.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 112/2561
รมว.ศธ.
ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์


จังหวัดบุรีรัมย์ : เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการก่อสร้างอาคารเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม สภาพปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ 4 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นอื่น ๆ ของสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง โดยมีผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สช., สอศ., สกอ. และ กศน. ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม

  • ติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง รายงานข้อมูลว่า โรงเรียนพุทไธสงเป็นโรงเรียนประจำอำเภอพุทไธสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 2,863 คน ผู้บริหารจำนวน 6 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 179 คน

จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 ทำให้อาคารเรียนของโรงเรียนพุทไธสงจำนวน 3 หลังได้รับความเสียหายอย่างหนัก โครงสร้างอาคารชำรุด วัสดุเสื่อมสภาพ ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน จึงมีคำสั่งให้รื้อถอนและงดใช้อาคารเรียนทั้ง 3 หลัง ส่งผลให้นักเรียนขาดห้องเรียน 48 ห้อง ปัจจุบันโรงเรียนได้สร้างห้องเรียนชั่วคราวให้ใช้งานก่อน โดยใช้สถานที่ใต้ถุนอาคาร ลานจอดรถ ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น จึงต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ได้แก่

1) อาคารสำเร็จรูปชั่วคราว (Knockdown Building) เพื่อใช้เป็นห้องเรียนจำนวน 24 ห้อง ระหว่างรอการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่

2) อาคารเรียนถาวร 2 หลัง งบประมาณ 48,087,400 บาท ขณะนี้ สพฐ.จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคาร จำนวน 1 หลัง ในปีงบประมาณ 2562

3) ระบบป้องกันน้ำท่วม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือทำให้เด็กมีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดี ซึ่งอาคารเรียนชั่วคราวที่ใช้อยู่ขณะนี้มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จึงมอบหมายให้ สพฐ.จัดหาอาคารสำเร็จรูปชั่วคราว (Knockdown Building) สำหรับเป็นห้องเรียน จำนวน 48 ห้อง เพื่อให้เพียงพอกับห้องเรียนที่ขาดไป ส่วนเรื่องการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรนั้น คาดว่า สพฐ.จะมีงบประมาณเหลือจ่ายในการก่อสร้างพอสมควร เพื่อนำมาพิจารณาจัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน

ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมก็พบว่าโรงเรียนพุทไธสงมีความเดือดร้อนมาก จึงจะพยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนและระบบระบายน้ำให้ หากเป็นไปตามแผนดังกล่าว โรงเรียนพุทไธสงจะได้อาคารเรียนใหม่ทั้งสองหลังภายในปี 2562 ทั้งนี้คาดว่าจะทราบผลในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2561


  • ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงโครงการ MOENet ว่าเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งที่ผ่านมาใช้งบประมาณกว่า 3 พันล้านบาทต่อปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ่ายเงินจำนวน 2 พันล้านบาทต่อปี  หรือเฉลี่ยโรงเรียนละ 5,000 บาท, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จ่ายเงินจำนวน 1 พันล้านบาทต่อปี, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ่ายเงินจำนวน 130 ล้านบาทต่อไป แบ่งเป็นโรงเรียนละ  25,000 บาทต่อปี และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แบ่งออกเป็นระดับตำบลละ 995 บาท บางแห่งก็ใช้ 5,000 บาท ซึ่งแต่ละที่มีค่าใช้อินเตอร์เน็ตไม่เท่ากัน ขณะที่ค่าบริการอินเตอร์เน็ตทุกวันนี้มีราคาถูกลง ควรจะใช้งบประมาณน้อยลง ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลการใช้งบ 3 พันกว่าล้านนั้นปรากฏว่าเป็นการเช่าดาวเทียมเดือนละ 7 ล้านบาท และยังปัญหาอีกส่วนที่พบคือไม่มีการทำสัญญา หรือเอกสารการจ้าง (TOR) ใด ๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนด้วยว่า MOENet ไม่ถือเป็นผู้ให้บริการ ไม่มีตัวตน แต่ MOENet ไปซื้อบริการจากเครือข่ายจากเอกชน แล้วนำมาปล่อยสัญญาณต่อให้สถานศึกษา โดยที่สถานศึกษาไม่สามารถทราบได้ว่าแต่ละเดือนได้ใช้อินเตอร์เน็ตไปเท่าไหร่ ดังนั้นจึงต้องทำให้ไม่มี MOENet และให้สิทธิ์ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เลือกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับสถานศึกษาของตนเอง

ขณะเดียวกันต้องขอชื่นชม นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้ามาปรึกษากับตน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอินเตอร์เน็ตว่าต้องมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งนายประเสริฐฯ ได้พยายามให้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ไม่เป็นผล ตลอดจนโดนขู่ว่าหากไม่ต่อสัญญา MOENet โรงเรียนจะไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ทั้งที่สัญญาดังกล่าวไม่เคยมีมาตั้งแต่ต้น จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ ศธ. เปลี่ยนแปลงระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ทั้งหมดดังเช่นปัจจุบัน

ในส่วนของโรงเรียนเอกชน ขณะนี้ผู้ให้บริการ Uninet ยืนยันแล้วว่าสามารถให้บริการโรงเรียนเอกชนได้ทุกโรงเรียน ซึ่งจะมีการเสนอเรื่องเข้า ครม.โดยเร็ว และมอบหมายให้ นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ติดตามผลในเรื่องนี้

นางสาววรินทร ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่าโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ประสบปัญหาขาดแคลนคอมพิวเตอร์ โดยโรงเรียนได้รับงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 2551 จำนวน 10 เครื่อง ปัจจุบันเหลือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ จำนวน 5 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ขณะที่ปีงบประมาณ 2560 ทางโรงเรียนมีเงินเหลือจากการก่อสร้างโรงอาหาร ประมาณ 700,000 บาท และต้องส่งคืน สพฐ. โรงเรียนจึงอยากขอใช้เงินที่เหลือนี้มาจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับนักเรียน ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ เห็นว่าโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาอยู่ในกลุ่มที่มีความจำเป็นสูง ขอให้ สพฐ.เร่งพิจารณาเงินเหลือจ่ายมาช่วยเหลือด้วย

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า กรณีงบประมาณเหลือจ่ายปีนี้มีความต้องการที่หลากหลายมาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ดึงงบประมาณกลับไปที่ สพฐ. ก่อน แล้วจะมีคณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็น จึงฝากให้ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความจำเป็นลักษณะเดียวกันส่งให้ด้วยเพื่อพิจารณาไปในคราวเดียวกัน


  • การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4

รมว.ศึกษาธิการ ทำความเข้าใจกับผู้เข้าประชุมเรื่องการประเมินฯ รอบที่ 4 ว่าจะเป็นการประเมินแนวใหม่คือ ไม่สร้างภาระให้สถานศึกษาในการเตรียมข้อมูล โดยจะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประเมินตั้งแต่ต้น สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดทำการประเมินตนเองเพียงฉบับเดียวแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด และยังสามารถออกแบบตัวชี้วัดการประกันภายในได้เองตามความเหมาะสม

เพียงแต่ตอบคำถาม 3 ข้อให้ได้ คือ 1) โรงเรียนมีคุณภาพในระดับใด 2) คุณภาพของโรงเรียนวัดจากอะไร 3) จะพัฒนาตนเองได้อย่างไร จากนั้นต้นสังกัดจะนำรายงานของสถานศึกษาส่งให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (สมศ.) พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ต่อไป


  • ชี้แจงการบรรลุข้อตกลงลดดอกเบี้ย 1% เงินกู้โครงการ ช.พ.ค.

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จะลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน ในการลดดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ 0.5-1% ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่โครงการ 2-7 โดยเฉพาะครูที่มีวินัยในการชำระหนี้ที่ดี ภายในเดือนเมษายนนี้ และเมื่อลงนามแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันที


  • เยี่ยมชม Buriram United Academy เพื่อนำไปปรับใช้โรงเรียนกีฬาหรือห้องเรียนกีฬา

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปที่ Buriram United Academy เพื่อเยี่ยมชมการฝึกสอนเยาวชนสู่การเป็นนักฟุตบอลระดับโลก และเยี่ยมชมบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต สนามแข่งรถมาตรฐานสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ (FIA)

พร้อมทั้งกล่าวว่า การมาเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อนำไปเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนกีฬาหรือห้องเรียนกีฬาที่เรามีอยู่ การได้มาเห็นว่า Buriram United Academy เตรียมนักกีฬาตั้งแต่วัยเด็กอย่างไร ที่สำคัญคือ "ใจ" ของทีมผู้ฝึกสอน การดูแลความเป็นอยู่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทาง Buriram United Academy ได้ทุ่มเทมาตลอด เมื่อเด็กเติบโตขึ้นบางคนอาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอล แต่เด็กจะมีวินัย มีอนาคตที่ดี

หากเรารอให้มีวิทยาลัยกีฬาก่อนจึงคิดจะมาทำตามก็คงไม่ทัน เราไม่ได้คิดจะทำแข่งกัน แต่จะใช้องค์ความรู้ของ Buriram United Academy มาช่วยบริหารจัดการในเรื่องนี้ต่อไป


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  101 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
  077 นโยบายพัฒนา ศน.ใหม่
  076 ให้นโยบาย ส.บ.ม.ท.ที่ระยอง
  068 เกณฑ์คัดกรอง รร.ประชารัฐ
  031 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่จันทบุรี
  003 เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  659 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ตรวจอินเทอร์เน็ต ที่พิษณุโลก
  657 พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ลพบุรี
  648 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  646 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ