.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 125/2561
สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแสดงพหุวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค ในโครงการ "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมทั้งคณาจารย์ นักเรียนจากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการห้องเรียนกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3,000 คน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานในพิธีเปิดว่า ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ศธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการจัดทำ "โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยเริ่มจากโรงเรียนแห่งแรกที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จนกระทั่งปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการรวม 12 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในระยะต่อมา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ขยายผลการดำเนินการออกไปทุกภูมิภาค เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เกิดเป็น "โครงการห้องเรียนกีฬา" รวม 9 โรงเรียน ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ มีนักเรียนทั้งสองโครงการรวมกว่า 2,500 คน ซึ่งทั้งสองโครงการจัดให้มีหลักสูตรแบบบูรณาการ แผนการเรียนวิทย์-กีฬา และศิลป์-กีฬา พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองตามศักยภาพจนจบการศึกษาในระดับชั้น ม. 6

สำหรับการจัดกิจกรรม "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ครั้งที่ 2 เกิดจากการสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนของทั้งสองโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานศาสตร์พระราชา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมของทั้ง 4 ภูมิภาค และนักเรียนได้ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างมิตรภาพ ความสามัคคีระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี, กิจกรรมนันทนาการโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คลินิกกีฬาวอลเลย์บอลโดยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ, กิจกรรมการแสดงพหุวัฒนธรรมของนักเรียนในโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรมในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้และทำความเข้าใจกับพหุวัฒนธรรม และน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านกีฬาเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มีดำริให้กระทรวงศึกษาธิการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของให้เยาวชนไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านวิชาการและการกีฬาไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา หลังจากประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งแรก ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดนครนายก

สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนในโครงการ มีผลการแข่งขัน ดังนี้

 • ฟุตบอลชาย ม.ต้น
  -
  ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
  - รองชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร

 • ฟุตบอลชาย ม.ปลาย
  - ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
  - รองชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม

 • วอลเลย์บอลหญิง ม.ต้น
  - ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
  - รองชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

 • วอลเลย์บอลหญิง ม.ปลาย
  -
  ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
  - รองชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม

 • บาสเก็ตบอลหญิง
  -
  ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า นับเป็นโอกาสอันดียิ่งอีกครั้งหนึ่งที่นักเรียนทั้งสองโครงการ ได้มาร่วมกิจกรรม "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ครั้งที่ 2 ในปีนี้ ซึ่งความสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นไปตามนโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ ศธ. สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้หลัก "นำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา"

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น มาจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของผู้ร่วมดำเนินการทุกฝ่าย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องรักษาความภาคภูมิใจ และดำเนินโครงการด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งริเริ่มพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ขอให้ทุกคนพึงระลึกอยู่เสมอว่า การที่พวกเราได้มีความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนา ก็มาจากการที่ได้น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของแต่ละคน ให้เกิดผลแห่งความเจริญก้าวหน้า สังคมอยู่ดีมีสุข และรู้ รัก สามัคคี

โดยหน้าที่ของนักเรียน นอกจากจะต้องใส่ใจการศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเพื่อ "จุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ" ให้จงได้ นักเรียนยังจะต้องพัฒนาทักษะด้านการกีฬาควบคู่ไปด้วยความมุ่งมั่น พากเพียร ฝึกฝน เชื่อฟังคำแนะนำคำสอนจากครูในเรื่องของการสร้างคุณงามความดี การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมส่วนรวม เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนักเรียนทุกคนก็จะประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ตาม "เส้นทางสู่ฝัน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล" ซึ่งสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ในชีวิตจริง

ขอขอบคุณครูอาจารย์ ผู้บริหารทุกคน ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานจนประสบความสำเร็จดังที่ปรากฏ รวมทั้งขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศ, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, สนามกีฬา ทรู อารีน่า หัวหิน เป็นต้น

และพบกันอีกครั้งในโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพมหานคร

Written by จงจิตร ฟองละแอ, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่, อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  121 รายชื่อ 40 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School)
  116 การประชุมใหญ่คณะทำงานสานพลังประชารัฐ E5
  101 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
  077 นโยบายพัฒนา ศน.ใหม่
  076 ให้นโยบาย ส.บ.ม.ท.ที่ระยอง
  068 เกณฑ์คัดกรอง รร.ประชารัฐ
  031 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่จันทบุรี
  003 เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  659 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ตรวจอินเทอร์เน็ต ที่พิษณุโลก
  657 พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ลพบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ