.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 77/2561
รมว.ศธ.ให้นโยบายศึกษานิเทศก์ใหม่


รมว.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ให้นโยบายศึกษานิเทศก์ใหม่ ขอให้ดึงความสามารถของตนเองเต็มที่เพื่อช่วยยกระดับการศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร โดยจะให้ สพฐ.ระดมพลังของศึกษานิเทศก์อาวุโสฝีมือดี ทำงานเก่ง  มาถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมพัฒนา ศน.รุ่นน้องให้เข็มแข็งมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (19 มี.ค.2561) ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ศน.) รุ่นที่ 9-13 ประจำปี 2561 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และผู้เข้ารับการพัฒนาในรุ่นนี้เข้าร่วมกว่า 300 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า PISA คือการประเมินระดับนานาชาติ ที่เป็นปรอทวัดอุณหภูมิทางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในส่วนของไทย ศน.จำเป็นต้องอ่านผลและศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้และให้ข้อชี้แนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การกระจายของข้อมูลและคะแนน, ช่องว่างของคะแนนเด็กไทย, เหตุใดเด็กที่ยากจนที่สุดและพ่อแม่ไม่สนใจการศึกษา 10% ของเวียดนาม จึงสามารถทำคะแนนได้สูงเท่ากับเด็กในประเทศที่เจริญแล้ว เป็นต้น

จึงถือว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องยกระดับบทบาทของ ศน. ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวางกรอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของโรงเรียน โดยโรงเรียนต้องประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (Self Assessment) ของตนเองเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงแสดงผลงานและรางวัล (พร้อมหลักฐานประกอบ) อย่างเป็นรูปธรรม และสุดท้ายคือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ทั้งนี้ ขอให้ ศน.มีส่วนสำคัญต่อการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างกัลยาณมิตร ช่วยสร้างศรัทธาและความเคารพของครูและโรงเรียนด้วยผลงานวิชาการและความตั้งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน ไม่เพียงเฉพาะผลสัมฤทธิ์จากคะแนนสอบเท่านั้น แต่จะต้องไปติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของโรงเรียน และสะท้อนความคิดเห็นและอุปสรรคการทำงานของครูกลับมายังฝ่ายบริหารด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและพัฒนางานให้ก้าวหน้ารวดเร็วมากขึ้น

ส่วนการประเมินของ ศน.นั้น ส่วนกลางจะช่วยออกแบบและกำหนดรายละเอียดงาน (Job Descriptions) ว่ามีงานใดที่ต้องทำบ้าง จากนั้นเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจในงานหรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี เพื่อรับการประเมินในมิติต่าง ๆ เช่นเดียวกัน แต่ไม่มีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับศึกษานิเทศก์ที่จะบรรจุแต่งตั้งใหม่ เพราะมองเห็นถึงความตั้งใจของทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำงานวิชาการโดยไม่มีอำนาจแฝงอยู่แล้ว เพียงแต่ขอให้ดึงความเก่งความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อช่วยยกระดับการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ พร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างครูกับฝ่ายบริหารด้วย โดยขอให้เลขาธิการ กพฐ. ระดมพลังของศึกษานิเทศก์อาวุโสฝีมือดี ทำงานเก่ง และพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ มาร่วมกันพัฒนา ศน.รุ่นน้องให้เข็มแข็งมากขึ้นต่อไป

  ในโอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้ารับการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ

Q: จะทำให้คนเห็นความสำคัญของ ศน.ได้อย่างไร
A: การให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนต้องมีพลัง อยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการ มีข้อมูลและเหตุผลรองรับ พร้อม ๆ กับควรเพิ่มความจริงจังในการทำงาน หรืออาจจะต้องมีการให้คุณให้โทษบ้าง แต่ก็ต้องมีความยุติธรรมและคงไว้ซึ่งความเป็นกัลยาณมิตร เช่น การดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งต้องการให้โรงเรียนมีการประเมินผลและปรับเปลี่ยนไปตามบริบทเป็นระยะ ซึ่งมีหลายโรงเรียนทำได้ดี เด็กมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น แต่บางโรงเรียนก็ยังใช้กิจกรรมเดิม ๆ จึงควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มกิจกรรมบ้าง อย่างไรก็ตาม ในโรงเรียนระดับมัธยมที่สอนไม่ทันอยู่แล้ว หากจะลดเวลาเรียนอีกอาจทำให้ผลการเรียนแย่ลง ซึ่งก็ต้องหารือร่วมกันและเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนต่อไป

Q: จำนวนตำแหน่งที่จะรองรับและระยะเวลาที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง
A: เมื่อเข้ารับการพัฒนาจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์ประเมิน ก็จะได้รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการพัฒนา จากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่ออนุมัติต่อไป โดยขณะนี้มีตำแหน่งรองรับและเพียงพอที่จะบรรจุแต่งตั้งผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนอยู่แล้ว

Q: งานหรือนโยบายแรกที่จะฝากให้ ศน.ช่วยนำสู่การปฏิบัติคืออะไร
A: งานแรกก็คือ การทำความเข้าใจในรายละเอียดงาน (Job Descriptions) ของ ศน. ซึ่งส่วนกลางจะเป็นผู้กำหนด แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องทำได้ คือการประเมินเพื่อประกันคุณภาพโรงเรียน ที่จะทำให้โรงเรียนดีขึ้นและมีคุณภาพตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับใหม่ หลังจากนั้นจะขอให้สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนหนังสือ รวมทั้งติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบคูปองครู เป็นต้น

Q: จะทำอย่างไรให้ ศน. มีมาตรฐานการทำงานในทิศทางเดียวกัน
A: อันดับแรกทุกคนต้องเข้าใจรายละเอียดงานและงานที่ต้องทำก่อน จึงจะสามารถประเมินตนเองว่า ทำงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับที่ต้องไปประกันคุณภาพโรงเรียนหรือไม่ และขณะนี้อยู่ระหว่างการวางกรอบมาตรฐานการศึกษาใกล้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะมีการประกาศให้ทราบต่อไป

 

"การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ เจตคติ ตลอดจนความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่ง โดยมีการเสริมสร้างสมรรถนะ รวมทั้งฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการนำเสนอการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ในปีนี้มีผู้เข้ารับการพัฒนารวมทั้งสิ้น 1,001 คน เข้าอบรมพัฒนาเป็นระยะเวลา 32 วัน จัดอบรมใน 5 หน่วยพัฒนา ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่
- รุ่นที่ 9 ภาคกลาง โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ
- รุ่นที่ 10 ภาคเหนือ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก
- รุ่นที่ 11 ภาคใต้ โรงแรมทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช
- รุ่นที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น
- รุ่นที่ 13 โรงแรมเดอ ศิตา ปริ๊นเซส บุรีรัมย์"


บรรยากาศการอบรมพัฒนารุ่นที่ 9-13


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
19/3/2561

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  077 นโยบายพัฒนา ศน.ใหม่
  076 ให้นโยบาย ส.บ.ม.ท.ที่ระยอง
  068 เกณฑ์คัดกรอง รร.ประชารัฐ
  031 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่จันทบุรี
  003 เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  659 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ตรวจอินเทอร์เน็ต ที่พิษณุโลก
  657 พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ลพบุรี
  648 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  646 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  637 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ มรภ.สกลนคร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ