.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 149/2561
ยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทย


ศธ.เล็งทบทวนตัวชี้วัด 7 ด้าน พร้อมจัดระบบข้อมูลเชื่อมโยงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หวังยกอันดับความสามารถด้านการศึกษาเทียบเพื่อนบ้านเอเชีย

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ว่า เรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทุกอย่าง

ขณะนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยการจัดอันดับของสถาบัน World Economic Forum (WEF) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเรื่องของการศึกษาก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (Global Competitiveness Index) ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องรายงานการดำเนินงานไปยังสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD (International Institute for Management Development) เพื่อรวบรวมสรุปจัดทำเป็นรายงานการจัดอันดับ (Global Competitiveness Report) ต่อไป

ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า รายงานนี้เองที่จะส่งผลต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตาม ต้องพิจารณาถึงศักยภาพในมิติต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาด้วยว่า สามารถพัฒนาศักยภาพคุณภาพของกำลังคน ตลอดจนทักษะ ความรู้ความสามารถรองรับการทำงานได้มากน้อยเพียงใด

ซึ่งต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยในภาพรวม ยังอยู่ในอันดับที่ไม่น่าพึงพอใจมากนัก ในขณะที่อันดับของประเทศเอเชียมักติดอยู่เป็น 1 ใน 7 อันดับแรกในหลาย ๆ ตัวชี้วัด ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศในเอเชียมีศักยภาพมาก ดังนั้น ศธ.เองจะนิ่งนอนใจไม่ได้ กลับยิ่งต้องทบทวนการดำเนินงานเพื่อเร่งพัฒนาขีดความสามารถรวมทั้งการจัดอันดับให้ดีขึ้น

โดยที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อปรับระบบการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลด้านการศึกษาให้มีความครบถ้วนมากขึ้น มีความเชื่อมโยงตลอดจนการบูรณาการข้อมูลระหว่างองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง อย่างสอดคล้องกลมกลืน พร้อมเตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมีผู้แทนจากองค์กรหลักตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่บูรณาการและปรับปรุงข้อมูลภายในระหว่างองค์กรหลักให้มีความถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่ สกศ.จะรวบรวมส่งต่อข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง IMD และ UNESCO อันจะทำให้ข้อมูลด้านการศึกษาของไทยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การแข่งขันระดับนานาชาติได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนตัวชี้วัดในความรับผิดชอบหลักของ ศธ. จำนวน 7 ตัวชี้วัด ให้สามารถตอบคำถามได้ตรงจุดถูกประเด็นมากที่สุด ได้แก่ 1) ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาต่อประชากรในวัยเรียน 2) ผลการทดสอบ PISA 3) การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 4) ทักษะทางภาษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 5) ระบบการศึกษาของประเทศที่สามารถตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 6) การให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และ 7) อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถรวบรวมข้อมูลตอบโจทย์ตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคะแนนและอันดับความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น และในอนาคตหากมีการวางแผนการทำงานให้มีความต่อเนื่อง ก็จะทำให้อันดับความสามารถสูงขึ้นได้อย่างแท้จริง

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) โดยได้จัดตั้งศูนย์ PISA ในกำกับสำนักทดสอบทางการศึกษาขึ้น เพื่อเตรียมการสำหรับการร่วมประเมิน PISA ประจำปี 2018 โดยได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมากว่า 2 ปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ผลการทดสอบที่ผ่านมาเพื่อการปรับปรุง การพัฒนาโรงเรียนในเรื่องเนื้อหาสาระการทดสอบทั้ง 3 ด้าน ตลอดจนจัดหาวิทยากรเพื่ออบรมและเตรียมการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 145 แห่ง ในส่วนการสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ได้ดำเนินขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องใน 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย, โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และครูวิทยาศาสตร์ ทั้งครูประจำการและจัดสรรอัตราครูวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนขาดแคลนกว่า 3,000 อัตราต่อปี

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาที่มีอยู่อย่างมากมายได้อย่างครบถ้วนและตอบได้ตรงคำถาม ที่ประชุมจึงเสนอให้มีการตั้งทีมข้อมูลด้านการศึกษาของไทย โดยมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มิใช่ ศธ.เพียงอย่างเดียว อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เชื่อมโยงกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการร่วมกัน พร้อมวิเคราะห์ผลการจัดอันดับที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งให้สามารถตอบคำถามตัวชี้วัดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ที่จะส่งผลต่ออันดับที่สูงขึ้นบนฐานข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  140 ผลประชุมองค์กรหลัก 10/61
  132 ผลประชุม คกก.อำนวยการแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.
  127 ลงนามปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ชพค.
  124 ประชุมยกอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
  122 ประชุมองค์กรหลัก 9/2561
  109 ผลประชุมกระทรวงฯ 1/2561
  094 ส่งความรู้ สร้างความสุข
  091 กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ.
  087 พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  074 ประชุมองค์กรหลัก 6/1561
  070 Public School
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ