.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 111/2561
การประชุมทีมขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ภาคใต้


กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2561 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด ซึ่งได้เน้นย้ำให้ครู กศน. เป็นตัวแทนของ ศธ. ในพื้นที่โดยตรงและเป็นแกนหลักในการประสานงาน เพราะอยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด ผลลัพธ์สุดท้ายคือประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศตามลำดับ

วันนี้ (20 เม.ย.2561) ที่โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานในการจัดประชุมครั้งนี้ว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายสำคัญ (Agenda) หลายประการลงไปในพื้นที่ และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ปรับกระบวนการทางความคิดให้กับประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลัก ซึ่งมีกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ได้แก่

• "สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง" เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามร่วมกัน

• "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

• "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน

• "วิถีไทยวิถีพอเพียง" ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

• "รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย" เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี

• "รู้กลไกการบริหารราชการ" ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน

• "รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม" ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล

• "รู้เท่าทันเทคโนโลยี" ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน

• "ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร

• "รู้งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน" คือกำหนดกิจกรรมของส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

ซึ่งทั้ง 10 เรื่องดังกล่าว ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน และจะขยายผลเพื่อต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดกลไกการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เป็น 4 ระดับ ประกอบด้วยระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เนื่องจากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการดำเนินงานในทุกระดับ

ในการประชุมทีมขับเคลื่อนฯ ของ 14 จังหวัดภาคใต้ในครั้งนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในขั้นตอนต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร และ กศน. ตำบล เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,300 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตกำลังคน สร้างพลังทางสังคม และลดการเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ผ่านมาต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการร่วมกัน ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน และกลายเป็นภาระให้กับประชาชน

ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องมีการบริหารงานในรูปแบบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน กล่าวคือ การสร้างการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยความตั้งใจ ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีปรองดองกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้น้อยลง ขณะเดียวกัน การทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีการบูรณาการร่วมกับประชาชนด้วยการยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีครู กศน. เป็นตัวแทนของ ศธ. ในพื้นที่โดยตรงและเป็นแกนหลักในการประสานงาน เพราะอยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด ผลลัพธ์สุดท้ายคือประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศตามลำดับ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการประชุมทีมขับเคลื่อนฯ ในครั้งนี้ คือการที่ทุกท่านได้เข้ามาร่วมมือร่วมใจ และรวมพลังในการทำงานตามภารกิจของ ศธ.

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ฝาก สูตรแห่งความสำเร็จในการทำงาน = ความเพียร + ความร่วมมือ + ประชารัฐ เชื่อมั่นว่าทุกท่านจะเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการประชุมครั้งที่ 1 ภาคใต้ด้วยว่า เป็นการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมระดับตำบล อำเภอ จังหวัด, การนำเสนอเทคนิคแนวทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยทีมวิชาการ พ.อ.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร และ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช และการชี้แจงโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ขับเคลื่อนภายใต้กรอบหลักการ 10 เรื่อง ส่วนพิธีปิดการประชุม โดยเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน


"กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมครั้งนี้เพื่อทบทวนงานที่ร่วมทำกับหน่วยงานอื่น และมอบหมายให้มีการทำงานให้เข้าถึงประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง สื่อสารสร้างการรับรู้งานของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 10 เรื่อง ซึ่งมุ่งไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ ทำงานเพื่อความสุขของประชาชน" นายอำนาจ กล่าว


Written by ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ
Photo Credit ประชาสัมพันธ์ กศน.
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน

   
  084 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนฯ ไทยนิยม ยั่งยืน 1/61
  051 ประชุมหารือไทยนิยม ยั่งยืน
  040 ศธ.ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ