.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 115/2561
ศธ.เตรียม
ประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กว่า 40 แห่งปลายเดือนเมษายนนี้ พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการกลางเดือนพฤษภาคม และเริ่มเปิดเรียนได้ทันช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกันในหลากหลายประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้งานเดินหน้าตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ เห็นชอบ (ร่าง) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลและวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) โดยมี รมช.ศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) เป็นที่ปรึกษา มีประธานคณะทำงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ เป็นประธานคณะทำงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan), เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะทำงานด้านการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ, นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธานคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ เป็นประธานคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและวิจัย

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Task Force โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ปลดล็อคกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนหลักสูตรและงานด้านวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และวางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย

ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในระยะเริ่มต้นโครงการก็มีความสำคัญ จึงได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์เปิดตัวและแนะนำโครงการความยาวประมาณ 2 นาที เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก่อนที่จะนำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางต่อไป

เช่นเดียวกับ “ข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project” ซึ่งที่ประชุมได้หารือและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดอย่างกว้างขวาง เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ มีรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ข้อตกลงดังกล่าว จึงมีข้อมูลประกอบในหลายส่วน อาทิ

- วัตถุประสงค์โครงการ

- การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

- การพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ร่วมกับหลักสูตรของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในบริบทที่แตกต่างกัน

- การบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วม

ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงดังกล่าวให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดพิธีลงนามได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ โดยจะเรียนเชิญ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลด้านการศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ถือว่ามีความก้าวหน้าไปมาก แม้ว่าจะมีระยะเวลาในการเตรียมการเพียง 2 เดือน แต่ทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จนทำให้โครงการประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการกว่า 40 แห่ง ซึ่งผ่านการกลั่นกรองและจับคู่กับภาคเอกชนที่จะให้การสนับสนุนแล้ว

โดยเตรียมที่จะประกาศรายชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ และเชื่อว่ามีความพร้อมที่จะเริ่มโครงการ พร้อมแจกคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist) ของโรงเรียนร่วมพัฒนา ได้ทันในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 นี้ อย่างแน่นอน โดยคู่มือดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการร่วมจัดการศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง, กิจกรรมในโครงการและการดำเนินงาน ตลอดจนการนิเทศและติดตามผลโครงการ และอื่น ๆ


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  101 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
  077 นโยบายพัฒนา ศน.ใหม่
  076 ให้นโยบาย ส.บ.ม.ท.ที่ระยอง
  068 เกณฑ์คัดกรอง รร.ประชารัฐ
  031 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่จันทบุรี
  003 เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  659 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ตรวจอินเทอร์เน็ต ที่พิษณุโลก
  657 พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ลพบุรี
  648 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  646 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ