.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 95/2561
รมช.ศธ.(นพ.อุดม) เปิดการประชุม SEAMEO RIHED


รมช.ศึกษาธิการ "นพ.อุดม คชินทร" เปิดการประชุมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ย้ำอุดมศึกษาต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คาดใน 12 ปีข้างหน้าการทำงานของคนจะถูกแทนที่ด้วย AI  จึงต้องพร้อมปรับบทบาทการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนให้เอื้อต่อโอกาสการจ้างงาน และงานใหม่ในอนาคต

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum: Engaging Communities, Empowering Leaders โดยมี ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO RIHED, ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนจากประเทศสมาชิก เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

นพ.อุดม กล่าวตอนหนึ่งว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญ ทั้งความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่เกินกว่าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะรับมือได้เพียงลำพัง การมีความร่วมมือทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิผลของการอุดมศึกษาด้านนโยบาย การบริหารจัดการ ตลอดจนทำงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยสิ่งแรกที่จะต้องร่วมกันดำเนินการ คือการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีแนวโน้มว่าในปี 2030 การทำงานของคนจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ Artificial Intelligence (AI) กว่าร้อยละ 60 ของงาน และหลายกิจกรรมในปัจจุบันจะกลายเป็นอัตโนมัติ รวมทั้งจะเกิดอาชีพใหม่ ๆ จำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็ต้องมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

ดังนั้น การอุดมศึกษาจึงต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมปรับบทบาทด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้การฟื้นฟูทักษะและการพัฒนาทักษะกำลังคนให้เอื้อต่อโอกาสการจ้างงานและงานใหม่ในอนาคต ควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดรับกับข้อเน้นย้ำของ World Education Forum ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งต้องการกำลังคนที่มีความสามารถ มีทักษะด้านดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นให้ได้

สำหรับทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของไทย จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นหลัก โดยการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหัวรถจักรที่สำคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีหน้าที่ในการสร้างประสิทธิภาพกำลังคน เชื่อมโยงกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อาทิ สร้างกำลังคนที่มีทักษะด้านวิชาชีพตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานและสาขาขาดแคลน, ปรับหลักสูตรรองรับบริบทโลก, ร่วมมือกับภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศ, ค้นหาจุดเด่นจุดเน้นของตนเอง, ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตหรือเพิ่มผลผลิต, เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ เป็นต้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายแห่ง ได้เริ่มขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างจริงจัง ภายใต้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา (Carnegie Mellon University: CMU) ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) รวมทั้งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลยังได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดการศึกษารูปแบบ Double degree ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าผู้ที่จบการศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญ และตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาประเทศต่อไป


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  079 หารือกับประธานสภา จ.ฟุกุโอกะ
  069 จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบราง
  041 สามัคคีแฟร์ 2018 ที่สหราชอาณาจักร
  023 หารือกับออสเตรเลีย
  635 หารือกับอิสราเอล
  626 ความร่วมมือกรอบมหาวิทยาลัยอาเซียน
  581 หารือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์
  569 หารือกับ OECD ที่ฝรั่งเศส
  566 ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส
  532 2 มหาวิทยาลัยระดับโลกเตรียมเปิดในไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ