.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 136/2561
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ขอนแก่น พร้อม
ผลักดันนวัตกรรม KKU Smart Learning และห้องเรียนภาษาจีน


เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมหารือโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมืองขอนแก่น

  • หารือโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า "โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning" เป็นนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคิดค้นขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ม.1-3 และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมการเรียนรู้ และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับกับเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัย และนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งมีวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนักเรียนในยุคดิจิทัล ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แอพพลิเคชั่น ตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ พร้อม ๆ กับพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจัย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบการประเมินของ PISA โดยมีแผนการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560-2563

สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 มีนักเรียนในโครงการ 31,200 คน ครู 1,452 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 197 คน โดยมีแนวทางที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนขยายโอกาสและสถานศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในโครงการฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังประสบปัญหาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่ที่มีการขยายขอบเขตออกไป

จึงขอความร่วมมือจาก ศธ. ในการสนับสนุนกรอบอัตรากำลังให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 35 อัตรา ประกอบด้วย นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จำนวน 18 คน, นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา และการประเมินผล จำนวน 13 คน และนักบริหารทั่วไปด้านการเงินและการจัดการ จำนวน 4 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาบางแห่งมีการเปลี่ยนหลักสูตร แต่ไม่ปรับตำราเรียนตามไปด้วย และยังคงใช้วิธีการสอบและประเมินผลในลักษณะเดิม ๆ ซึ่งขาดความเชื่อมโยงทั้งระบบ ทำให้ปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ

โครงการ KKU Smart Learning นี้ จึงเป็นตัวอย่างการปฏิรูปการศึกษาอย่างครบวงจร โดยเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเห็นได้ชัด เน้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน

มีเป้าหมายการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจนด้วยการใช้กรอบการประเมินผลของ PISA ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ สพฐ. ร่วมกันดำเนินการอย่างใกล้ชิด เน้นสถานศึกษาทุกแห่งที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

และยินดีที่จะสนับสนุนให้ KKU Smart Learning เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงด้านการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ที่มีการวางแผนทั้งระบบในทุกระดับ และสามารถปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังมี Khon Kaen Model: Education for Sustainable Development ที่ดูแลคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของประเทศด้วย

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการ KKU Smart Learning ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ที่มีความเข้าใจสภาพการทำงานและวิถีชีวิตของครูในโรงเรียนอย่างแท้จริง นำไปสู่การพัฒนาครู และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง โดย สพฐ. ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง


  • หารือการจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญกับประเทศไทยในหลายด้าน อาทิ ด้านการค้า, จำนวนชาวจีนเข้ามาอาศัยในประเทศไทยมากขึ้น, ความร่วมมือในการพัฒนารถไฟระบบราง, การจัดตั้งสถานกงสุลจีนในประเทศไทย ตลอดจนด้านการสื่อสารภาษาจีน โดยเฉพาะขาดกำลังคนอาชีวศึกษาหรือวิศวกรที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยต้องเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน เพราะเป็นความต้องการของประเทศ

ขณะนี้โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นสถานศึกษา 1 ใน 5 แห่งของประเทศ ที่มีความพร้อมและเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน "ห้องเรียนภาษาจีน" โดยการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เป็นภาษาจีน โดยในอนาคตมีแผนที่จะขยายไปสอนในวิชาอื่น ๆ อีกด้วย อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ การเปิดสอนห้องเรียนภาษาจีนยังสอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้ปกครอง ที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนภาษาจีนด้วย โดยจะเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเรียนมีมากกว่าจำนวนที่นั่งที่โรงเรียนเปิดรับ ซึ่งคาดว่าในอนาคตเด็กเหล่านี้ จะมีงานทำทุกคน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาที่ประเทศจีนได้ด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: บรรณาธิการ

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  125 สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์
  121 รายชื่อ 40 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School)
  116 การประชุมใหญ่คณะทำงานสานพลังประชารัฐ E5
  101 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
  077 นโยบายพัฒนา ศน.ใหม่
  076 ให้นโยบาย ส.บ.ม.ท.ที่ระยอง
  068 เกณฑ์คัดกรอง รร.ประชารัฐ
  031 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่จันทบุรี
  003 เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  659 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ตรวจอินเทอร์เน็ต ที่พิษณุโลก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ