.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 89/2561
126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


วันที่ 1 เมษายน 2561 วันคล้ายวันสถาปนา 126 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตลอดระยะเวลา 126 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาการศึกษาของชาติ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยสมบูรณ์

ในโอกาสครบรอบ 126 ปีกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบสาร ซึ่งได้จัดพิมพ์ในหนังสืออันทรงคุณค่า “126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ย้อนหลังวังจันทรเกษม” ตอนหนึ่งว่า

“การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกด้าน การส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้เป็นผู้มีความรู้ รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ รู้จักการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุข พร้อมทั้งสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ประชากรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และมีนโยบายดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาประเทศตั้งแต่ระบบฐานราก ให้พร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีศักยภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ อันจะสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมกันทำงานเพื่อให้ประเทศชาติ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้าที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนมาทุกยุคทุกสมัย ตราบจนปัจจุบันว่า

“ล้วนเกิดจากการผนึกกำลังกันของข้าราชการและบุคลากร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตลอด ในการจัด การศึกษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ล้วนมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข

ในยุคดิจิทัลนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ของชาตินำแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาสนับสนุนพัฒนาระบบ Hi-Speed มาใช้กับสถานศึกษา ด้วยการกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาดูแลช่วยเหลือกัน อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร้พรมแดน อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการมีศักยภาพในตนเอง ได้รับการเติมเต็มความรู้ ทั้งฝึกทักษะ และเพิ่มพูน ประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน อย่างหลากหลายเหล่านี้ก็เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล”

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพ มีความภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ และมุ่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล.

สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ฯ ประจำปี 2561 ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 7.30 น. เป็นพิธีถวายภัตตาหารเช้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 127 รูป ณ บริเวณสนามหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร

เวลา 10.30 น. จัดพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เห็นชอบรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 89 ราย โดยใช้จำนวนดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แทนพระชนม์มายุ 89 พรรษา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


Written by อิชยา กัปปา
Photo
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Rewriter บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
*บทความเผยแพร่ใน นสพ. ภาพประกอบบางส่วนโดย
สพป.ลพบุรี เขต 1 และ สร.

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
   
  086 เตรียมจัดงาน 126 ปี ศธ.
  083 ไล่ออกข้าราชการทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ
  081 อนุมัติเชี่ยวชา
  067 เฉลิมฉลองครบ 10 ปี ส่งเสริมการอ่าน
  062 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
  054 เลขาฯ รมว.ศธ.ให้กำลังใจนักเรียนตอบปัญหาคณิตศาสตร์นานาชาติ
  045 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/2561
  037 100 ปีการศึกษาเอกชน
  025 อนุมัติเชี่ยวชาญ
  024 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ