.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 60/2561
ผลประชุม ก.พ.อ. 2/2561


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สกอ. โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

● การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว ตลอดจนบัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชา ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเสนอ เพื่อประโยชน์ของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการกำหนดสาขาวิชาของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการด้วย

โดยมีเกณฑ์การกำหนดสาขาวิชาในตำแหน่งทางวิชาการ คือ มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาในสากลและนำมาประยุกต์ใช้กับระบบสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดยให้น้ำหนักกับการกำหนดกลุ่มสาขาวิชาที่สะท้อนวิชาชีพชั้นสูง พร้อมจัดหมวดหมู่เป็น "กลุ่มสาขาวิชา" และเพิ่มอนุสาขาวิชา (Sub-Discipline) ในแต่ละสาขาวิชาตามฐานการวิจัยและการเรียนการสอนในระบบอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการทบทวนสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาอย่างเป็นระบบทุก 3-5 ปี

ทั้งนี้ ให้มีการระบุสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ ตามประกาศนี้ แต่หากประสงค์จะขอกำหนดวิชาเพิ่มเติม ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน ส่วนกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ขอความร่วมมือให้มีการผูกพันและปฏิบัติตามเกณฑ์นี้ด้วย และกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน โดยที่ยังไม่ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาที่แตกต่างจากประกาศ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญ อาจขอระยะเวลาผ่อนผันให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดสาขาวิชาใหม่ได้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่มีการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นระบบชัดเจน เป็นเพียงการอ้างอิงสาขาวิชาที่จำแนกตาม ISCED (International Standard Classification of Education) อย่างกว้าง ๆ เท่านั้น ทำให้มีสาขาวิชาที่แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย ประกอบกับปัจจุบันมีการผนวกรวมบางสาขาวิชาที่มีอยู่เดิม การเติบโตของอนุสาขาวิชาขึ้นเป็นสาขาวิชา รวมทั้งเกิดสาขาวิชาใหม่ ๆ จำนวนมาก จึงมอบให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง การกำหนดสาขาวิชา โดยยึดหลักการจำแนกหลักการ ISCED และให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีอยู่ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


● แต่งตั้งศาสตราจารย์ 4 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย ดังนี้

- รศ.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.กีรติ เจริญชลวานิช ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รศ.ทรงพล กาญจนชูชัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.วัชรี สวามิวัศดุ์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ศ.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศ.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


● ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ

ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย ประกอบด้วยตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 5 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 28 ราย


● (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี

ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2575) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูง และสร้างระบบผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพป้อนสู่อาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โดยประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ
   1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร
   2) พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับการผลิต บริการ สังคม และชุมชน ด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง
   3) เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต ด้วยการขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
More Photos facebook ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  053 บรรยายมหาวิทยาลัย 4.0 ที่ ม.ศิลปากร
  044 รับฟังภาคเอกชนผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่รองรับ New S-Curve
  032 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ มจพ.ระยอง และ วท.บ้านค่าย
  029 มอบนโยบาย ทปอ.มรภ.
  004 แนวคิดนโยบายการอุดมศึกษา
  651 รับมอบเงินจาก MK เพื่อสนับสนุนสร้างอาคาร ม.มหิดล
  645 มอบนโยบายมหาวิทยาลัยเปลี่ยน 4 ข้อ
  638 หารือกับฟินแลนด์
  632 ลั่น 1 ปีผุดกระทรวงการอุดมศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ