.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 58/2561
อาชีวะพรีเมียม


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดหลักสูตร "อาชีวะพรีเมียม" ใน 6 สาขาวิชา ที่จับคู่สอนกับวิทยาลัยต่างประเทศทั้งจีน ญี่ปุ่น และเยอรมัน เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จบแล้วได้รับวุฒิ 2 ประเทศ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางแนวทางปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ หรือ "อาชีวะพรีเมียม" โดยจะนำร่องเปิดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อยกระดับวิทยาลัยอาชีวะ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนและมาตรฐานเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ที่สำคัญสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาต้องเข้าไปเรียนได้จริง ในสถานที่จริง กับเครื่องมือจริง และอุปกรณ์จริง ไม่ใช่เป็นความร่วมมือทางวิชาการหรือการส่งบุคลากรมาสอนในวิทยาลัยอาชีวะเท่านั้น อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามาร่วมจัดทำหลักสูตรร่วมกัน มีกระบวนการสอนและการประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้ได้เด็กตรงใจ มีคุณภาพตามที่ต้องการ

ล่าสุด ได้มีการประชุมโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ หรือ "อาชีวะพรีเมียม" ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวะพรีเมียม จำนวนทั้งสิ้น 6 สาขาวิชา โดย 5 สาขาเปิดใน 19 วิทยาลัย ดังนี้

1. สาขาระบบขนส่งทางราง  เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 3 ปี เปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) บ้านไผ่, วิทยาลัยเทคนิค (วท.) สุราษฎร์ธานี, วท.วาปีปทุม และ วท.ชลบุรี โดยมีกลุ่มวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น วิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน และวิทยาลัยการคมนาคมขนส่งสาธารณะฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  เป็นหลักสูตรระดับ ปวส. เรียน 2 ปีครึ่ง เปิดสอนใน 2 วิทยาลัย ได้แก่ วท.พระนครศรีอยุธยา และ วท.มีนบุรี จับคู่ความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย สาธารณรัฐประชาชนจีน, นอกจากนี้ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จะจับคู่กับ วท.สุรนารี สอนสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และจับคู่กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร ปวส. เรียน 5 ปีต่อเนื่อง รับเด็กจบมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. สาขาช่างอากาศยาน  หลักสูตรระดับ ปวส. เรียน 2 ปี อิงมาตรฐานสากลองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) สอนใน 6 วิทยาลัย ได้แก่ วท.ถลาง, วท.สัตหีบ, วท.ดอนเมือง, วท.สมุทรปราการ, วท.อุบลราชธานี และ วท.ขอนแก่น จับคู่ความร่วมมือกับ สถาบันการบินพลเรือน และสถานประกอบการในประเทศ

4. สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  หลักสูตร ปวส. เรียน 2 ปี เปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วท.สมุทรสงคราม, วท.สมุทรสาคร, วท.สระบุรี และ วท.สุพรรณบุรี จับคู่ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน ซึ่งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันจะดำเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยให้

5. สาขาโลจิสติกส์  เปิดสอนระดับ ปวส. เรียน 2 ปีครึ่ง สอนใน 1 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จับคู่ความร่วมมือกับ Chongqing City Management College: CCMC สาธารณรัฐประชาชนจีน

6. สาขาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จะดำเนินการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่ง

ผู้จบการศึกษาหลักสูตร "อาชีวะพรีเมียม" จะได้รับทวิวุฒิ (Dual Degree) หรือ 2 วุฒิจาก 2 ประเทศ คือ วุฒิการศึกษาจากประเทศไทยและจากวิทยาลัยที่มาจับคู่ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และเยอรมัน ซึ่งนักศึกษาที่จบออกมาแล้วสามารถทำงานได้จริง และเป็นผู้เรียนที่มีแนวคิดพัฒนาต่อได้ด้วย มีทักษะการปฏิบัติแบบมืออาชีพ เป็นนานาชาติ ตอบโจทย์ตลาดได้

"หลังจากนี้ ทุกวิทยาลัยจะเร่งจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) พิจารณารับรอง โดย สอศ. จะเตรียมจัดทำของบประมาณรายจ่ายเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ซึ่งยืนยันว่าทันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 เดือนพฤษภาคมนี้แน่นอน" นพ.อุดม กล่าว


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน

Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
28/2/2561
ขอบคุณข้อมูลและกราฟิกต้นฉบับ: สอศ.

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  052 ตรวจเยี่ยม วท.กำแพงเพชร
  026 เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ระยอง
  010 ต้อนรับแชมป์โลกแกะสลักหิมะ วอศ.อุบลราชธานี
  658 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่พิษณุโลก
  601 นายกฯ มอบนโยบายจัดการศึกษาใน EEC ที่ชลบุรี
  570 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ที่ชลบุรี
  551 มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาอาชีวศึกษา
  550 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ จชต.ที่ปัตตานี
  524 E2E ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2
  500 เปิดสัมมนาการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ