.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 141/2561
ศธ.เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง จ.สมุทรปราการ


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC TVET Career Center : Samutprakan) โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษา ผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมและเครือข่ายผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญและมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ สอศ.จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นได้มีการขยายผลจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ไปยังพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน โดยคาดหวังให้ศูนย์ประสานงานฯ มีส่วนช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่

นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ มีเครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ ดูแลรับผิดชอบสถาบันอาชีวศึกษาภาครัฐ 33 แห่ง ภาคเอกชน 111 แห่ง รวมจำนวน 144 แห่ง โดยมีภารกิจสำคัญ 5 ด้าน คือ การจัดทำฐานข้อมูลกลาง, การส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ, การส่งเสริมและสนับสนุนการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน, การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ และการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1) การจัดเตรียมสถานที่และบุคลากรสำหรับจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ พร้อมส่งเสริมการสร้างการรับรู้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสำรวจความต้องการกำลังคนของผู้ประกอบการในพื้นที่

2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกำลังคน ของสถานประกอบการและภาคการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ในระหว่างปี 2560-2564 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ภาคการผลิต (Supply) ยังผลิตกำลังคนได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการ (Demand) นั่นก็คือ "มีความต้องการมากกว่าจำนวนที่ผลิตได้"

3) แผนการดำเนินงานในอนาคต อาทิ การจัดทำระบบฐานข้อมูล (Big Data System), การจับคู่สถานศึกษาและสถานประกอบการ, การจัดอบรมครูและบุคลากร, การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการกำลังคน ตลอดจนการวิจัยและวิเคราะห์การผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ เป็นต้น

ในส่วนของการจัดทำระบบฐานข้อมูล ขณะนี้ศูนย์ประสานงานฯ จ.สมุทรปราการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลแก่สถานศึกษากว่า 52 แห่ง โดยผลการอบรมพบว่าในปี 2561 สถานประกอบการทั้ง 5 จังหวัด มีภาพรวมความต้องการกำลังคนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 4,483 คน นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะหารือร่วมกับสถานประกอบการภาคีเครือข่าย เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เป็นต้น เพื่อร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งจัดอบรมการป้อนข้อมูลความต้องการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย ตอบสนองความต้องการ และทำให้นักเรียนนักศึกษามีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า พิธีเปิดศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานจากทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันพัฒนางานด้านอาชีวศึกษาให้มีความก้าวหน้าตามลำดับ ซึ่งที่มาของการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ฯ นั้น ริเริ่มจากข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สอศ. จึงได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในพื้นที่ EEC และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนประสบความสำเร็จ จากนั้นจึงเตรียมแผนงานขยายไปยังภูมิภาคอื่นตามการบริหารราชการของรัฐบาลใน 6 ภูมิภาค และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดให้ "ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร" เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงเชื่อมโยงกับภาคต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มีการคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ จนทำให้สามารถขยายผลการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาได้ทั่วทุกภูมิภาคในเวลาอันรวดเร็ว

ในส่วนของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC TVET Career Center : Samutprakan) กำหนดให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นศูนย์หลักในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในระดับภาคกลางและปริมณฑล ประกอบด้วย 5 อาชีวศึกษาจังหวัด คือ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม และอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ทั้งจากสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการที่ร่วมจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ สถานประกอบการที่ร่วมจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทวิภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งหนึ่งที่จะขอเน้นย้ำ คือ การเร่งรัดพัฒนาศูนย์ประสานงานฯ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data System) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งได้มอบให้ศูนย์ประสานงานฯ ทั้ง 6 ภาค เร่งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลกลางในพื้นที่ตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เพื่อสรุปรวมเป็นฐานข้อมูลทั้ง 6 ภาค นำเสนอเป็นรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวถึงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยว่า ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีทักษะ โดยเน้นบูรณาการการทำงานร่วมกันในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเอง ไม่ว่าจะเป็น สพฐ. สอศ. สช. กศน. และ สกอ. เพื่อให้การอาชีวศึกษาพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมความร่วมมือและระดมทรัพยากร ตลอดจนบุคลากรจากทุกภาคส่วน ซึ่งหมายรวมถึงความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐและรูปแบบทวิภาคีที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

ดังนั้น เมื่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ผนึกกำลังร่วมกันทำงาน ก็จะมีผลสำเร็จถึงการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะฝีมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปรับภาพลักษณ์ที่ดี มีจิตอาสา เป็นบุคคลทรงคุณค่าของสังคม สมกับคำกล่าวที่ว่า "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ"



Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, อิชยา กัปปา
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน, กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  097 งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมฯ ที่ชลบุรี
  093 E2E เฟส 3
  082 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาฯ
  080 ตรวจเยี่ยม วท.สกลนคร
  063 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สมุทรสงคราม
  058 อาชีวะพรีเมี่ยม
  052 ตรวจเยี่ยม วท.กำแพงเพชร
  026 เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ระยอง
  010 ต้อนรับแชมป์โลกแกะสลักหิมะ วอศ.อุบลราชธานี
  658 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่พิษณุโลก
  601 นายกฯ มอบนโยบายจัดการศึกษาใน EEC ที่ชลบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ