.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 120/2561
การประชุมทีมขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำหน้าที่การขับเคลื่อนงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และวิทยากรระดับจังหวัดกว่า 2,800 คน เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำนโยบายดังกล่าวมาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการรับผิดชอบ โดยจัดทีมขับเคลื่อนฯ ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1-20 มี.ค.2561 ซึ่งเป็นการเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน/รายบุคคล รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.-10 เม.ย.2561 เพื่อสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามสัญญาประชาคม

ครั้งนี้ถือเป็นการทำงานห้วงที่ 3 ซึ่งได้ให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด กลับมาทบทวนการทำงานในห้วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งรับทราบความรู้ความเข้าใจในการทำงานเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อออกไปสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนตั้งแต่ระดับตำบลไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชน

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมทีมขับเคลื่อนฯ ออกเป็น 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เมื่อวันที่ 20-21 เม.ย.2561 ที่ จ.สงขลา, ครั้งที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 27-28 เม.ย.2561 ที่ จ.นนทบุรี, ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย.2561 ที่ จ.เชียงใหม่ และครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.-1 พ.ค.2561 ที่ จ.ขอนแก่น

เรื่องสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำในการประชุมทีมขับเคลื่อนฯ ทั้ง 6 ภาคดังกล่าว คือ การนำ "ชุดความรู้" ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้นในรูปแบบ DVD เพื่อให้ครู กศน.ตำบล นำไปเผยแพร่ในระดับพื้นที่ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศมากที่สุด เนื่องจาก กศน.ตำบลทุกแห่งมีบทบาทและภารกิจ 4 ศูนย์เรียนรู้ ทั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

"นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำเมื่อวานนี้ (29 เม.ย.2561) ขอให้ดูกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบให้ กศน.สำรวจข้อมูลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ ซึ่งครู กศน.จะได้รับการถ่ายทอดวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เช่น การผลิตหรือแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ โดยขอให้มีการทำงานตามกลไกประชารัฐ คือ เกิดความร่วมมือกับภาคประชาชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เช่น หอการค้า อุตสาหกรรม ประธานชมรมธนาคาร ฯลฯ อันจะส่งผลให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศได้รับประโยชน์โดยตรง คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้มากขึ้น" พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวถึงรายละเอียดการจัดประชุมครั้งนี้ว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายสำคัญหลายประการลงไปในพื้นที่ และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่บูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับกระบวนการทางความคิด เสนอแนวทางให้กับประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลัก

ซึ่งมีกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ดังนี้ 1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2) คนไทยไม่ทิ้งกัน 3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4) วิถีไทยวิถีพอเพียง 5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 6) รู้กลไกการบริหารราชการ 7) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9) บูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร และ 10) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน

ทั้ง 10 เรื่องดังกล่าวถือเป็นสำคัญเร่งด่วน ที่จะขยายผลเพื่อต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย 1) ระดับชาติ 2) ระดับจังหวัด 3) ระดับอำเภอ 4) ระดับตำบล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่องโดยการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการดำเนินงานในทุกระดับ

ดังนั้น ในการประชุมทีมขับเคลื่อน ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้ทำการสำรวจปัญหาและความต้องการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยมีการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่ร่วมกับภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาการท่องเที่ยว กลุ่มธนาคาร และภาคประชาชน ถือเป็นการทำงานร่วมกันตามกลไกประชารัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ ตลอดจนทำให้ประชาชนมีความสุข โดยมีตัวอย่างหลักสูตร กิจกรรม และโครงการที่น่าสนใจ อาทิ

- หนังสือล่องหน (กศน.จังหวัดมหาสารคาม) การนำความรู้ สื่อ และสื่อสังคมออนไลน์ ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีในรปูแบบ e-Book, QR Code เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอ่านได้อย่างรวดเร็ว ช่วยทบทวนความรู้และผสมผสานเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ

- การขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล (กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์) ด้วยแนวคิดการเสริมสร้างเครือข่ายการบูรณาการ 3 ประสาน ได้แก่ กอ.รมน. กศน. และปราชญ์เพื่อความมั่นคงในระดับจังหวัด เพื่อฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ของปราชญ์เพื่อความมั่นคงสู่ประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อตนเองและครอบครัว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- STEM Education (ศูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น) โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย อาทิ ค่ายนักประดิษฐ์, ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม, ค่ายดาราศาสตร์, กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนในเขตชนบทและท้องถิ่นห่างไกล, นิทรรศการพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย, รายการวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน เป็นต้น

- ฐานการเรียนรู้ ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนมุกดาหาร เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสาน, ฐานเรียนรู้พืชสมุนไพรและพืชมงคล, ฐานเรียนรู้พอเพียงจึงเพียงพอ, ฐานเรียนรู้ปศุสัตว์และการประมง เป็นต้น

- การจักสานหมวกใบตาล (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านหนองกาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ) การนำพืชที่เจริญเติบโตในท้องถิ่น มาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายของประชาชน

- การท่องเที่ยวขอนแก่น (กศน.จังหวัดขอนแก่น) โดยได้ร่วมกับ ททท.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยแนวคิด "กินก็แซ่บนัว ช้อปก็สนุก เที่ยวก็สุด cool" ที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเยี่ยมชมวัด โบราณสถาน สถานที่สำคัญ ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาประจำถิ่นด้วย


ในพิธีเปิดครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหาร และครู กศน.ตำบล ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 3,020 คน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้มีเกียรติ อาทิ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายอำนาจ วิชยานุวัติ, นายพิธาน พื้นทอง, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ., คณะวิทยากร นำโดย ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ อดีตคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.อ.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการและอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ฯลฯ

Written by นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, ปกรณ์ เรืองยิ่ง, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า (VDO)
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน

   
  119 ประชุมทีมขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ภาคเหนือ
  118 ประชุมทีมขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ภาคกลาง-ตะวันออก
  111 ประชุมทีมขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ภาคใต้
  084 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนฯ ไทยนิยม ยั่งยืน 1/61
  051 ประชุมหารือไทยนิยม ยั่งยืน
  040 ศธ.ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ