.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 56/2561
ศธภ.1
จัดประชุมเสวนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน-อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา


รมช.ศธ."นพ.อุดม คชินทร" มอบนโยบายในการประชุมเสวนาฯ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ที่ปทุมธานี เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงการศึกษา 3 ระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน-อาชีวะ-อุดมศึกษา ให้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ความเชื่อมโยงที่อยู่แค่ในกระดาษ ฝากผู้บริหารอย่ามองเป็นเรื่องไกลตัว เพราะหากยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์โลก การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศจะลดระดับลงมาเรื่อย ๆ จนไม่สามารถแข่งขันได้ ขอบคุณการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยขอให้ยึดเอาประเทศเป็นที่ตั้ง และร่วมกันทำงาน เพื่อให้การศึกษานำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี - สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดการประชุมเสวนา "รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา"  โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้บริหารในพื้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน อาทิ ศึกษาธิการภาค 1, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด,  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด, ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน/ตอนล่าง, ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และกรุงเทพมหานคร

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาการศึกษามีความต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ THAILAND 4.0 ด้วยการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนพัฒนาภาคกลาง ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ด้วยการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริการธุรกิจ การพาณิชย์ การขนส่ง และโลจิสติกส์ บริการด้านการท่องเที่ยว พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร และการขับเคลื่อนกำลังคนสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานที่มีเป้าหมายในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรด้านระบบราง ซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการเร่งด่วน กลุ่มหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เช่น ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง และช่างออกแบบ ที่ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งการพัฒนากำลังคนให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการผลิตหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม รวมไปถึงการพัฒนานักจัดการอาหาร ที่มีเป้าหมายเพื่อการรองรับการแข่งขันธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการคาดหวัง สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ศธภ.1) จึงได้จัดการประชุมเสวนาในครั้งนี้ขึ้น

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.ได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถ "ส่งต่อ" กันเป็นทอด ๆ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเราจะส่งต่อ "คุณภาพการศึกษา" แต่ละระดับ ให้สามารถเชื่อมโยงต่อเนื่องกันได้อย่างไร ผู้บริหารทุกระดับจึงต้องเข้าใจและมองให้เห็นภาพใหญ่ เพราะการศึกษาเป็นอนาคตของประเทศ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศก็จะลดระดับลงมาเรื่อย ๆ ซึ่งจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราอีกต่อไป

นพ.อุดม ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการทางด้านการศึกษาด้วยว่า ในระดับประถมศึกษา (Primary Education) มี 2 ระดับ คือ ประถมตอนต้น การศึกษาจะเน้นผู้เรียนเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ ส่วนประถมตอนปลาย เน้นการดำรงชีวิต ในระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา ส่วนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Job) ในวิชาชีพชั้นต้นและชั้นกลาง สำหรับระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) ตอนต้น (ระดับปริญญาตรี) เรียนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูง (Profession), ตอนกลาง (ปริญญาโท) เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างความรู้ใหม่โดยวิธีการวิจัย, ตอนปลาย (ปริญญาเอก) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย และหลังปริญญาเอก (Post Doc) เพื่อสร้างทักษะ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านการทำวิจัยอย่างเชี่ยวชาญ

ดังนั้น หากมีการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยง ก็จะทำให้เกิดการส่งมอบคุณภาพ โดยผ่านการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูควรสนับสนุนให้นักเรียนหาตัวตนให้เจอ รู้ว่าตนเองชอบหรือถนัดด้านใด แต่ต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ พร้อมทั้งจัดระบบการช่วยเหลือ สนับสนุนระหว่างการขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้วย

"ดีใจที่ ศธภ.1 จัดประชุมเสวนาครั้งนี้ขึ้น เพราะทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจและช่วยกันยกศักยภาพของประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับสากลได้ การศึกษาถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ต้องช่วยกันทำ ช่วยกันบูรณาการให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศจะไปต่อไม่ได้ ถ้าจักรเฟืองที่สำคัญไม่เดินไปด้วยกันทั้งหมด ต้องปรับทัศนคติ ถ้าไม่ปรับทัศนคติ ประเทศไปไม่รอด ขอให้มุ่งมั่นที่จะทำ และทำให้ความเชื่อมโยงนั้นเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เป็นความเชื่อมโยงที่อยู่แค่ในกระดาษ ดีใจที่ได้เห็นภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า ไม่แบ่งแยกภาครัฐหรือเอกชน นี่ถือเป็นความร่วมมือที่ดี เอาประเทศเป็นที่ตั้ง และร่วมกันทำงานเพื่อให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ และให้การศึกษานำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป" นพ.อุดม กล่าว

โอกาสนี้ นพ.อุดม คชินทร ได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 กับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จัดทำ “หลักสูตร Robotic” เชื่อมโยงสอดคล้องกับการจัดทำกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรียมผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาลัย

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จัดทำ “หลักสูตรการศึกษาระบบราง” ระดับ ปวช. เชื่อมโยงสอดคล้องกับการจัดทำกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเตรียมผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จัดทำ “หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ” ระดับ ปวส. เชื่อมโยงสอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และเชื่อมโยงกับหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ ระดับ ปวช. โดยการเตรียมความรู้พื้นฐานในงานบริการและสมรรถนะการเป็นผู้ให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวแก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • มหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำ “หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต” ระดับ ปวส. เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาระบบราง โดยสถานศึกษาเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา, วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา


Written by อิทธิพล รุ่งก่อน, จงจิตร ฟองละแอ
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน, ธเนศ งานสถิร
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
26/2/2561

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  056 ศธภ.1 จัดเสวนาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ที่ปทุมธานี
  030 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ระยอง
  028 ศธ.ผลักดันแผนบูรณาการศึกษาภาคตะวันออก และ EEC
  653 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคกลาง ที่พระนครศรีอยุธยา
  641 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออก ที่นครนายก
  634 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้ชายแดน ที่ปัตตานี
  608 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้ ที่ภูเก็ต
  591 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  583 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานการศึกษา จ.ลำปาง
  582 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานการศึกษา จ.ลำพูน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ