.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 59/2561
ศธ.เตรียมสรรหาเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง "เลขาธิการคุรุสภา" โดยให้ดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคมนี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 17 ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา โดยหลักเกณฑ์ของการสรรหา รมว.ศึกษาธิการจะเป็นผู้กำหนดร่วมกับคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นหลักเกณฑ์รูปแบบใหม่ตามหลักสากล เปิดกว้าง และผู้สมัครยังคงต้องมีประวัติและคุณสมบัติตามเงื่อนไขของคุรุสภาเช่นเดิม และสิ่งสำคัญอีกประการคือ การมีหลักฐานอ้างอิง (Reference) เพื่อแนะนำและรับรองการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาด้วย

สำหรับคณะกรรมการกลั่นกรอง จะแบ่งเป็น 2 ชุด ๆ ละไม่เกิน 10 คน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองชุดแรก ทำหน้าที่คัดเลือก โดยพิจารณาจากประวัติและผลงาน พร้อมให้คะแนนผู้สมัคร ส่วนคณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่ 2  ทำหน้าที่สอบสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาและคัดเลือกองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้เอง ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่วงการครูให้การยอมรับและนับถือ ไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงของ ศธ. แต่อย่างใด จากนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองทั้ง 2 ชุด จะคัดเลือกจนเหลือผู้สมัครเพียง 2 คน พร้อมเรียงลำดับและระบุเหตุผล นำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการสรรหาแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า เป้าหมายของการสรรหา คือ ต้องการบุคคลซึ่งมาทำหน้าที่เลขาธิการคุรุสภาที่เป็นที่ยอมรับและนับถือของชาวการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น จึงได้เตรียมลำดับขั้นตอนการทำงานที่มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และจะประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาให้ทราบโดยทั่วกันภายในเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแก้ไขระเบียบคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา พ.ศ.2560 โดยปรับสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการ จากเดิมมีคณะกรรมการ 17 คน ให้เหลือ 11 คน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน ที่จะเกิดความคล่องตัวมากขึ้น และทำให้การทำงานเดินหน้าต่อไปได้


Written & Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit นวรัตน์ รามสูต

Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
28/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  057 ประชุมองค์กรหลัก 5/1561
  050 ประชุมองค์กรหลัก 4/1561
  049 ห้องเรียนภาษาจีน
  043 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2561
  042 ชำระใบประกอบวิชาชีพ
  040 ศธ.ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน
  027 ประชุมองค์กรหลัก 3/1561
  022 นศ.อาชีวะร่วมปรับภูมิทัศน์วังจันทรเกษม
  020 ต้อนรับนักกีฬาสโนว์บอร์ด
  019 ปรับปรุงภูมิทัศน์การบูรณะวังจันทรเกษม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ