.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 87/2561
พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018) ภายใต้แนวคิด "อ่าน...อีกครั้ง" เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงาน ดังนี้

"ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน และบรรดาผู้ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงาน ดังนี้ การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้เลือกหนังสือและสื่อการอ่านที่มีคุณค่า มีความหลากหลาย พร้อมสารประโยชน์ได้ตามความสนใจ

แนวคิดหลักในการจัดงานปีนี้ ใช้คำว่า "อ่าน...อีกครั้ง" โดยมีแนวคิดว่า การอ่าน คือปัจจัยทางด้านความรู้ต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวงเริ่มจากการอ่าน นำไปสู่การริเริ่มทดลอง และการลงมือปฏิบัติ ในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้รูปแบบการอ่านมีความหลากหลายมากขึ้น แต่สาระสำคัญคือ การอ่านจะเป็นหนทางที่ทำให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันจะช่วยขับเคลื่อน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดขึ้นแก่ประเทศไทย

ทั้งนี้ การอ่านและการเขียนนี้ ปวงชนชาวไทยได้เกิดแรงบันดาลใจจากใต้ฝ่าละอองพระบาท ผู้ทรงเป็นนักอ่าน นักเขียน นักการศึกษา นักพัฒนา นักการทูต อเนกอนันต์นานัปการ ดังที่ปรากฏในพระราชจริยวัตรอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมีพระคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ปวงชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดารทุกที่ เป็นพระมหากรุณาธิคุณสุดล้นพ้นพรรณนา ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำไปประพฤติ ตามพระยุคลบาทสืบไป

ปีนี้สำนักพิมพ์ไทยและสำนักพิมพ์ต่างประเทศ รวม 407 แห่ง มาร่วมออกร้าน รวม 945 บูธ และร่วมกันจัดกิจกรรมตลอดงาน โดยจะจัดต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมถึงวันที่ 8 เมษายน ศกนี้

ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ จำนวน 14 ราย และเบิกผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เข้ารับพระราชทานรางวัล จำนวน 105 ราย

จากนั้นขอพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ ร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา ตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลเชิญฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม"

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 และรางวัลชมเชย

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

"ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ที่จัดขึ้นในวันนี้

ขอชื่นชมในความร่วมมืออันดีของคณะผู้จัดงาน ซึ่งไม่ย่อท้อต่อการจัดงานต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้มีการพัฒนาหนังสือและสื่อการอ่านอย่างแพร่หลายในสังคมไทย นับเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่รักการอ่านหนังสือจำนวนมาก ที่จะได้เลือกซื้อหนังสือไปอ่านอย่างมีความสุข และยังเป็นห้วงเวลาที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ผู้รักการอ่านจะได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ผลิตหนังสือจากสาขาต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาหนังสือเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ความนิยมในการอ่านหนังสือจากเล่มหนังสือยังคงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

ผู้ผลิตหนังสือจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพของหนังสือ อันได้แก่ ความคงทน รูปเล่มที่สวยงาม ความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ความคุ้มค่าของประโยชน์ใช้สอย และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันผู้ที่หวังจะเป็นนักอ่านที่ดี ก็ควรตระหนักถึงข้อดีและประโยชน์ของหนังสือ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดความยั่งยืน

"การอ่านหนังสือ" มีประโยชน์หลายประการ อาทิ เป็นกิจกรรมที่ กระตุ้นให้สมองทำงานได้ดีขึ้น ให้ความเพลิดเพลินช่วยคลายเครียด เพิ่มพูนความรู้สติปัญญาอันเป็นทรัพย์ในตนอย่างแท้จริง เป็นคลังสำนวนภาษาที่ดีเยี่ยม ทำให้มีการจดจำเชื่อมโยงเรื่องราวใหม่ ๆ กับความรู้เดิม เพิ่มทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงวิเคราะห์ ช่วยเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักเขียนฝีมือดี ลดความทุกข์ใจด้วยหนังสือธรรมะ มีความสุขที่ไม่ต้องสิ้นเปลือง โดยเข้าใช้บริการของห้องสมุดเพื่อการอ่าน เป็นต้น หากทุกคนช่วยกันธํารงรักษาไว้ หนังสือย่อมเกิดเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมการอ่าน ที่จะคงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ต่อไป"


Written นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  087 พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  074 ประชุมองค์กรหลัก 6/1561
  070 Public School
  066 รมว.ศธ.แต่งตั้ง คกก.สร้างความรับรู้ความเข้าใจของกระทรวง
  061 เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561
  059 สรรหาเลขาธิการคุรุสภา
  057 ประชุมองค์กรหลัก 5/1561
  050 ประชุมองค์กรหลัก 4/1561
  049 ห้องเรียนภาษาจีน
  043 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2561
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ