รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 และการการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียนส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ.2561

ที่ประชุมยังได้พิจารณาหลักการการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2 คณะ คือ  1) ด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการและการจัดสรรเงินกองทุน 2) ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกองทุน ซึ่งที่ประชุมขอให้พิจารณาแต่งตั้งโดยเน้นผู้ที่ปฏิบัติงานจริง และนำเสนอรายชื่อในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบแผน (ร่าง) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ที่สำนักงานเลขานุการกองทุนฯ จัดทำขึ้น 2 ด้าน คือ ด้านการเงินและด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ก่อนจะนำส่งกรมบัญชีกลางต่อไป


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo
อธิชนม์ สลางสิงห์
Graphic/
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  161 อนุมัติเชี่ยวชาญ 2 ราย
  156 คำสั่ง สป.ให้ข้าราชการรักษาการเชี่ยวชาญ
  152 อนุมัติเชี่ยวชาญ 9 ราย
  143 สาขาวิชาที่เปิดสอบครูผู้ช่วย สพฐ.
  139 กคศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยและสาขาขาดแคลน
  134 ผลประชุม กช. 2/61
  107 ผลประชุม ก.ค.ศ.4/2561
  100 ประเพณีสงกรานต์ ศธ.
  099 ผลประชุม กช.1/61
  090 126 ปี ศธ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ