.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 33/2561
รมช.ศธ."นพ.อุดม คชินทร" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ภาคตะวันออก ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) อ.พานทอง จ.ชลบุรี พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรที่สามารถพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ สาขาที่ขาดแคลนและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารด้านการศึกษา ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ชลบุรี เข้าร่วมประชุม

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ศักยภาพสูง ทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม การท่องเที่ยวธุรกิจบริการ และการขนส่ง ถือเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง โดยจังหวัดชลบุรีมีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลจำนวน 8 แห่ง ของเอกชนจำนวน 25 แห่ง

ที่ผ่านมามีการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ภายใต้ชื่อ "ชลบุรีโมเดล" เป็นการจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยดำเนินการทดลองในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอาชีวศึกษาจำนวน 23 แห่ง ในปีการศึกษา 2558

หลังจากนั้น จึงมีการสรุปหลักสูตรและนำมาใช้ในปีการศึกษา 2559 ทุกชั้นเรียนทุกห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 521 สถานศึกษา เป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็ก ส่งเสริมให้ค้นพบตัวตนรู้จักความชำนาญของตนเอง เพื่อการประกอบอาชีพต่อไป ขณะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ใช้ระบบการศึกษาแบบ STEM Education Classroom และ PBL ทำให้สามารถเชื่อมโยงทั้ง 5 สถานศึกษาที่กำหนดไว้ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำเสนอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Science-Based ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ไปแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ (Project-Based Learning: PBL) โดยเปิดสอนสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี, สาขาเทคโนโลยีท่องเที่ยวฐานวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาลัยเทคนิคพังงา, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และสาขาเทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

นอกจากนี้ ยังนำเสนอความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ KOSEN ซึ่งเป็นระบบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่ได้รับการยอมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น รองรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้เข้าศึกษาต่อ 5 ปีในด้านอาชีวศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญอย่างสูงในสายอาชีพนั้น ๆ โดยมีการพัฒนาครูเทคนิคการสอน และรูปแบบการสอนแบบ Monozukuri ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะตัวเพื่อให้ผู้เรียนที่จบออกไปมีศักยภาพ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมเปิดสอนสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิคส์ ที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับตลาดงานและความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่

นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย EEC โดยเฉพาะด้านช่าง ด้านวิศวกร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต้องยอมรับว่าใน 10 อุตสาหกรรมหลักนั้น ประเทศยังขาดแคลนกำลังคนอยู่ เช่น ความต้องการที่จะยกอู่ตะเภาให้เป็นฐานซ่อมเครื่องบินระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ประเทศไทยยังคงมีวิศวกรและช่างอากาศยานน้อยมาก

เราต้องตอบยุทธศาสตร์ชาติให้ทัน โดยเฉพาะสายอาชีวะซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ เห็นได้ว่าการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะเน้นวิชาการเป็นหลัก แต่สายวิชาชีพทางอาชีวศึกษาหรือเทคนิคทั้งหลายนั้น จะเป็นคนทำงานจริง ๆ ซึ่งประเทศเรายังขาดอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบราง ช่างอากาศยาน วิศวกร Robot แมคคาทรอนิคส์ เป็นต้น

วันนี้ ศธ.จึงมีนโยบายปรับคุณภาพของอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสากลให้เร็วที่สุด โดยนำต้นแบบจากประเทศชั้นนำ เช่น จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในหลักสูตร KOSEN ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับโลกทางด้านอาชีวศึกษา เพื่อมายกระดับมาตรฐานของอาชีวศึกษาทั้งประเทศ ขณะเดียวกันเราต้องการความเร่งด่วนของสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนจำนวน 7 สาขาวิชาได้แก่ ระบบขนส่งทางราง, ช่างซ่อมอากาศยาน, แมคคาทรอนิคส์และหุ่นยนต์, หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, เทคนิคพลังงาน, เทคโนโลยีการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์

"สอศ.จะกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการทำงาน ซึ่งเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์ เนื่องจากสถานศึกษาหลายแห่งมีการดำเนินการล่วงหน้าไปก่อนแล้ว เพียงแต่ทุกฝ่ายต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า "อาชีวะพันธุ์ใหม่" จริง ๆ แล้วจะต้องมีแนวคิดเชิงวิศวกร แต่มีทักษะเชิงวิชาชีพ ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถเปิดหลักสูตรได้ทันในปีการศึกษา 2561 แน่นอน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

น.ส.นัฐพร เคราะห์ดี นักศึกษา ปวช.2 แผนกช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาไฟฟ้ากำลัง เปิดเผยถึงการเลือกเรียนสายวิชาชีพว่า "เห็นว่าผู้ที่เรียนสาขาเกี่ยวกับไฟฟ้ากำลัง เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการเรียนรูปแบบ STEM Education Classroom ทำให้เข้าใจการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา โดยในอนาคตตั้งใจว่าจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าให้ได้"


ปารัชญ์ ไชยเวช: สรุป
ปกรณ์ เรืองยิ่ง: ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง/กราฟิก

6/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  026 เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ระยอง
  010 ต้อนรับแชมป์โลกแกะสลักหิมะ วอศ.อุบลราชธานี
  658 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่พิษณุโลก
  601 นายกฯ มอบนโยบายจัดการศึกษาใน EEC ที่ชลบุรี
  570 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ที่ชลบุรี
  551 มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาอาชีวศึกษา
  550 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ จชต.ที่ปัตตานี
  524 E2E ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2
  500 เปิดสัมมนาการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทย
  493 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ