.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 37/2561
100 ปี การศึกษาเอกชน
"ศธ.หนุนการศึกษาเอกชน สร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0"


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561"ภายใต้แนวคิด “100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช., นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครู นักเรียน นักศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนเข้าร่วมกว่า 5,000 คน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวแสดงความชื่นชมภาคเอกชนที่ได้ช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศมาถึง 100 ปี และที่สำคัญคือการศึกษาภาคเอกชนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเป็นอย่างมาก โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาให้เกิด "ความรู้คู่คุณธรรม" มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมาก

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา ไม่ได้สนับสนุนการศึกษาภาคเอกชนเท่าที่ควร ทำให้การศึกษาเอกชนต้องช่วยเหลือตัวเองหลายด้าน ดังนั้น รัฐบาลจะมีแนวทางพิจารณาช่วยเหลือภาคเอกชนให้มากขึ้น

“ขณะนี้รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยใช้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นหนทางสำคัญในการพัฒนาประเทศ วันนี้ภาคเอกชนปรับตัวได้เร็วกว่าภาครัฐในหลาย ๆ เรื่อง เช่น STEM Education ซึ่งเป็นพื้นฐานของ Thailand 4.0 เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เด็กใช้ฝึกคิดคิด วิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การใช้ตรรกะทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มีการตั้งคำถาม ทำการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เด็กไทยสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งนวัตกรรมก็คือหัวใจของ Thailand 4.0 นั่นเอง

อีกทั้งช่วงที่ผ่านมา เรายังไม่สามารถสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์เองได้ ต้องพึ่งพาการนำเข้าอยู่ตลอด ประเทศจึงยังคงติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ดังนั้นเราต้องสร้างสินค้าเองให้ได้ เพื่อยกระดับประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ให้ทัดเทียมนานาชาติ ซึ่งภาคเอกชนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ได้เร็วที่สุด” นพ.อุดม กล่าว

นายพะโยม ชิณวงศ์ กล่าวว่า การจัดการศึกษาเอกชนในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า รัฐและเอกชนจะร่วมกันจัดการศึกษา 50:50 เพราะขณะนี้รัฐจัดการศึกษาเองถึง 78 % สิ่งที่จะทำให้เป็นไปได้ คือ นโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศชัดเจนว่าต้องให้เอกชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษา การขับเคลื่อนในรูปแบบของภาคเอกชนเอง โดยเครือข่าย/สมาคมต้องวางแผนร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างเดินหน้าแข่งขันกันเอง รวมถึงการจัดการเชิงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น เพราะจะมีคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน รวมถึงสำนักงานศึกษาธิการทุกจังหวัดร่วมดูแล ซึ่งการบริหารจัดการเชิงพื้นที่สำคัญมาก ดังนั้น ความร่วมมือของภาคเอกชนอย่ามองว่าเป็นคู่แข่งกัน แต่ต้องช่วยกันยกระดับให้มีคุณภาพและไปสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ หน่วยงานในพื้นที่ให้ได้ จึงจะบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ

โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบโล่โรงเรียนเอกชน 100 ปี จำนวน 21 โรง และมอบรางวัล O-NET เกียรติยศ จำนวน 11 โรง ก่อนจะเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานของโรงเรียนเอกชนภายในงาน อาทิ นิทรรศการ 100 ปี การศึกษาเอกชนมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย, การจัดการศึกษาเอกชนเชิงพื้นที่, รากฐานอันมั่นคงของการศึกษาเอกชน เป็นต้น


ปารัชญ์ ไชยเวช, สุวคนธ์ ก้อนเพชร, อาทิตย์ รุ่งอยู่ทอง: สรุป
กิตติกร แซ่หมู่: ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง/กราฟิก

9
/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  025 อนุมัติเชี่ยวชาญ
  024 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
  014 ประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.1/2561
  644 ผลประชุม กช.
  642 ผลประชุม ก.ค.ศ. 17/2560
  625 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 7 ราย
  620 ประชุมบอร์ด กศน. 2/2560
  615 ตรวจเยี่ยม มอ.วิทยานาสรณ์ ที่สงขลา
  605 ก.ค.ศ.อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท.110 ราย
  592 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 7/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ