.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 43/2561
ศธ.เตรียม
ปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ


ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เห็นชอบแผนการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเตรียมยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ที่ดูแลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ถือเป็นการปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งระบบให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2561  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม อาทิ นายชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีผลการประชุมที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

เห็นชอบแผนการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3

นายชัยพฤษ์ เสรีรักษ์  เปิดเผยผลการประชุมครั้งนี้ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ "แผนการจัดศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)" ซึ่งเป็นแผนที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แต่แผนดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงอีกครั้งในระยะเวลาใกล้นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล และมีทักษะการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์หลัก คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งผลิต พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

● เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษา "สำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ"

ที่ประชุมยังได้หารือถึงการปฏิรูปการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ 1) การศึกษาสำหรับคนพิการ 2) การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 3) การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะต้องมีคำนิยามให้ชัดเจน ทั้งนี้มีข้อเสนอใช้คำว่า “การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”  และเห็นว่าควรใช้โอกาสในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาสำหรับ 3 กลุ่มนี้ โดยจะเน้นเป็นพิเศษในกลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาสจะเป็นอีกกลุ่มแยกออกไป

ที่ประชุมจึงมีมติให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษขึ้น เพื่อดูแลคนพิการ และคนที่มีความสามารถพิเศษ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยมีเลขาธิการ สกศ. เป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ที่มีความสามารถพิเศษในหลายด้าน เป็นคณะกรรมการ ซึ่งจะดูแลทั้งในเรื่องของการทำงาน งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล และงบประมาณ เป็นการทำงานเชิงบูรณาการกับทุกหน่วยงานทุกสังกัด รวมทั้งพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษด้วย

โดยจะแบ่งงานเป็น 2 ระยะ คือ ภายใน 2 เดือนแรก ต้องได้ขอสรุปเบื้องต้นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และระยะที่ 2  คือ การจัดทำรายละเอียดและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป

● ยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรม หรือองค์กรอิสระ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ปัจจุบันการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่การจัดการศึกษาพิเศษต้องดูแลครอบคลุมทุกหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ๆ เช่น การของบประมาณ การประสานงาน หรือการกำหนดระบบโครงสร้าง

ที่ประชุมจึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งควรจะยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรม (ในลักษณะเดียวกับหน่วยงานบางหน่วย เช่น กศน. หรือ สช. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) หรือเป็นองค์การมหาชน โดยระหว่างนี้ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นฝ่ายประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นกฎหมายและมีโครงสร้างที่ชัดเจน และเสนอให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป


อิชยา กัปปา: สรุป
ปกรณ์ เรืองยิ่ง: ถ่ายภาพ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร:
เรียบเรียง
15/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  042 ชำระใบประกอบวิชาชีพ
  040 ศธ.ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน
  027 ประชุมองค์กรหลัก 3/1561
  022 นศ.อาชีวะร่วมปรับภูมิทัศน์วังจันทรเกษม
  020 ต้อนรับนักกีฬาสโนว์บอร์ด
  019 ปรับปรุงภูมิทัศน์การบูรณะวังจันทรเกษม
  017 วันครู
  012 แถลงข่าววันครู
  009 ประชุม คกก.บูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC
  007 มอบดอกกล้วยไม่แด่นายกฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ