.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 32/2561
รมช.ศธ."นพ.อุดม คชินทร" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ภาคตะวันออก ตรวจเยี่ยม มจพ.ระยอง และวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง และวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เผยมหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัว ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ จัดระบบ Online Education ให้เป็นทางเลือกสำหรับการศึกษาในอนาคต พร้อมเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นำเสนอโครงการจัดตั้ง "วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-เยอรมัน ระยอง" เพื่อตอบโจทย์โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เร่งผลิตกำลังคนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยพยายามใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงผลงานที่โดดเด่นประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นการควบรวมกันเพื่อสร้างโอกาสด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกในระดับอาชีวศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในระดับ ปวช. ปวส.และอุดมศึกษาต่อไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-เยอรมันระยอง ตั้งเป้าหมายไว้ดังนี้

1. การสอนทฤษฎีแบบเยอรมัน 2 วันภาคปฏิบัติ 3 วัน ด้วยแนวทางดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพสูง สามารถตอบโจทย์ของผู้ประกอบการ EEC ได้เป็นอย่างดี
2. มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อปี เพื่อให้องค์ความรู้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 400 คนต่อปี
4. ขอบรรจุครูเพิ่ม 51 อัตรา เพื่อเพิ่มกำลังในการสอน
5. ปรับปรุงอาคาร ห้องทดสอบ ห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคอย่างน้อย 8 ห้องต่อปี
6. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 600 คนต่อปี และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 400 คนต่อปี เพื่อสนับสนุน 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม คือ ยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ คือ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบิน ระบบรางและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ และดิจิทัล

นพ.อุดม คชินทร กล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับ "การควบรวมมหาวิทยาลัยกับสถาบันอาชีวศึกษา" ตามโครงการดังกล่าวว่า สามารถตอบโจทย์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยลดขนาดลง ลดสาขาที่ไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ซึ่งต่อไปอาจจะต้องมีการควบรวมระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยด้วย โดยต้องยอมรับว่าไม่มีใครเก่งทุกอย่าง มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงต้องเร่งหาตัวตนให้เจอว่าสิ่งใดที่จะสามารถนำไปสู่ความเป็นเลิศได้ ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้งบประมาณสนับสนุน

อีกทั้งในปัจจุบัน ประเทศต้องขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น การบริหารในระดับอุดมศึกษาจึงต้องช่วยกันปรับให้เหมาะสม โดยสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญภาคอุตสาหกรรมให้เข้ามาช่วยกันออกแบบหลักสูตรอย่างละเอียด ต้องมีการปรับทุกกระบวนการเรียนการสอน เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะสามารถเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นได้ ซึ่งสัดส่วนผู้จบการศึกษาสายสังคมศาสตร์ มีประมาณ 66% และสายวิทยาศาสตร์ประมาณ 33% จากตรงนี้เราจะต้องปรับสัดส่วนใหม่ให้ได้ โดยไม่ได้หมายความว่าจะไม่สนับสนุนสายสังคมศาสตร์ เพียงแต่จะควบคุมไม่ให้ผลิตจนเกินความจำเป็น และเน้นปรับให้สายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้ก้าวกระโดดต่อไปได้

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเด็กมัธยมฯ จะหายไปถึงปีละประมาณ 400,000 คน ทำให้เด็กที่จะเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยลดลงไปกว่าครึ่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวให้ได้ว่าจะอยู่ต่อไปอย่างไร ท่ามกลางความคิดที่เปลี่ยนไปของเด็กรุ่นใหม่ โดยเห็นว่าปัจจุบันการเรียนแบบ Online Education น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับการศึกษาในอนาคต ซึ่งเราก็ต้องทำ Online Education ให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเน้นให้ได้รับความนิยมและคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้เห็นได้จากการที่สหรัฐอเมริกามีการปิดมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มที่จะต้องปิดมหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยคาดว่าอาจเป็นจำนวนครึ่งต่อครึ่ง

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องตอบโจทย์ตลาด และตอบโจทย์ของประเทศให้ได้ ตลอดจนต้องคำนึงถึงว่าจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นมากขึ้น สามารถทำงานที่เหมาะสมกับวัยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป

โอกาสนี้ นพ.อุดม คชินทร ได้เยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง อาทิ โครงการต้นแบบ Solar Farm โครงการจัดการขยะแบบผสมผสาน ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและอัตโนมัติ วิศวกรรมเคมี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายกฤษฎา จารุศิริจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการมาเรียนวิศวกรรมศาสตร์ว่า "ส่วนตัวเป็นคนชอบรถอยู่แล้ว จึงคิดว่าการที่เราชอบรถหรืออยากรู้เรื่องรถ เราควรจะมาศึกษาให้ลึกซึ้งไปเลย ซึ่งผมก็ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้งานได้จริง อย่างเช่นการได้สร้างรถฟอร์มูล่าออกมาแข่ง ซึ่งเป็นรถที่วิ่งได้จริง สามารถใช้แข่งขันได้จริง ๆ โดยเมื่อผมจบไปแล้วก็มีเป้าหมายว่าอยากจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป"


ปารัชญ์ ไชยเวช: สรุป
ปกรณ์ เรืองยิ่ง: ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง/กราฟิก

6/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  029 มอบนโยบาย ทปอ.มรภ.
  004 แนวคิดนโยบายการอุดมศึกษา
  651 รับมอบเงินจาก MK เพื่อสนับสนุนสร้างอาคาร ม.มหิดล
  645 มอบนโยบายมหาวิทยาลัยเปลี่ยน 4 ข้อ
  638 หารือกับฟินแลนด์
  632 ลั่น 1 ปีผุดกระทรวงการอุดมศึกษา
  624 นพ.อุดม เข้าหารือภายในก่อนเข้าทำงานวันแรก 5 ธค.นี้
  622 ประชุม ก.พ.อ. 11/2560
  621 ทปอ.มรภ.พบองคมนตรี-รัฐมนตรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ