.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 66/2561
รมว.ศธ.ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 426/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

นายพะโยม ชิณวงศ์ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ สนองต่อนโยบายของรัฐบาล มีความถูกต้อง รวดเร็ว และตรงประเด็น สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดกับทางราชการ

รมว.ศึกษาธิการ จึงได้ลงนามแต่งตั้ง นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายธาดา เศวตศิลา กรรมการสภาการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน เป็นที่ปรึกษา โดยนายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน/องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ เช่น ให้ข่าวหรือข่าวสาร หรือชี้แจงแถลงข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ข่าวและข่าวสารในลักษณะวิชาการ ซึ่งสมควรสร้างความรับรู้และความเข้าใจข่าวของกระทรวงศึกษาธิการแก่ประชาชน สนับสนุน ประสานงานการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวของโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อหรือเครื่องมือสื่อสารเพื่อการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ให้ขอคำแนะนำจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามความจำเป็น (รายละเอียดตามคำสั่ง)

ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในโอกาสต่อไป


Written บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
6/3/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  061 เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561
  059 สรรหาเลขาธิการคุรุสภา
  057 ประชุมองค์กรหลัก 5/1561
  050 ประชุมองค์กรหลัก 4/1561
  049 ห้องเรียนภาษาจีน
  043 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2561
  042 ชำระใบประกอบวิชาชีพ
  040 ศธ.ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน
  027 ประชุมองค์กรหลัก 3/1561
  022 นศ.อาชีวะร่วมปรับภูมิทัศน์วังจันทรเกษม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ