.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 92/2561
ศธ.ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้


รมช.ศึกษาธิการ "พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นชอบตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการร่วมกันของ 3 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลการศึกษาในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับที่ได้ประกาศให้ "ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม" และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำงาน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อใน 6 เดือนของปีงบประมาณนี้ ทั้งยังให้ทุกหน่วยงานได้สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังของฝ่ายความมั่นคง หน่วยงาน ศธ. และทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้ปัญหาที่ผ่านมาได้รับการแก้ไขค่อนข้างดีขึ้น ส่งผลโดยตรงถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่กว่า 7 หมื่นคน และนักเรียนนักศึกษาเกือบ 1 ล้านคนในพื้นที่ชายแดนใต้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการการทำงานแบบบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ประกาศให้ "ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม" ซึ่งที่ประชุมได้เน้นไปที่การทำงานร่วมกันของ 3 หน่วยงานหลักของ ศธ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ คือ 1) สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สปศ.จชต.ศธ.) 2) กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) หรือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ตั้งอยู่ที่ จ.ปัตตานี 3) ศึกษาธิการภาค 8 ตั้งอยู่ที่ จ.ยะลา ที่จะต้องทบทวนการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา และจัดระบบเพื่อช่วยลดอุปสรรคการทำงาน ที่จะส่งผลให้การทำงานเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมอบหมายให้ สปศ.จชต.ร่างองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก 5 องค์กรหลัก รวมทั้ง สช./กศน./ก.ค.ศ. และผู้แทนจาก ก.พ.ร.ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืน เช่น โครงสร้าง หน่วยงาน อัตรากำลังบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ

โดยนัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าว มาหารือร่วมกันเป็นครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ.


Written by  บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
 

072 อบรมความพร้อม รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ ที่สงขลา

  048 บรรยายคุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม ที่ มอ.ปัตตานี
  039 กศน-สอศ ลงนามร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมใน จชต.ที่ปัตตานี
  013 Big Data ศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ที่ปัตตานี
  616 นายกฯ และรัฐมนตรีลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ปัตตานี
  612 ประชุมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาใน จชต.
  535 ศรีสะเกษ แชมป์โลก WBC ให้กำลังใจนักมวยโครงการสานฝันฯ
  441 รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ที่ปัตตานี
  414 ประชุมติดตามงานและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จชต.ที่ปัตตานี
  404 เปิดสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อของเยาวชนชายแดนใต้ ที่สงขลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ