.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 90/2561
ศธ.จัดงานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ 126 ปี ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561

เวลา 07.30 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ รวมทั้งนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 127 รูป สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และร่วมกันเคารพธงชาติ ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 10.30 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากนั้นเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 จำนวน 89 ราย ณ หอประชุมคุรุสภา

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงการจัดงานว่า กระทรวงศึกษาธิการได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435 นับถึงวันนี้มีอายุครบ 126 ปี กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งระบบ ให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ภายใต้หลักในการดำเนินการโครงการ “ไทยนิยม  ยั่งยืน” เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ซึ่งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เห็นชอบรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ประจำปี 2561 จำนวน 89 ราย โดยใช้จำนวนดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แทนพระชนม์มายุ 89 พรรษา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้อ่านสารจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี พุทธศักราช 2561 ความว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกด้าน การส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้เป็นผู้มีความรู้ รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ รู้จักการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุข พร้อมทั้งสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ประชากรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และมีนโยบายดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาประเทศตั้งแต่ระบบฐานราก ให้พร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ อันจะสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมาร่วมกันทำงาน เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เดินทางไปจังหวัดสกลนคร และได้พบกับเกจิอาจารย์ 2 รูป คือ หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ และหลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตต์ (วัดป่าบ้านนามน) ซึ่งหลวงปู่แบนได้ฝากข้อคิดให้เพิ่มความเร็วในการปฏิรูปการศึกษาจากเดิมที่ทำอยู่แล้วให้เพิ่มขึ้นเป็น 200และยังฝากอีกว่า ขณะนี้เราเหมือนอยู่ในเรือ มองแต่ข้างหน้า แต่อย่าลืมว่าถ้าหากเรือมีรูรั่วเยอะ อาจจะทำให้เรือล่มได้ ซึ่งรูรั่วก็คือการโกง เราต้องกำจัดการโกงให้หมดไปอย่างเด็ดขาด เรือจึงจะสามารถแล่นไปถึงจุดหมายได้

นอกจากนี้ ได้เดินทางไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่อว้าน เขมโก ซึ่งท่านฝากให้ไปสอนชาวกระทรวงศึกษาธิการว่าเงินทองที่ได้ไปจากการโกง เมื่อเอาเอาไปใช้เลี้ยงลูก ลูกหลานจะไม่เจริญ เพราะเป็นเงินไม่บริสุทธิ์ และคนที่โกงหรือขโมยเขาไป   ชีวิตก็มีแต่จนลงเรื่อย ๆ

"ในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 126 ปี เราต้องเดินไปข้างหน้า เพราะเรามีคนมาช่วยเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชารัฐ ซึ่งทุกคนหวังดีกับกระทรวงแต่ทำอะไรมากไม่ได้หากเรือยังรั่วอยู่ ถือเป็นหน้าที่ของเรา จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "...ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป..."

ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 126 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับการฉลองการบูรณะวังจันทรเกษม จะเป็นปีที่เราต้องก้าวหน้าต่อไป และกำจัดการโกงให้เด็ดขาด จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของความสะอาดที่สุดในกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่มีกระทรวงศึกษาธิการ"


Written อิชยา กัปปา
Photo Credit
ธนภัทร, ธเนศ, อธิชนม์, สร.
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  089 126 ปี ศธ.
  088 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2561
  086 เตรียมจัดงาน 126 ปี ศธ.
  083 ไล่ออกข้าราชการทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ
  081 อนุมัติเชี่ยวชา
  067 เฉลิมฉลองครบ 10 ปี ส่งเสริมการอ่าน
  062 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
  054 เลขาฯ รมว.ศธ.ให้กำลังใจนักเรียนตอบปัญหาคณิตศาสตร์นานาชาติ
  045 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/2561
  037 100 ปีการศึกษาเอกชน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ