.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 124/2561
ศธ.ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เพื่อยกอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

นพ.อุดม คชินทร  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการยกอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดย World Economic Forum (WEF) และ Institute for Management Development (IMD) ซึ่งในระยะหลังพบว่า อันดับของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว ทั้งการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ และด้านการศึกษา เพื่อทบทวนการดำเนินงานและหาแนวทางนำเสนอผลงานให้ตอบโจทย์ตัวชี้วัดได้ตรงจุด ที่จะเป็นการช่วยยกอันดับของประเทศในภาพรวมให้สูงขึ้น

ในส่วนของการศึกษา พบว่าอยู่ในอันดับที่ไม่น่าพึงพอใจนัก เช่น อัตราสัดส่วนครูต่อนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เมื่อปี 2560 มีสัดส่วน 1:24 และปี 2561 มีสัดส่วน 1:22 ซึ่งยังไม่สามารถไปถึงสัดส่วน 1:20 (ครู 1 คนต่อนักเรียน 20 คน) ตามที่กำหนดได้ ในขณะที่กรีซอยู่ในอันดับ 1 และประเทศในอาเซียนคือสิงคโปร์ก็อยู่ในอันดับ 32 จึงขอให้องค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนว่าควรนำข้อมูลครูในสังกัดต่าง ๆ มารวมไว้หรือไม่ ทั้งครูอัตราจ้าง ครูสังกัดอื่น ครูตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

นอกจากนี้ จำนวนปีการศึกษา (เฉลี่ย) ก็ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย 14 ปี โดยล่าสุดปี 2560 มีจำนวนเฉลี่ย 9.52 ปี ส่วนปี 2561 จำนวนเฉลี่ย 9.62 ปี ซึ่งก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น พร้อมกับพัฒนาระบบเทียบโอนวุฒิการศึกษาจากการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยให้สูงขึ้น และยังเป็นการดำเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ซึ่งกำหนดเป้าหมายจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของเด็กไทยต้องอยู่ที่ 12.5 ปีด้วย

ที่ประชุมมีความเห็นด้วยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำเป็นต้องเร่งผลักดันการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของอาชีวศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ “อาชีวะพรีเมียม” ตลอดจนการสร้างโอกาสการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เป็นต้น

อีกประเด็นคือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะภาคีเครือข่าย เตรียมจัดประชุมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ให้ภาคเอกชนที่เป็นผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นตัวชี้วัดด้านการศึกษาของ WEF และ IMD ได้รับรู้และเข้าใจถึงผลการดำเนินงานของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทย อาทิ โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School) 40 แห่ง ที่มีภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามาร่วมบริหารจัดการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ภาคเอกชนมีความเข้าใจงานด้านการศึกษาด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงและมีความถูกต้อง ที่จะส่งผลดีต่ออันดับขีดความสามารถด้านการศึกษาของไทยต่อไป


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  122 ประชุมองค์กรหลัก 9/2561
  109 ผลประชุมกระทรวงฯ 1/2561
  094 ส่งความรู้ สร้างความสุข
  091 กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ.
  087 พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  074 ประชุมองค์กรหลัก 6/1561
  070 Public School
  066 รมว.ศธ.แต่งตั้ง คกก.สร้างความรับรู้ความเข้าใจของกระทรวง
  061 เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561
  059 สรรหาเลขาธิการคุรุสภา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ