.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 35/2561
ศธ.จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 6 ภาคทั่วประเทศ


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังผลการประชุม มอบนโยบาย และเป็นประธานปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 6 ภาคทั่วประเทศ เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้บริหารส่วนราชการระดับภาคและจังหวัด, เครือข่ายอุดมศึกษาภาค, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาค, ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค, ผู้แทนสภาหอการค้า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 300 คน

น.ส.นิติยา หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.สป.) กล่าวถึงการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า เป็นการดำเนินการต่อจากการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Pre-Ceiling) ของแผนงานพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ทั้ง 6 ภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ทั้ง 6 ภาค มีกรอบและแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการ ที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวทางดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อชี้แจงกรอบและแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของ ศธ. ตลอดจนสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันกำหนดกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ได้นำเสนอแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค เป็นรายภาค ดังนี้

ภาคเหนือ มีประเด็นการศึกษาดังนี้

 • เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลราคาเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง

 • เพื่อยกระดับฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

 • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นการศึกษา ดังนี้

 • เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 • เพื่อการสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประเด็นการศึกษา ดังนี้

 • เพื่อการพัฒนากรุงเทพเป็นมหานครที่ทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง

 • เพื่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และสร้างความเชื่อมโยง เพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค

 • เพื่อการยกระดับการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ภาคตะวันออก มีประเด็นการศึกษา ดังนี้

 • เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

 • พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัยสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ในการต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน เช่น EEC of Digital Park และ EEC of innovation

 • เพื่อการร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีความวิกฤตและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 • เพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อการปรับปรุงมาตรฐานสินค้า และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว

 • เป็นเลิศด้านการศึกษาสู่การพัฒนาในระดับอาเซียน

ภาคใต้ มีประเด็นการศึกษา ดังนี้

 • เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก เช่น พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค

 • เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ เช่น เพื่อการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

 • เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการผลิตด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา การผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค เช่น การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและการบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นธรรม

ภาคใต้ชายแดน มีประเด็นการศึกษา ดังนี้

 • เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 • เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ และรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน

 • เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ สร้างโอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทำงานพร้อมการประกอบอาชีพ และสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับ

 • เพื่อสร้างความเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจและยอมรับในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข และรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรม

 • เพื่อการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน

 • เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต

 • เพื่อให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ ศาสนาและวัฒนธรรมเฉพาะของพื้นที่

 • การศึกษาเพื่อมีอาชีพและการมีงานทำ

 • สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวสรุปเพิ่มเติมภายหลังรับฟังการนำเสนอว่า ข้อมูลจากการประชุมในวันนี้ ทำให้มองเห็นความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนของแต่ละภาคได้ชัดเจนมากขึ้น ประเด็นสำคัญที่จะเพิ่มเติม คือ "เรื่องของคำของบประมาณ" ที่จะต้องระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ชัดเจน ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการจะต้องมีความสอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานเป็นสำคัญ ในการระบุหน่วยงานระดับพื้นที่ควรจะต้องสอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการโครงการ

ดังนั้น การกำหนดแผนจะต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค กรอบความคิดต้องตอบโจทย์จะได้เห็นภาพทั้งระบบ กรอบแนวคิดของแต่ละภาคที่ได้นำเสนอมา อาจจะต้องมีการปรับให้รายละเอียดมีความชัดเจนมากขึ้น

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังที่ได้รับฟังในครั้งนี้ว่า ยินดีที่ได้มาพบปะกันอีกครั้ง ถือว่าได้ทำงานร่วมกันมาอย่างเข้มแข็ง จนเกิดผลในทางปฏิบัติที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ ชื่นชมกับการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และดีใจที่ได้เห็นถึงความก้าวหน้าไปทีละส่วน โดยเฉพาะการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ซึ่งจะต้องเตรียมการกันต่อไป

สิ่งที่เราได้ร่วมดำเนินการกันมาในวันนี้ ล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางที่สำคัญไว้ว่า ประเทศไทยเป็นพื้นที่พิเศษทั้งหมด ศธ.จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นพิเศษ คือ 76+1 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่พิเศษทั้งหมด โดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ

ที่ผ่านมา ศธ.ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบวางแผนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่พิเศษ ซึ่งหมายถึงพื้นที่จังหวัดชายแดน 27 จังหวัด, พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรอบประเทศ 10 พื้นที่,  การพัฒนา 3 เมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่พิเศษที่มีมิติที่แตกต่างกัน

ดังนั้น การดำเนินการในทุกพื้นที่ จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงบประมาณ ซึ่งมีกรอบแนวคิดการดำเนินการต่อไปในภาพรวมของทุกภาคในเบื้องต้น ดังนี้

 • ให้ความสำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตและพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ การบริหารจัดการโครงการสำคัญ

 • น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาช่วยวิเคราะห์เพื่อกำหนดโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนบูรณาการศึกษาในทุกภาค ภายใต้สูตรการสร้างความสำเร็จ คือ ความเพียร + ความร่วมมือ + ประชารัฐ

 • มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกมิติ เพื่อให้การจัดการศึกษาในทุกระดับสามารถ
  บูรณาการร่วมกัน ตอบสนองเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่

 • ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภาค และวางแผนการจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับการทำงานของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในรูปแบบโครงการสานพลังประชารัฐ และตลาดงานทั้งหมด เพื่อให้ได้กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคและประเทศให้มากที่สุด

 • นำศักยภาพของแต่ละพื้นที่มาวิเคราะห์กำหนดเป็นจุดแข็งและโอกาส ในการจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เพิ่มการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ในสาระสำคัญและโครงการต่าง ๆ ให้แก่ทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
  ด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ด้าน คือ 1) จัดระเบียบกลไกภาค 2) จัดทำแผนระดับภาค 3) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาครอบคลุมทั้ง 6 ภาค เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโครงข่ายใหญ่เพื่อเข้าสู่ระบบ Big Data 4) เตรียมจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรระดับภาค 5) เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษา 6) ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

"การทำงานบางครั้งก็จะต้องเจอกับปัญหา แต่การเจอปัญหาไม่ใช่จะก้าวผ่านไปโดยไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เพื่อที่จะไปมองหาโอกาส ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็ค่อยแก้ไขกันไป ซึ่งการดำเนินงานอะไรก็ตามจะต้องมีการประเมิน แต่ไม่ใช่ประเมินเพื่อให้เกิดการแข่งขัน ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้น แต่ต้องการประเมินเพื่อทบทวนว่าสิ่งไหนที่ดีก็ให้ดำเนินการต่อไป สิ่งไหนที่เป็นปัญหาและเป็นจุดเล็ก ๆ ก็ขอให้ช่วยกันปรับไป รักษาสิ่งที่ดีไว้และพัฒนาต่อให้ดีขึ้นไปอีก

ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้การดำเนินงานครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการระดับภาค มีศักยภาพและบทบาทที่ส่งผลไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาภาคยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมา

ที่สำคัญ ขอให้คณะกรรมการทุกคณะ สร้างการรับรู้ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานมีความสอดคล้องให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่อย่างแท้จริงต่อไป"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7 ก.พ.2561


จงจิตร ฟองละแอ: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
ธเนศ งามสถิร: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. : รายงาน
7/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  030 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ระยอง
  028 ศธ.ผลักดันแผนบูรณาการศึกษาภาคตะวันออก และ EEC
  653 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคกลาง ที่พระนครศรีอยุธยา
  641 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออก ที่นครนายก
  634 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้ชายแดน ที่ปัตตานี
  608 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคใต้ ที่ภูเก็ต
  591 ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  583 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานการศึกษา จ.ลำปาง
  582 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานการศึกษา จ.ลำพูน
  579 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อุดรธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ